66101_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
66101
Økt andel fastrentelån
statistikk
2012-02-22T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofur, Rentebinding i banker og andre finansforetak, utlån, fastrentelån, rentebindingstidFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Rentebinding i banker og andre finansforetak4. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt andel fastrentelån

Andelen fastrentelån av finansforetakenes totale utlån til lønnstakere økte fra 3. kvartal til 4. kvartal 2011. Vi må tilbake til 2006 for å finne et høyere nivå for andelen fastrentelån.

Finansforetakenes andel av lån med fast rente til lønnstakere var 8,6 prosent i 4. kvartal 2011. Det er en økning på 2,4 prosentpoeng fra kvartalet før.

Økt andel fastrentelån i banker og kredittforetak

Andelen lån med fast rente av bankenes totale utlån til lønnstakere økte fra 5,7 prosent i 3. kvartal til 7,3 prosent i 4. kvartal 2011. Dette er det høyeste nivået for denne andelen siden utgangen av 2005. Fastrenteandelen av kredittforetakenes totale utlån økte tilsvarende fra 4,4 prosent i 3. kvartal til 6 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2011.

Det var andelen lån til lønnstakere med gjenværende rentebindingstid fra 1-5 år som økte mest i bankene og kredittforetakene. Fra 3. til 4. kvartal 2011 steg denne andelen fra 2,8 til 4,3 prosent i bankene, mens den i kredittforetakene steg fra 2,4 til 3,7 prosent.

Banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter. Rentebindingsandel på utlån til lønnstakere. 1. kvartal 2006-4. kvartal 2011

Sterk vekst i fastrenteandel i de statlige låneinstituttene

Andelen fastrentelån til lønnstakere i de statlige låneinstituttene økte fra 20 prosent i 3. kvartal til 33 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2011. Denne andelen var dermed på sitt høyeste nivå siden 2. kvartal 2005. Også her var økningen særlig stor for lån med 1-5 års gjenværende rentebindingstid. Denne andelen steg til 22,7 prosent i 4. kvartal 2011. Andelen fastrentelån med bindingstid over fem år steg til 3,5 prosent, etter å ha ligget på i underkant av 0,4 prosent i de foregående kvartalene

Lave fastrenter i en rekke finansforetak kan ha bidratt til økningen i lønnstakernes etterspørsel etter lån med fastrente.

Lengre rentebindingstid

Andelen lån med gjenværende rentebindingstid på mindre eller lik ett år falt fra 2,1 prosent i 3. kvartal til 1,9 prosent i 4. kvartal 2011. Lån med gjenværende bindingstid på over ett år utgjorde 77,8 prosent av fastrentelånene i 4. kvartal, tilsvarende andel for 3. kvartal var 65,2 prosent.

Andel utlån med rentebinding til lønnstagere fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter, etter rentebindingstid. Prosent av utlån i alt. 1. kvartal 2006-4. kvartal 2011
Kvartal Banker Kredittforetak Statlige låne- institutter I alt
Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum
  Prosent
2006                                
31. mars 2,3 4,0 0,5     6,9 7,8 8,2 2,0     18,0 10,2 18,4 0,0     28,6 3,2 5,6 0,5 9,3
30. juni 1,6 3,7 0,6 5,9 3,6 8,3 2,0 13,8 3,6 18,1 0,0 21,7 1,8 5,3 0,5 7,6
30. september 1,3 3,5 0,5 5,3 1,7 4,3 1,1 7,2 3,1 17,5 0,0 20,6 1,5 4,9 0,5 6,9
31. desember 1,4 3,0 0,6 5,0 1,3 4,6 1,2 7,1 2,5 16,3 0,0 18,8 1,5 4,3 0,6 6,4
2007                                
31. mars 1,4 2,9 0,7 5,1 0,7 2,6 0,9 4,3 1,4 22,0 0,0 23,4 1,4 4,6 0,7 6,7
30. juni 1,4 2,7 0,8 4,8 1,1 2,0 0,9 4,0 1,5 21,7 0,0 23,2 1,4 4,3 0,7 6,4
30. september 1,4 2,5 0,7 4,7 1,2 1,6 0,9 3,7 2,8 19,9 0,0 22,6 1,5 3,9 0,7 6,1
31. desember 1,3 2,6 0,7 4,7 0,8 1,1 0,6 2,5 7,0 14,7 0,0 21,7 1,7 3,5 0,7 5,9
2008                                
31. mars 1,1 2,6 0,7 4,4 0,6 0,8 0,5 1,9 7,1 14,0 0,0 21,1 1,5 3,4 0,6 5,5
30. juni 0,9 2,7 0,7 4,4 0,3 0,8 0,3 1,5 7,9 12,9 0,0 20,9 1,4 3,3 0,6 5,3
30. september 0,8 2,9 0,7 4,4 0,2 0,8 0,3 1,3 6,5 13,5 0,1 20,0 1,1 3,4 0,6 5,1
31. desember 0,9 2,7 0,6 4,2 0,4 1,4 0,6 2,3 3,6 13,0 0,1 16,7 1,0 3,2 0,6 4,8
2009                                
31. mars 1,2 4,4 0,7 6,3 0,3 3,2 0,7 4,2 3,3 13,4 0,1 16,8 1,2 4,8 0,7 6,6
30. juni 1,4 4,6 0,7 6,6 0,3 3,4 0,8 4,5 3,2 17,0 0,2 20,4 1,2 5,2 0,7 7,1
30. september 1,3 4,8 0,7 6,8 0,3 3,6 0,7 4,6 2,3 19,7 0,2 22,2 1,1 5,6 0,7 7,4
31. desember 1,3 4,8 0,7 6,8 0,3 3,6 0,7 4,6 2,9 19,4 0,2 22,5 1,1 5,6 0,7 7,3
2010                                
31. mars 1,7 4,4 0,7 6,7 0,2 4,1 0,7 5,0 2,1 18,7 0,2 21,0 1,2 5,4 0,7 7,2
30. juni 1,4 4,1 0,6 6,2 0,3 4,0 0,7 4,9 2,3 16,4 0,2 18,9 1,0 5,0 0,6 6,7
30. september 1,3 4,0 0,7 5,9 0,3 4,0 0,8 5,0 2,1 18,2 0,3 20,6 1,0 5,0 0,7 6,7
31. desember 1,3 3,8 0,7 5,7 0,3 3,9 0,8 5,0 3,8 15,2 0,3 19,4 1,1 4,6 0,7 6,4
2011                                
31. mars 2,1 2,9 0,7 5,7 1,2 2,7 0,8 4,7 5,9 13,0 0,3 19,3 2,0 3,5 0,7 6,3
30. juni 2,1 2,7 0,7 5,5 1,2 2,5 0,7 4,4 7,2 11,0 0,3 18,5 2,1 3,2 0,7 6,0
30. september 2,1 2,8 0,8 5,7 1,3 2,4 0,8 4,4 7,3 12,4 0,3 20,0 2,1 3,3 0,7 6,2
31. desember 1,9 4,3 1,2 7,3 1,1 3,7 1,2 6,0 6,8 22,7 3,5 33,0 1,9 5,4 1,3 8,6

Brudd i statistikken

På grunn av vesentlige endringer i rapporteringen fra enkelte finansforetak er ikke fastrenteandelene for ikke-finansielle foretak fra og med 2009 direkte sammenlignbare med observasjoner fra tidligere år.

Fra 2. kvartal til 3. kvartal 2011 ble enkelte utlån fra de statlige låneinstituttene flyttet fra husholdningssektoren til ikke-finansielle foretak. Dette påvirker fastrenteandelene for disse sektorgrupperingene.

Rentebinding i Norge

Binding av renten gir større forutsigbarhet av rentekostnader i bindingsperioden, og kan være en form for forsikring mot renteøkninger. Hvis fastrentene er lave i forhold til forventninger om utviklingen til den flytende renten, kan det bidra til å øke andelen utlån med rentebinding. Ønsker en låntaker å gå ut av en rentebindingsavtale, må man normalt betale en overkurs hvis fastrenten er høyere enn den flytende. Om fastrenten er lavere enn den flytende renten, kan låntakeren få utbetalt en underkurs om han/hun kan gå ut av fastrenteavtalen. Fastrenteandelen i de statlige låneinstituttene er høyere enn i banker og kredittforetak. Dette kan blant annet skyldes forskjell i utlånsprodukter. Banker og kredittforetak kan for eksempel tilby rammelån og kortsiktige nedbetalingslån der renten ikke bindes.

Rentebindingstid

I norsk rentebindingsstatistikk benyttes gjenstående rentebindingstid. Med det menes tiden fra finansforetakenes regnskapsrapporteringstidspunkt og fram til neste renteregulering i hver enkelt avtale. Lån hvor finansavtaleloven § 50 i prinsippet gir de facto seks ukers rentebindingstid, er definert som lån med flytende rente.

Øvrig informasjon

Rentebindingsstatistikken omfatter utlån både i norsk og utenlandsk valuta.