Rapporter 2016/23

Demografi, utdanning og inntekt

Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn

Uten innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre ville antallet personer i Norge under 25 år vært synkende. De fleste barn og unge innvandrere kommer fra Polen og Somalia.

Med denne publikasjonen ønsker Statistisk sentralbyrå (SSB) å bidra til å øke kunnskapen om en del områder som har stor betydning for barn og ungdoms oppvekst og deltakelse i det norske samfunnet. Det er stor interesse for og et stort kunnskapsbehov om denne gruppen. Rapporten beskriver noen viktige aspekter ved barn og unge med innvandrerbakgrunn som demografi, utdanning og inntekt/formue.

Flest fra Polen og Somalia

Barn og unge voksne med innvandrerforeldre utgjør en stadig større andel av befolkningen 0–24 år, ved inngangen til 2015 15, 5 prosent. Tilsvarende andel var 11 prosent i 2009 da vi publiserte forrige rapport om denne gruppen. Uten innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre ville antallet personer i Norge under 25 år vært synkende.

Det er flest barn og unge innvandrere fra Polen og Somalia, mens de to største gruppene norskfødte med innvandrerforeldre har bakgrunn fra Pakistan og Somalia.

Oslo er den kommunen hvor barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn utgjør den største andelen av den unge befolkningen under 25 år med 34 prosent.

Større andel av barnehagebarna

Andelen barnehagebarn med minoritetsspråklig bakgrunn har økt betraktelig i de siste årene, fra nær 5 prosent i 1998 til over 14 prosent i 2014.

Resultatene fra nasjonale prøver på femte og åttende trinn viser at innvandrerelever oppnår svakere resultater enn elever uten innvandrerforeldre og norskfødte med innvandrerforeldre. Karakterstatistikken for grunnskolen følger samme mønster.

Andelen elever med innvandrerbakgrunn som begynner i videregående opplæring er mindre enn blant de norskfødte, og andelen som faller fra er større. Men blant dem som gjennomfører videregående opplæring, er andelen som fortsetter direkte med høyere utdanning, større enn for den øvrige befolkningen.

Har lavere inntekt

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har generelt sett lavere husholdningsinntekt enn den øvrige befolkningen, og dette gjelder spesielt for husholdninger med barn og unge 0–24 år. Barn og unge med bakgrunn fra Asia, Afrika etc. har lavere inntektsnivåer enn barn og unge fra EØS etc.

Det er også en mye større andel barn og unge med innvandrerbakgrunn som tilhører en familie med vedvarende lav inntekt enn blant andre barn og unge.

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har finansiert arbeidet.

Om publikasjonen

Tittel

Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn. Demografi, utdanning og inntekt

Ansvarlig

Minja Tea Dzamarija

Serie og -nummer

Rapporter 2016/23

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

Emner

Inntekt og forbruk, Befolkning, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9363-4

ISBN (trykt)

978-82-537-9362-7

ISSN

1892-7513

Antall sider

134

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt