Rapporter 2007/29

Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge

Den rapporten er en samling av statistikk om 18 store innvandrergrupper med ikke-vestlig bakgrunn. Den er delvis en oppdatering av rapport 2004/10 "Fakta om 10 innvandrergrupper i Norge", men i tillegg er det kommet til syv nye landgrupper. Gruppene som ble beskrevet i 2004 var Pakistan, Irak, Vietnam, Somalia, Bosnia-Hercegovina, Iran, Tyrkia, Sri Lanka, Serbia og Montenegro og Chile. I denne rapporten har vi også tatt med Polen, Russland, Filippinene, India, Marokko, Afghanistan, Etiopia og Eritrea.

Innvandrerbefolkningen er så sammensatt at det sjelden har noe for seg å se på alle innvandrere som en gruppe under ett. Bakgrunnen for å lage disse beskrivelsene i forhold til enkeltland er en økt etterspørsel etter informasjon om hvordan det går med store enkeltgrupper. Landbakgrunn er en variabel som kan bidra til å forklare variasjonene i demografi og levekår som finnes innad i innvandrerbefolkningen. Innen hver landgruppe er det også for de fleste områder relevant å se på ulikheter mellom kvinner og menn, og i enkelte tilfeller mellom førstegenerasjonsinnvandrere og etterkommere. De ti landene som ble beskrevet i rapport 2004/10 var de samme landene som er med i levekårsundersøkelsen blant ikke-vestlige innvandrere, som gjennomføres i 2006/2007. De åtte landene som er kommet i tillegg, er grupper som enten har hatt sterk vekst de siste årene (som Polen, Russland), eller som av annen grunn har fått en viss oppmerksomhet.

Beskrivelsene er basert på foreliggende og publisert statistikk og dekker demografi, innvandringsgrunn, inn- og utvandring, botidssammensetning, statsborgerskap, husholdssammensetning, boforhold, ekteskapsmønstre, kontantstøttebruk, utdanningsnivå- og utdanningsdeltakelse, arbeidsledighet og arbeidsdeltakelse, inntekt og valgdeltakelse. Ikke alle grupper får en like inngående beskrivelse.

Vi opplever en økende etterspørsel også etter informasjon om det vi kaller etterkommere (personer født i Norge med to foreldre og fire besteforeldre født i utlandet). Dette er en gruppe som øker i størrelse for hvert år, de fleste er barn, men en del begynner å bli voksne. I det siste kapittelet har vi samlet noen fakta om denne gruppen. Vi beskriver gruppens sammensetning i forhold til landbakgrunn, alder og bosetningsmønster.

Kristin Henriksen har hatt ansvaret for rapporten, og for å utarbeide fakta om de ulike innvandrergruppene. En særlig takk til Lars Østby for verdifulle innspill og kommentarer. Ellers takk til ulike seksjoner ved SSB som har bidratt med data.

Prosjektstøtte : Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om publikasjonen

Tittel

Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge

Ansvarlig

Kristin Henriksen

Serie og -nummer

Rapporter 2007/29

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7222-6

ISSN

0806-2056

Antall sider

219

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt