4888_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
4888
Husholdningene holder seg til flytende rente
statistikk
2008-02-28T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofur, Rentebinding i banker og andre finansforetak, utlån, fastrentelån, rentebindingstidFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Rentebinding i banker og andre finansforetak4. kvartal 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Husholdningene holder seg til flytende rente

Etter en jevn nedgang fra nesten 18 prosent i 2004 er fastrenteandelen på utlån til husholdninger kun 7,9 prosent i fjerde kvartal 2007. Fastrenteandelen for utlån til publikum er på 11,2 prosent, en liten nedgang fra tredje kvartal.

Sum banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter. Fastrenteandel av utlån til kommuner, husholdninger og ikke-finansielle foretak. 2004-2007. Prosent

Banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter. Rentebindingsandel på utlån til husholdninger. 2004-2007. Prosent

Fra første kvartal 2004 til utgangen av 2006 falt fastrenteandelen for utlån til publikum (ikke-finansielle foretak, kommuner og husholdninger) kontinuerlig fra vel 20 til 11,8 prosent. I første kvartal 2007 økte andelen noe, for så å falle videre i de øvrige kvartalene i 2007. I fjerde kvartal 2007 har 11,2 prosent av totale utlån til publikum bundet rente, en nedgang på et kvart prosentpoeng fra kvartalet før.

Statistikken omfatter alle utlån fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter. Ved å sammenligne de forskjellige långivernes fastrenteandeler for utlån til publikum, fremkommer det at andelen har vært fallende for bankene i alle kvartalene, før det flatet ut i tredje kvartal 2007. Tallene for fjerde kvartal 2007 viser en marginal økning igjen til 5,7 prosent.

Nedgang i rentebindingsandelen

Kredittforetakenes rentebindingsandel på utlån til publikum har falt de fleste kvartalene siden 2004. I fjerde kvartal 2007 falt andelen med hele 3,6 prosentpoeng, til knappe 30 prosent. En viktig årsak til nedgangen de siste kvartalene er overføringer av porteføljer av lån med flytende renter fra banker til kredittforetak (i samme konsern/gruppe).

De statlige låneinstituttene (ofte kalt statsbanker), med Husbanken og Lånekassen som de viktigste aktørene, har fortsatt en relativt høy rentebindingsandel på utlån til publikum. Andelene har økt noe de siste kvartalene, men tallene for fjerde kvartal 2007 viser en liten nedgang på 1,1 prosentpoeng. Dette ga en fastrenteandel på vel 35 prosent for statsbankene i fjerde kvartal 2007.

Andel utlån med rentebinding til husholdninger fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter etter rentebindingstid.
2004-2007. I prosent av utlån i alt
Kvartal Banker Kredittforetak Statlige låneinstitutter
Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum
31.03.2004 2,0 8,8 0,6      11,3 13,4      21,8 9,0      44,1 4,3     37,9 0,0      42,2
30.06.2004 1,6 8,5 0,6 10,6 11,7 19,5 7,3 38,5 4,5 38,2 0,0 42,7
30.09.2004 1,4 7,8 0,5 9,7 11,2 19,1 7,1 37,4 5,4 42,0 0,0 47,4
31.12.2004 1,6 7,2 0,5 9,2 11,8 16,2 8,1 36,1 4,0 40,4 0,0 44,3
31.03.2005 2,0 6,8 0,5 9,4 14,2 15,7 8,1 38,0 8,6 33,5 0,0 42,2
30.06.2005 2,7 5,5 0,5 8,7 11,1 15,0 7,3 33,3 9,9 32,0 0,0 42,0
30.09.2005 3,2 4,5 0,5 8,2 11,7 12,2 6,7 30,7 9,6 30,4 0,0 40,0
31.12.2005 2,9 4,1 0,6 7,6 16,7 14,6 7,7 39,0 8,6 30,5 0,0 39,1
31.03.2006 2,2 3,9 0,5 6,7 17,1 12,9 7,7 37,7 9,2 28,6 0,0 37,8
30.06.2006 1,5 3,6 0,6 5,7 15,5 10,4 6,4 32,4 3,9 28,8 0,0 32,7
30.09.2006 1,3 3,4 0,5 5,2 10,3 7,3 4,2 21,7 3,4 28,5 0,0 31,9
31.12.2006 1,4 2,9 0,7 4,9 4,7 7,3 4,8 16,7 3,0 27,4 0,0 30,4
31.03.2007 1,5 2,9 0,8 5,1 3,3 5,0 3,3 11,6 1,4 32,5 0,0 33,9
30.06.2007 1,5 2,6 0,8 4,9 2,5 4,0 2,2 8,7 1,7 32,2 0,0 33,9
30.09.2007 1,6 2,4 0,7 4,8 3,0 3,3 2,1 8,3 3,9 30,5 0,0 34,3
31.12.2007 1,5 2,5 0,7 4,8 3,0 2,3 1,5 6,7 9,6 23,6 0,0 33,3

Synkende fastrenteandel på utlån til husholdningene

I de to foregående kvartalene har fastrenteandelen på utlån til husholdninger vært på 8,2 prosent, etter en jevn nedgang fra nesten 18 prosent i første kvartal 2004. I fjerde kvartal sank andelen ytterligere til 7,9 prosent. Andelen utlån med rentebinding fra bankene er uendret på 4,8 prosent sammenlignet med forrige kvartal, mens andelen fastrentelån fra statsbankene har hatt en nedgang på 1 prosentpoeng. Kredittforetakenes rentebindingsandel på utlån til husholdninger var på kun 6,7 prosent i fjerde kvartal 2007. Dette er en nedgang på hele 37 prosentpoeng sammenlignet med første kvartal 2004, og en nedgang på 1,6 prosentpoeng fra tredje kvartal 2007. Tallene for kredittforetak og statsbanker indikerer også en ytterligere reduksjon i rentebindingsandelen, siden en økt andel av utlånene har bindingstid kortere enn ett år.

Nedgang i andelen til kommunesektoren

Andelen utlån med rentebinding til kommunesektoren er høy, og har vært uendret på vel 48 prosent de siste tre kvartalene, men i fjerde kvartal ble denne andelen redusert med 2 prosentpoeng til vel 46 prosent. Rentebindingsandelen for ikke-finansielle foretak økte marginalt i fjerde kvartal, som i tredje kvartal, til vel 11 prosent. Foretakene kan sikre seg mot renteendringer på andre måter enn å ta opp fastrentelån, blant annet kan de inngå rentebytteavtaler med andre finansielle eller ikke-finansielle foretak.

Mulige årsaker til lav rentebindingsandel i Norge

Det å binde renten gir en forutsigbarhet for rentekostnadene i bindingsperioden, og kan i mange tilfeller regnes som en forsikring mot renteøkninger. Ulempen er at man ikke får nyte godt av en eventuell rentenedgang i bindingsperioden. Et eksempel på dette var da renten gikk kraftig ned fra 2002 til 2004. Mange kunder med fastrente fikk da erfare at det var ”dyrt” å ha bundet renten da de ikke fikk nyte godt av denne rentenedgangen. Den lave andelen utlån med rentebinding i Norge, kan også skyldes at det har vært få muligheter til å binde renten for mer enn fem år. Til sammenligning har det i blant annet Sverige og Danmark vært vanligere at publikum binder renten på sine lån, og det har dermed vært et godt utbygd marked for lange fastrentelån med gunstige betingelser for kundene. Andre årsaker til Norges lave fastrenteandel kan være at den flytende renten har vært markert lavere enn fastrenten og at noen ser på det å ha fastrentelån som mer spekulasjon enn forsikring. Hvis man ønsker å tre ut av en rentebindingsavtale, må man normalt betale en overkurs hvis fastrenten er høyere enn den flytende. I motsatte tilfeller kan man få utbetalt en underkurs.