Rapporter 2004/1

Ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge

Denne rapporten beskriver ekteskapsmønstre i innvandrerbefolkningen, og ekteskap mellom innvandrere og personer uten innvandringsbakgrunn. Det er lagt mer vekt på å gi en utfyllende beskrivelse, enn å forklare mønsteret.

Innledningsvis beskrives innvandrerbefolkningens sammensetning med hensyn til alder, kjønn, landbakgrunn og sivilstand. Deretter beskrives bestanden av ekteskap i Norge per 1.1.1990 og 1.1.2002. Samliv er mer enn ekteskap, og vi gir derfor også en kort beskrivelse av innslaget av samboerskap i forskjellige befolkningsgrupper. Ekteskapsinngåelsene som har funnet sted fra 1990 og frem til 2001 blir beskrevet i forhold til ektefellenes landbakgrunn og hjemland ved ekteskapsinngåelsen.

Hvorfor lage en slik beskrivelse? En slik beskrivelse kan hjelpe oss til å forstå en del prosesser rundt selve innvandringen (kjedemigrasjon, ekteskap mellom personer som bor i Norge og utlandet), og utviklingen av et internasjonalt og flerkulturelt samfunn; Forhold som i sin tur vil representere ulike utfordringer med hensyn til integrasjon og utforming av kommunal og offentlig forvaltning.

Prosjektet ble i sin tid initiert av Stine Bjertnæs. Det er gjennomført av Benedicte Lie. Oddveig Selboe har stått for en del av tabellproduksjonen, og Liv Hansen har tilrettelagt figurene. En særlig takk til Lars Østby for verdifulle innspill til prosjektet.

Prosjektstøtte: Kommunal- og Regionaldepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge

Ansvarlig

Benedicte Lie

Serie og -nummer

Rapporter 2004/1

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Barn, familier og husholdninger

ISBN (elektronisk)

82-537-6550-9

ISBN (trykt)

82-537-6549-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

120

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt