218480
218480
friartikkel
2015-02-13T13:46:00.000Z
no

Omlegging av rentebindingsstatistikken

Publisert:

Fra og med 1. kvartal 2015 vil rentebindingsstatistikken være basert på en ny kilde. Data i den nye rentebindingsstatistikken (statistikkbanktabell 10648 er ikke direkte sammenlignbare med den tidligere rentebindingsstatistikken (statistikkbanktabell 08115).

Den nye rentebindingsstatistikken (Renter (tabell 10648)) vil vise utlånsbeløp (fordelt på utlånstype) med medfølgende rentesats til publikumssektorene (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen ), fordelt etter gjenværende rentebindingstid. Flytende rente er her definert som utlån med gjenværende rentebindingstid på under 3 måneder. Statistikken inneholder kun utlån i norske kroner.

Tidligere spesifikasjon   Ny spesifikasjon
Ingen rentebinding Inntil 3 måneder, flytende rente
T.o.m. 1 måned  
Fra 1 måned t.o.m. 3 måneder  
Fra 3 måneder t.o.m. 1 år Fra 3 måneder t.o.m. 1 år
Fra 1 år t.o.m. 5 år   Fra 1 år t.o.m. 3 år
  Fra 3 år t.o.m. 5 år
Over 5 år Over 5 år

 

Den tidligere rentebindingsstatistikken (tabell 08115)) har til nå vist totale utlånsbeløp til norske og utenlandske kunder og kredittinstitusjoner fordelt i ulike intervaller etter gjenværende rentebindingstid. Statistikken inneholder utlån både i norsk og utenlandsk valuta. Publiseringen har tidligere fokusert på andeler av fastrentelån. I den nye statistikken er utlån med flytende rente definert som utlån uten bindingstid. Den tidligere rentebindingsstatistikken inkluderte også serier for utlån til kredittinstitusjoner, andre finansielle foretak, stats- og kommuneforvaltningen og utenlandske kunder.

I tabell 08115 er utlån i valuta inkludert, mens den nye tabellen 10648 inneholder kun utlån i norske kroner. Ved utgangen av desember 2014 var imidlertid kun 5,1 prosent av utlånene til publikumssektorene i utenlandsk valuta. For lønnstakere utgjorde valutalånene kun 0,7 prosent.

Kontakt