4870_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
4870
Stabil rentebindingsandel
statistikk
2010-05-26T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofur, Rentebinding i banker og andre finansforetak, utlån, fastrentelån, rentebindingstidFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Rentebinding i banker og andre finansforetak1. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil rentebindingsandel

Andelen lån med fast rente av finansforetakenes totale utlån til lønnstakere var tilnærmet uendret ved utgangen av 1. kvartal i år. Fastrenteandelen økte noe i banker og kredittforetak, mens den falt i de statlige låneinstituttene.

Fastrenteandelen av finansinstitusjonenes utlån til lønnstakere økte i de tre første kvartalene i 2009, men falt marginalt i 4. kvartal 2009 og 1. kvartal 2010. Ved utgangen av 1. kvartal 2010 viser tallene at 7,3 prosent av norske finansforetaks beholdning av utlån til lønnstakere har fastrenteavtale. Fastrenteandelen av finansinstitusjonenes utlån til husholdninger falt med 0,1 prosentpoeng til 9,7 prosent.

Banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter. Rentebindingsandel på utlån til lønnstakere. 1. kvartal 2004-1. kvartal 2010. Prosent

Nedgang i fastrenteandelen på utlån fra statlige låneinstitutter

Fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 økte fastrenteandelen på utlån fra de statlige låneinstituttene til lønnstakere fra 16,7 til 22,5 prosent. I 1. kvartal 2010 falt denne andelen med 1,5 prosentpoeng, til 21 prosent. Tilsvarende fastrenteandel i banker og kredittforetak økte fra henholdsvis 6,9 og 4,6 prosent til 7,0 og 5,0 prosent dette kvartalet, og det bidro til at fastrenteandelen i finansinstitusjoner i alt forble om lag uendret ved utgangen av 1. kvartal i år.

Økt fastrenteandel i kredittforetakene i 1. kvartal 2010 er nesten utelukkende et resultat av porteføljeflyttinger fra banker til kredittforetak. På grunn av dette kan det argumenteres for at fastrenteandelen i banker og kredittforetak bør sees under ett. Fastrenteandelen av utlån til lønnstakere fra banker og kredittforetak til sammen steg fra 6,1 til 6,2 prosent i 1. kvartal i år.

Andel utlån med rentebinding til lønnstagere fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter etter rentebindingstid. 1. kvartal 2004-1. kvartal 2010. I prosent av utlån i alt
Kvartal Banker Kredittforetak Statlige låneinstitutter I alt
Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum
31.03.2004 1,80 9,16 0,58    11,5 4,83    21,30 1,39    27,5 3,61    37,79 0,00    41,4 2,12    13,20 0,53    15,9
30.06.2004 1,43 8,82 0,58 10,8 4,04 19,49 1,17 24,7 4,14 35,14 0,00 39,3 1,85 12,41 0,52 14,8
30.09.2004 1,28 8,05 0,50 9,8 3,77 18,76 1,05 23,6 5,57 34,71 0,00 40,3 1,87 11,59 0,46 13,9
31.12.2004 1,46 7,40 0,47 9,3 5,69 12,46 3,59 21,7 4,51 32,84 0,00 37,3 1,95 10,54 0,52 13,0
31.03.2005 1,95 7,05 0,55 9,5 6,84 12,09 3,65 22,6 10,80 24,17 0,00 35,0 3,13 9,19 0,58 12,9
30.06.2005 2,78 5,68 0,50 9,0 4,11 10,54 4,45 19,1 11,80 22,98 0,00 34,8 3,82 7,75 0,58 12,1
30.09.2005 3,27 4,62 0,51 8,4 3,20 6,87 3,35 13,4 11,38 21,06 0,00 32,4 4,13 6,45 0,55 11,1
31.12.2005 2,98 4,23 0,60 7,8 7,91 9,06 2,28 19,2 10,56 21,31 0,00 31,9 3,85 6,08 0,57 10,5
31.03.2006 2,30 4,02 0,53 6,9 7,85 8,19 1,95 18,0 10,16 18,40 0,00 28,6 3,22 5,60 0,50 9,3
30.06.2006 1,56 3,75 0,55 5,9 3,56 8,26 1,96 13,8 3,55 18,14 0,00 21,7 1,80 5,27 0,52 7,6
30.09.2006 1,30 3,49 0,55 5,3 1,69 4,34 1,14 7,2 3,06 17,52 0,00 20,6 1,49 4,88 0,51 6,9
31.12.2006 1,39 2,97 0,65 5,0 1,33 4,56 1,25 7,1 2,50 16,34 0,00 18,8 1,49 4,29 0,60 6,4
31.03.2007 1,43 2,93 0,74 5,1 0,74 2,63 0,92 4,3 1,39 21,98 0,00 23,4 1,40 4,61 0,68 6,7
30.06.2007 1,40 2,68 0,77 4,8 1,13 2,00 0,91 4,0 1,47 21,75 0,00 23,2 1,39 4,28 0,71 6,4
30.09.2007 1,44 2,53 0,73 4,7 1,18 1,60 0,88 3,7 2,76 19,87 0,00 22,6 1,54 3,92 0,68 6,1
31.12.2007 1,33 2,64 0,72 4,7 0,82 1,08 0,59 2,5 6,96 14,70 0,00 21,7 1,75 3,50 0,65 5,9
31.03.2008 1,10 2,61 0,71 4,4 0,62 0,83 0,46 1,9 7,07 14,01 0,01 21,1 1,54 3,38 0,63 5,5
30.06.2008 0,93 2,71 0,71 4,4 0,32 0,80 0,33 1,5 7,89 12,94 0,04 20,9 1,41 3,30 0,61 5,3
30.09.2008 0,79 2,88 0,73 4,4 0,22 0,78 0,32 1,3 6,47 13,47 0,08 20,0 1,15 3,37 0,61 5,1
31.12.2008 0,94 2,69 0,60 4,2 0,40 1,35 0,57 2,3 3,61 13,01 0,10 16,7 1,05 3,24 0,56 4,8
31.03.2009 1,24 4,38 0,72 6,3 0,34 3,16 0,69 4,2 3,27 13,41 0,10 16,8 1,20 4,82 0,66 6,7
30.06.2009 1,42 4,57 0,70 6,7 0,31 3,40 0,77 4,5 3,21 17,02 0,16 20,4 1,27 5,24 0,68 7,2
30.09.2009 1,41 4,79 0,72 6,9 0,29 3,56 0,72 4,6 2,32 19,68 0,19 22,2 1,16 5,58 0,68 7,4
31.12.2009 1,37 4,76 0,72 6,9 0,26 3,64 0,73 4,6 2,89 19,40 0,21 22,5 1,15 5,56 0,69 7,4
31.03.2010 1,91 4,38 0,67 7,0 0,23 4,06 0,73 5,0 2,08 18,72 0,22 21,0 1,31 5,37 0,66 7,3

Rentebinding i Norge

Å binde renten gir større forutsigbarhet for rentekostnader i bindingsperioden og kan ofte regnes som en forsikring mot renteøkninger. Dersom fastrentene er lave i forhold til forventninger om utviklingen til den flytende renten, kan det bidra til økning i andelen utlån med rentebinding. Ønsker en låntaker å gå ut av en rentebindingsavtale, må vedkommende normalt betale en overkurs hvis fastrenten er høyere enn den flytende. Om fastrenten er lavere enn den flytende renten, kan låntaker få utbetalt en underkurs om han/hun kan gå ut av fastrenteavtalen.

Rentebindingstid

I den norske rentebindingsstatistikken benyttes gjenstående rentebindingstid. Med dette menes tid fra finansinstitusjonenes innrapporteringstidspunkt og fram til neste renteregulering for hver enkelt avtale. Lån hvor Finansavtalelovens § 50 i prinsippet gir de facto 6 ukers rentebindingstid, er definert som lån med flytende rente.

Sektorgruppering

Sektorgrupperingen husholdninger inneholder sektoren lønnstakere, men også blant annet selvstendig næringsdrivende og personlige foretak. Høyere andel rentebinding for husholdninger enn for lønnstakere indikerer at fastrenteandelen er høyere for selvstendig næringsdrivende og personlige foretak enn for lønnstakere. Pensjonister, studenter og trygdede er inkludert i sektoren lønnstakere. Se ”om statistikken” for nærmere informasjon om sektorgrupperinger.

Øvrig informasjon

Rentebindingsstatistikken omfatter lån både i norsk og utenlandsk valuta.