Rapporter 2014/02

Endringer i ansvar og omsorg for barna når mor og far bor hver for seg

Bosted og samvær 2002, 2004 og 2012

Oppdatert 5. mai 2014

Det er en tredobling i andelen barn som bor hos både mor og far i 2012 sammenlignet med i 2002. Færre barn bor fast hos mor, mens andelen barn som bor fast hos far, har ligget stabilt på 7-8 prosent i denne tiårsperioden

Det er en tredobling i andelen barn som bor hos både mor og far i 2012 sammenlignet med i 2002. Færre barn bor fast hos mor, mens andelen barn som bor fast hos far, har ligget stabilt på 7-8 prosent i denne tiårsperioden .

Det er blant funnene i denne rapporten som presenterer undersøkelser basert på intervjuer med foreldre som ikke bor sammen i 2002, 2004 og 2012. De har svart på hvordan de har organisert bosituasjon og samvær med det yngste barnet de har sammen. Når barnet er registrert bosatt hos mor, blir foreldrene kalt bostedsmor og samværsfar. Når barnet er registrert bosatt hos far, blir foreldrene kalt bostedsfar og samværsmor.

Stor økning i andel barn med delt bosted

Blant foreldre som ikke bor sammen, har andelen med delt bosted for barna økt fra 8 prosent i 2002 til 25 prosent i 2012. Andelen hvor barnet bor fast hos moren, har sunket fra 84 prosent i 2002 til 66 prosent i 2012, mens andelen hvor barnet bor fast hos faren har ligget mer eller mindre stabilt på 7-8 prosent.

Delt bosted mer vanlig med høyt utdannede fedre

En del grupper av foreldre hvor relativt få hadde delt bosted i 2002 og 2004, hadde i 2012 nærmet seg de andre gruppene når det gjelder andelen med delt bosted. Det var for eksempel svært få samværsfedre under 30 år som svarte at de hadde delt bosted i 2002 og 2004, henholdsvis 2 og 1 prosent. I 2012 svarte derimot hver fjerde samværsfar under 30 år at barnet hadde delt bosted. Forskjellen mellom dem med kort og lang utdanning var derimot like stor i 2012 som i de tidligere under¬søkelsene. Både i 2002 og i 2012 hadde samværsfedre med lang utdanning oftere enn fedre med kort utdanning delt bosted for barna.

Samværsforeldre mer sammen med barnet i 2012

Andelen med månedlig samvær mellom samværsforelder og barn har økt fra 2002 til 2012 med i underkant av 10 prosentpoeng. Antall dager månedlig samvær økte fra i gjennomsnitt 6,5 dager i 2002 til 8,6 dager i gjennomsnitt i 2012. Det har først og fremst skjedd ved at andelen som ikke har månedlig samvær, har blitt redusert, og ved at andelen hvor samværsforelderen har barnet tilnærmet halvparten av tiden, har økt. De samme gruppene som har hatt en sterk økning i andel med delt bosted for barnet, har også hatt en sterk økning i gjennomsnittlig månedlig samvær.

Færre med delt bosted for eldre barn

Jo lengre tid som har gått siden bruddet mellom foreldrene, desto lavere andel av foreldrene svarer at de har delt bosted for barnet. Dette kan ha sammenheng med at det er blitt vanligere i dag enn tidligere at foreldre avtaler delt bosted ved samlivsbrudd. Men det kan også ha sammenheng med at allerede inngåtte avtaler om delt bosted og samvær endres etter hvert som barna blir eldre og selv ønsker å være med å bestemme hvor de skal bo, og hvor mye de vil være sammen med samværsforelderen.

Samværsforeldre oftere på ferie med barnet i 2012

Andelen samværsforeldre som har vært sammen med barnet i ferier siste år, har økt i denne tiårsperioden. I 2002 hadde 83 prosent av samværsforeldrene vært sammen med barnet i minst én ferie. Ti år senere hadde 89 prosent hatt feriesamvær minst én gang. Flere samværsforeldre var sammen med barnet i juleferien, i påskeferien og i sommerferien i 2012 enn i 2002.

Sprik i svar mellom foreldrene

Både foreldre som bor fast sammen med barnet, det vil si som har samme registrerte adresse som barnet, og foreldre som ikke bor fast sammen med barnet, ble intervjuet.

Det er stort sprik mellom svarene til bostedsforeldre og samværsforeldre. Flere samværsfedre enn bostedsmødre svarer at barnet har delt bosted. Mens 26 prosent av samværs¬fedrene svarer at barnet har delt bosted i 2012, er det bare 16 prosent av bostedsmødrene som svarer det samme. Også i 2002 og i 2004 var det sprik mellom foreldrenes svar, men forskjellen målt i prosentpoeng er blitt større.

Om publikasjonen

Tittel

Bosted og samvær 2002, 2004 og 2012. Endringer i ansvar og omsorg for barna når mor og far bor hver for seg

Ansvarlige

Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Erik H. Nymoen

Serie og -nummer

Rapporter 2014/02

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Likestilling, Barn, familier og husholdninger

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8850-0

ISBN (trykt)

978-82-537-8849-4

ISSN

1892-7513

Antall sider

48

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt