4884_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
4884
Fastrenteandelen faller fortsatt
statistikk
2008-08-28T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofur, Rentebinding i banker og andre finansforetak, utlån, fastrentelån, rentebindingstidFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Rentebinding i banker og andre finansforetak2. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fastrenteandelen faller fortsatt

Fastrenteandelen på finansforetakenes utlån til husholdninger har, med kun ett unntak, falt i alle kvartaler det finnes statistikk for. Ved utgangen av 2. kvartal 2008 var andelen kun 7,4 prosent. Etter flere kvartaler med stigning falt også andelen fastrentelån til foretak.

Fastrenteandelen på finansforetakenes utlån til publikum (ikke-finansielle foretak, kommuner og husholdninger) var 11,2 prosent i 2. kvartal 2008, en liten nedgang fra 1. kvartal. Til sammenligning var andelen på nær 20 prosent i samme periode i 2004.

Sum banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter. Fastrenteandel av utlån til publikum (i alt), husholdninger og ikke-finansielle foretak. 1. kvartal 2004-2. kvartal 2008. Prosent

Fortsatt fall i fastrenteandelen på utlån til husholdningene

Med unntak av 1. kvartal 2007 har andelen av utlån til husholdninger med rentebinding falt i alle kvartaler som det er statistikk for. I 2. kvartal 2004 var rentebindingsandelen på nær 17 prosent, mens den i 2. kvartal 2008 var kun 7,4 prosent. Andelen utlån med rentebinding til husholdninger sank både for utlån fra banker og kredittforetak, mens den økte for utlån fra statlige låneinstitutter.

Fastrenteandelen på utlån fra banker var ved utgangen av 2. kvartal 2008 på 4,5 prosent, ned fra 4,7 prosent forrige kvartal. Fastrenteandelen på utlån fra kredittforetak og statlige låneinstitutter var på henholdsvis 5,3 og 33 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2008.

Utlån til husholdninger med rentebinding mer enn fem år økte med 0,7 milliarder kroner fra 1. kvartal 2008 til 14,6 milliarder ved utgangen av 2. kvartal 2008. Dette utgjør 0,8 prosent av utlånene til husholdningene, det samme som i 1. kvartal 2008.

Andel utlån med rentebinding til husholdninger fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter etter rentebindingstid. Prosent av utlån i alt. 1. kv. 2004-2. kv. 2008
Kvartal Banker Kredittforetak Statlige låneinstitutter Gjennomsnitt
   Under 1 år    1-5 år    Over 5 år    Sum    Under 1 år    1-5 år    Over 5 år    Sum    Under 1 år    1-5 år    Over 5 år    Sum    Under 1 år    1-5 år    Over 5 år    Sum
31.03.2004 2,0 8,8 0,6 11,3 13,4 21,8 9,0 44,1 4,3 37,9 0,0 42,2 2,9 13,8 0,9 17,6
30.06.2004 1,6 8,5 0,6 10,6 11,7 19,5 7,3 38,5 4,5 38,2 0,0 42,7 2,5 13,4 0,9 16,7
30.09.2004 1,4 7,8 0,5 9,7 11,2 19,1 7,1 37,4 5,4 42,0 0,0 47,4 2,5 13,2 0,8 16,5
31.12.2004 1,6 7,2 0,5 9,2 11,8 16,2 8,1 36,1 4,0 40,4 0,0 44,3 2,4 12,2 0,8 15,4
31.03.2005 2,0 6,8 0,5 9,4 14,2 15,7 8,1 38,0 8,6 33,5 0,0 42,2 3,5 10,8 0,9 15,2
30.06.2005 2,7 5,5 0,5 8,7 11,1 15,0 7,3 33,3 9,9 32,0 0,0 42,0 4,1 9,4 0,8 14,3
30.09.2005 3,2 4,5 0,5 8,2 11,7 12,2 6,7 30,7 9,6 30,4 0,0 40,0 4,4 8,2 0,7 13,3
31.12.2005 2,9 4,1 0,6 7,6 16,7 14,6 7,7 39,0 8,6 30,5 0,0 39,1 4,1 7,8 0,8 12,6
31.03.2006 2,2 3,9 0,5 6,7 17,1 12,9 7,7 37,7 9,2 28,6 0,0 37,8 3,6 7,3 0,7 11,6
30.06.2006 1,5 3,6 0,6 5,7 15,5 10,4 6,4 32,4 3,9 28,8 0,0 32,7 2,2 6,8 0,7 9,7
30.09.2006 1,3 3,4 0,5 5,2 10,3 7,3 4,2 21,7 3,4 28,5 0,0 31,9 1,9 6,4 0,6 8,9
31.12.2006 1,4 2,9 0,7 4,9 4,7 7,3 4,8 16,7 3,0 27,4 0,0 30,4 1,7 5,8 0,7 8,2
31.03.2007 1,5 2,9 0,8 5,1 3,3 5,0 3,3 11,6 1,4 32,5 0,0 33,9 1,6 6,2 0,8 8,6
30.06.2007 1,5 2,6 0,8 4,9 2,5 4,0 2,2 8,7 1,7 32,2 0,0 33,9 1,6 5,8 0,8 8,2
30.09.2007 1,6 2,4 0,7 4,8 3,0 3,3 2,1 8,3 3,9 30,5 0,0 34,3 2,0 5,4 0,7 8,1
31.12.2007 1,5 2,5 0,7 4,8 3,0 2,3 1,5 6,8 9,6 23,6 0,0 33,3 2,5 4,7 0,7 7,9
31.03.2008 1,4 2,5 0,7 4,7 2,3 1,7 2,6 6,6 9,6 22,8 0,0 32,4 2,3 4,5 0,8 7,6
30.06.2008 1,2 2,6 0,7 4,5 1,6 1,3 2,3 5,2 12,7 20,3 0,0 33,0 2,4 4,2 0,8 7,4

Fall også for ikke-finansielle foretak

Etter flere kvartaler med stigende fastrenteandel har også andelen fastrentelån til foretak falt i 2. kvartal 2008. Denne andelen er nå på 11,5 prosent. Mange foretak har muligheter til å sikre seg mot renteendringer på andre måter enn å ta opp fastrentelån, blant annet kan de inngå rentebytteavtaler med andre foretak, finansielle eller ikke-finansielle.

Andelen av utlån med rentebinding i mer enn fem år har økt med 1,8 milliarder kroner til 15,2 milliarder fra 1. til 2. kvartal 2008. Disse lånene utgjør nå 1,7 prosent av utlånene til ikke-finansielle foretak.

Fastrenteandelen på utlån fra banker til ikke-finansielle foretak var 8,3 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2008, ned fra 8,5 prosent i forrige kvartal.

Kommunene binder renten

Andelen av utlån med rentebinding til kommunesektoren er høy, og har stort sett ligget mellom 40 og 50 prosent siden 2004. I 2. kvartal 2008 var denne andelen nær 48 prosent, opp nær 2 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Uendret rentebindingsandel for utlån fra banker, nedgang for kredittforetak

Rentebindingsstatistikken omfatter alle utlån fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter. Ved sammenligning av de forskjellige långivernes fastrenteandeler for utlån til publikum fremkommer en fallende andel for bankene i alle kvartaler før en utflating i tredje kvartal 2007. I de to påfølgende kvartalene økte andelen. Ved utgangen av 2. kvartal 2008 var andelen på 5,9 prosent, nær uendret sammenlignet med 1. kvartal

Banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter. Rentebindingsandel på utlån til husholdninger. 1. kvartal 2004-2. kvartal 2008. Prosent

Kredittforetakenes rentebindingsandel på utlån til publikum har falt de fleste kvartalene siden 2004. I 4. kvartal 2007 falt andelen med hele 3,6 prosentpoeng, til knappe 30 prosent, mens andelen falt enda ett prosentpoeng i 1. kvartal 2008. Ved utgangen av 2. kvartal 2008 utgjorde andelen 27 prosent, en nedgang på ytterligere 2 prosentpoeng fra 1. kvartal 2008. Nedgangen i fastrenteandelen på utlån fra kredittforetak skyldes i stor grad overføringer av porteføljer av boliglån med flytende renter fra banker til kredittforetak (i samme konsern/gruppe) blant annet i forbindelse med det nye regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett.

Økning for statsbankene

De statlige låneinstituttene (ofte kalt statsbanker), med Husbanken og Lånekassen som de viktigste aktørene, har fortsatt en høy rentebindingsandel på utlån til publikum. Etter noen kvartaler med nedgang økte denne andelen noe i 2. kvartal 2008, og statsbankene hadde ved utgangen av 2. kvartal 2008 en fastrenteandel på nær 35 prosent på sine utlån til publikum.

Mulige årsaker til lav rentebindingsandel i Norge

Det å binde renten gir en forutsigbarhet for rentekostnadene i bindingsperioden, og kan i mange tilfeller regnes som en forsikring mot renteøkninger. Ulempen er at man ikke får nyte godt av en eventuell rentenedgang i bindingsperioden. Et eksempel på dette var da renten gikk kraftig ned fra 2002 til 2004. Mange kunder med fastrente fikk da erfare at det var ”dyrt” å ha bundet renten da de ikke fikk nyte godt av denne rentenedgangen. Den lave andelen utlån med rentebinding i Norge kan også skyldes at det har vært få muligheter til å binde renten for mer enn fem år. Til sammenligning har det i blant annet Sverige og Danmark vært vanligere at publikum binder renten på sine lån, og det har dermed vært et godt utbygd marked for lange fastrentelån med gunstige betingelser for kundene. Andre årsaker til Norges lave fastrenteandel kan være at den flytende renten har vært markert lavere enn fastrenten, at noen ser på det å ha fastrentelån som mer spekulasjon enn forsikring, og at Norges Banks renteforventninger er klart kommunisert til markedet. Hvis man ønsker å tre ut av en rentebindingsavtale, må man normalt betale en overkurs hvis fastrenten er høyere enn den flytende. I motsatte tilfeller kan man få utbetalt en underkurs.