Notater 2011/30

Data til statistikkbruk fra ulike kilder

Dette notatet beskriver sammenhengen mellom ulike typer datakilder og innsamlingsmetoder. En rød tråd gjennom notatet er at planlegging av en datafangst i SSB må inkludere vurdering av flere alternative datakilder, og dermed en vurdering av ulike metoder og instrumenter som kan brukes i datafangsten.

Dataene som brukes til å lage statistikk kommer fra forskjellige kilder og gjennom forskjellige kanaler til SSB. I SSBs virksomhetsmodell er det definert aktiviteter som gjennomføres i denne sammenhengen. Dette strekker seg fra å vurdere om data allerede finnes i SSB, gjennom kartlegging av om andre kan ha samlet noen av de nødvendige dataene, til avklaring og planlegging av egen innsamling av data for det konkrete formålet.

I notatet beskrives sammenhengen mellom ulike typer datakilder og innsamlingsmetoder. En rød tråd gjennom notatet er at planlegging av en datafangst i SSB må inkludere vurdering av flere alternative datakilder, og dermed en vurdering av ulike metoder og instrumenter som kan brukes i datafangsten.

Dataene som benyttes til statistikk kan deles inn i tre forskjellige kategorier:

  • Data i statistiske basisregistre, også omtalt som populasjonsregistre
  • Data fra andre administrative eller statistiske registre
  • Data fra utvalgsundersøkelser eller tellinger

Notatet omtaler registre i betydningen en komplett fortegnelse av enheter innenfor en gitt populasjon, og der hver enhet har en unik identifikasjon som gjør det mulig å oppdatere registret både med hensyn til enheter og variabler/-verdier. Notatet omtaler også administrative datasystemer som registre, i betydningen opplysninger som samles inn og oppbevares på en slik måte at de kan hentes fram til bruk i saksbehandlingen.

Kapittel 1 gir en kort beskrivelse av ulike typer data, med fokus på hvorfor og hvordan de blir tatt vare på der de oppstår. Kapittel 2 gir en grov framstilling av hvordan data kommer til SSB. Der synliggjøres også registrenes plass i datafangsten. Kapittel 3 gir en nærmere omtale av basisregistrene i det statistiske datasystemet. De andre administrative registrene omtales i kapittel 4, som er hovedkapitlet i dette notatet. Kapittel 4 går nærmere inn på ulike andre datakilder, hvor data blir lagret utenfor SSB, og hvordan disse dataene kan utnyttes i vår datafangst, spesielt i det som figur 1 omtaler som utvalgsundersøkelser. Kapittel 5 utdyper noen begreper som ofte brukes i datafangstsammenheng.

Om publikasjonen

Tittel

Data til statistikkbruk fra ulike kilder

Ansvarlig

Sindre Børke

Serie og -nummer

Notater 2011/30

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8160-0

ISBN (trykt)

978-82-537-8159-4

Antall sider

51

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt