218865_tabell_248290_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218865_tabell_248290
statistikk
2015-12-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Statistikken viser utlån fra norske finansforetak.

Finansforetak, balanseroktober 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Finansieringsselskap. Balanse. Millioner kroner
Oktober 2015September 2015August 2015Juli 2015
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker091....
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner07 914....
Utlån til og fordringer på kunder0144 606....
Sertifikater og obligasjoner0224....
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.065....
Finansielle derivater01 087....
Immaterielle eiendeler0973....
Varige driftsmidler0895....
Andre eiendeler06 583....
Sum eiendeler0162 439....
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner0......
Innskudd fra kunder0......
Sertifikat- og obligasjonsgjeld0......
Andre lån0125 803....
Finansielle derivater017....
Annen gjeld014 960....
Ansvarlig lånekapital02 104....
Sum gjeld0142 885....
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital04 601....
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)03 424....
Opptjent egenkapital09 282....
Ufordelt resultat02 247....
Sum egenkapital019 554....
 
Sum gjeld og egenkapital0162 439....