4880_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
4880
Fortsatt liten interesse for å binde renten
statistikk
2009-02-25T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofur, Rentebinding i banker og andre finansforetak, utlån, fastrentelån, rentebindingstidFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Rentebinding i banker og andre finansforetak4. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt liten interesse for å binde renten

Fastrenteandelen på finansforetakenes utlån til publikum økte litt fra 3. til 4. kvartal 2008. Andelen utlån med fastrente til ikke-finansielle foretak økte fra 12 til 13,5 prosent, mens andelen på utlån til husholdninger falt fra 7,3 til 6,9 prosent.

Banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter. Rentebindingsandel på utlån til husholdninger. 1. kvartal 2004-4. kvartal 2008

Til tross for relativt betydelige fall både i flytende og faste renter i slutten av 2008, ser vi ikke særlig store endringer i publikums interesse for å binde renten på sine utlån. Fastrenteandelen på finansforetakenes utlån til publikum (ikke-finansielle foretak, kommuner og husholdninger) økte kun med 0,4 prosentpoeng, til 11,7 prosent, fra 3. til 4. kvartal 2008. Dette er 0,6 prosentpoeng høyere enn for ett år siden. Fastrenteandelen på utlån til ikke-finansielle foretak økte fra 12 til 13,5 prosent, mens fastrenteandelen på utlån til husholdninger falt fra 7,3 til 6,9 prosent i samme periode. Rentebindingsandelen for utlån til kommunesektoren økte fra 48,5 til 50,2 prosent i 4. kvartal i år.

Fortsatt nedgang i andel fastrentelån til husholdninger

Med unntak av 1. kvartal 2007, har andelen fastrenteutlån fra finansforetakene til husholdningene falt i hvert kvartal det finnes statistikk for. Nedgangen fra 3. til 4. kvartal 2008 har sammenheng med at andelen fastrentelån fra statsbankene falt fra 32,2 til 27,8 prosent. Andelen fastrentelån til husholdninger fra bankene var omtrent uendret på 4,6 prosent, mens andelen slike lån til husholdninger fra kredittforetak økte fra 4,2 til 4,8 prosent.

Sum banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter. Fastrenteandel av totale utlån til husholdninger.  1. kvartal 2004-4. kvartal 2008

Økningen i andelen fastrentelån fra kredittforetak skjer til tross for betydelige overføringer av porteføljer av boliglån med flytende rente fra banker til kredittforetak (i samme konsern/gruppe). Overføringen av portefølje fra banker til kredittforetak har sammenheng med innføringen av ”bankpakke 1”, der kredittforetak kan utstede obligasjoner med fortrinnsrett som deretter byttes mot statskasseveksler.

Årsaken til nedgangen i rentebindingsandelen i statsbankene er blant annet at en del lånetakere har valgt flytende rente ved opphør av tidligere fastrenteavtaler.

Fastrenteandelen for utlån fra statsbankene med gjenstående rentebinding under 1 år falt fra 12,3 til 7,6 prosent av utlån i alt, mens det var en liten økning i rentebinding under 1 år for utlån fra banker og kredittforetak.

Andel utlån med rentebinding til husholdninger fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter etter rentebindingstid. 1. kvartal 2004-4. kvartal 2008. Prosent av utlån i alt
Kvartal Banker Kredittforetak Statlige låneinstitutter Gjennomsnitt
Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum
31.03.2004 2,0 8,8 0,6     11,3 13,4     21,8 9,0     44,1 4,3     37,9 0,0     42,2 2,9     13,8 0,9     17,6
30.06.2004 1,6 8,5 0,6 10,6 11,7 19,5 7,3 38,5 4,5 38,2 0,0 42,7 2,5 13,4 0,9 16,7
30.09.2004 1,4 7,8 0,5 9,7 11,2 19,1 7,1 37,4 5,4 42,0 0,0 47,4 2,5 13,2 0,8 16,5
31.12.2004 1,6 7,2 0,5 9,2 11,8 16,2 8,1 36,1 4,0 40,4 0,0 44,3 2,4 12,2 0,8 15,4
31.03.2005 2,0 6,8 0,5 9,4 14,2 15,7 8,1 38,0 8,6 33,5 0,0 42,2 3,5 10,8 0,9 15,2
30.06.2005 2,7 5,5 0,5 8,7 11,1 15,0 7,3 33,3 9,9 32,0 0,0 42,0 4,1 9,4 0,8 14,3
30.09.2005 3,2 4,5 0,5 8,2 11,7 12,2 6,7 30,7 9,6 30,4 0,0 40,0 4,4 8,2 0,7 13,3
31.12.2005 2,9 4,1 0,6 7,6 16,7 14,6 7,7 39,0 8,6 30,5 0,0 39,1 4,1 7,8 0,8 12,6
31.03.2006 2,2 3,9 0,5 6,7 17,1 12,9 7,7 37,7 9,2 28,6 0,0 37,8 3,6 7,3 0,7 11,6
30.06.2006 1,5 3,6 0,6 5,7 15,5 10,4 6,4 32,4 3,9 28,8 0,0 32,7 2,2 6,8 0,7 9,7
30.09.2006 1,3 3,4 0,5 5,2 10,3 7,3 4,2 21,7 3,4 28,5 0,0 31,9 1,9 6,4 0,6 8,9
31.12.2006 1,4 2,9 0,7 4,9 4,7 7,3 4,8 16,7 3,0 27,4 0,0 30,4 1,7 5,8 0,7 8,2
31.03.2007 1,5 2,9 0,8 5,1 3,3 5,0 3,3 11,6 1,4 32,5 0,0 33,9 1,6 6,2 0,8 8,6
30.06.2007 1,5 2,6 0,8 4,9 2,5 4,0 2,2 8,7 1,7 32,2 0,0 33,9 1,6 5,8 0,8 8,2
30.09.2007 1,6 2,4 0,7 4,8 3,0 3,3 2,1 8,3 3,9 30,5 0,0 34,3 2,0 5,4 0,7 8,1
31.12.2007 1,5 2,5 0,7 4,8 3,0 2,3 1,5 6,8 9,6 23,6 0,0 33,3 2,5 4,7 0,7 7,9
31.03.2008 1,4 2,5 0,7 4,7 2,3 1,7 2,6 6,6 9,6 22,8 0,0 32,4 2,3 4,5 0,8 7,6
30.06.2008 1,2 2,6 0,7 4,5 1,6 1,3 2,3 5,2 12,7 20,3 0,0 33,0 2,4 4,2 0,8 7,5
30.09.2008 1,1 2,8 0,7 4,6 1,1 1,2 1,9 4,2 12,3 20,5 0,0 32,8 2,2 4,3 0,9 7,3
31.12.2008 1,3 2,6 0,6 4,6 1,3 1,7 1,8 4,8 7,6 20,1 0,1 27,7 1,9 4,2 0,8 6,9

Mulige årsaker til lav rentebindingsandel i Norge

Å binde renten gir større forutsigbarhet for rentekostnader i bindingsperioden og kan i mange tilfeller regnes som en forsikring mot renteøkninger. Ulempen er at man ikke får nyte godt av en eventuell rentenedgang i bindingsperioden; eksempelvis ved den kraftige rentenedgangen fra 2002 til 2004. Kunder med fastrentelån erfarte at det var ”dyrt” å ha bundet renten når de ikke fikk rentenedgang på sine lån. At andelen utlån med rentebinding i Norge er lav, kan også følge av at det har vært få muligheter til å binde renten for mer enn fem år. Til sammenligning har det i blant annet Sverige og Danmark vært vanligere at publikum binder renten på sine lån i godt utbygde markeder for lange fastrentelån med gunstige betingelser. Andre årsaker til Norges lave fastrenteandel for utlån kan være at den flytende renten har ligget markert lavere enn fastrenten, og at flere låntakere derfor kan ha vurdert fastrentelån mer som spekulasjon enn forsikring, Norges Banks renteforventninger er videre klart kommunisert til markedet.

En låntaker kan gå ut av en rentebindingsavtale, men må normalt betale en overkurs hvis fastrenten er høyere enn den flytende. Om fastrenten er lavere enn den flytende renten, kan låntaker få utbetalt en underkurs om han kan gå ut av fastrenteavtalen.