218865_tabell_248292_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218865_tabell_248292
statistikk
2015-12-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Statistikken viser utlån fra norske finansforetak.

Finansforetak, balanseroktober 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Statlige låneinstitutter. Balanse. Millioner kroner
Oktober 2015September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker4 0164 0494 1524 2124 129
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner783743676867813
Utlån til og fordringer på kunder314 447311 798310 210306 860306 754
Sertifikater og obligasjoner..........
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.112112110110110
Finansielle derivater..........
Immaterielle eiendeler..........
Varige driftsmidler2828292929
Andre eiendeler2 8572 9532 8992 7473 082
Sum eiendeler322 242319 683318 076314 825314 917
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner..........
Innskudd fra kunder..........
Sertifikat- og obligasjonsgjeld..........
Andre lån313 721311 128309 466306 323306 172
Finansielle derivater..........
Annen gjeld5 3635 0245 3835 2605 307
Ansvarlig lånekapital..........
Sum gjeld319 083316 152314 849311 583311 479
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital1 5131 5131 5131 5131 513
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)..........
Opptjent egenkapital1 8021 8091 8091 8091 809
Ufordelt resultat-156209-95-80117
Sum egenkapital3 1593 5313 2273 2413 438
 
Sum gjeld og egenkapital322 242319 683318 076314 825314 917