90473_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
90473
Nedgang i bankenes markedsfinansiering
statistikk
2012-12-07T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanseroktober 2012

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i bankenes markedsfinansiering

Bankenes totale markedsfinansiering beløp seg til 1 401 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Dette er en nedgang på 97 milliarder kroner, eller 6,5 prosent, sammenlignet med forrige måned.

Markedsfinansiering, etter låneobjekt. Oktober 2012. Prosent

Banker. Kilder til markedsfinansiering. Januar 2008-oktober 2012. Millioner kroner

Norske banker kan finansiere seg i markedet gjennom ulike kilder, deriblant interbanklån, obligasjonslån, sertifikatlån og F-lån i Norges Bank. Ved utgangen av oktober hentet bankene om lag 77 prosent av finansieringen fra utlandet. Dette tilsvarer 1 083 milliarder kroner, og er en nedgang på 73 milliarder kroner fra utgangen av september. De resterende 318 milliarder kronene av bankenes markedsfinansiering kom fra innenlandske kilder. Markedsfinansieringen fra både utenlandske og innenlandske kilder er redusert i oktober sammenlignet med september.

Størst andel interbanklån

Interbanklånene, eller (inn-)lånene mellom banker, er den klart største finansieringskilden for norske banker. Ved utgangen av oktober stammet hele 56,5 prosent av markedsfinansieringen fra denne type lån. Dette tilsvarte 792 milliarder kroner, og er en nedgang på 72 milliarder fra måneden før.

Ved utgangen av oktober i år utgjorde interbanklånene fra utenlandske banker 752 milliarder kroner. Det er en nedgang på 57 milliarder kroner sammenliknet med forrige måned. Lån fra utenlandske banker utgjorde 95 prosent av alle interbanklån og om lag 54 prosent av bankenes totale finansiering i markedet. Andelen utenlandske interbanklån har vært høyere enn 50 prosent av total markedsfinansiering siden mai 2011. Beholdningen av utenlandske interbanklån varierer fra måned til måned, og svingninger i valutakurser kan være en medvirkende årsak til dette.

Økt andel obligasjonsgjeld

Bankenes obligasjonsgjeld beløp seg til 445 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Dette er en marginal nedgang fra 447 milliarder kroner måneden før. Bankenes obligasjonsgjeld utgjorde en 31,8 prosent av total markedsfinansiering ved utgangen av oktober. Andelen obligasjonsgjeld av bankenes totale markedsfinansiering nådde en bunn i desember 2011, men har hatt en stigende tendens etter dette. Ved utgangen av oktober var fordelingen mellom obligasjonslån fra norske og utenlandske kunder på henholdsvis 264 milliarder kroner og 181 milliarder.

Nedgang i utenlandske sertifikatlån

Sertifikatlån utgjør i underkant av 12 prosent av bankenes markedsfinansiering. Ved utgangen av oktober var sertifikatlånene 164 milliarder kroner, en nedgang på 14 milliarder kroner sammenlignet med forrige måned. Utenlandske sertifikatlån utgjorde størstedelen av sertifikatlånene, med hele 150 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Dette er en nedgang fra 165 milliarder kroner ved utgangen av september.

Økning i innskudd fra kunder

I tillegg til markedsfinansiering utgjør innskudd fra kunder en stor del av bankenes finansiering. De totale innskuddene fra kunder var 1 806 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Dette er en økning på 21 milliarder kroner sammenlignet med måneden før.

Banker. Markedsfinansieringskilder. Oktober 2011-oktober 2012. Millioner kroner
  Interbanklån fra norske banker Interbanklån fra utenlandske banker Norske sertifikatlån Utenlandske sertifikatlån Norske obligasjonslån Utenlandske obligasjonslån F-lån fra Norges Bank Totalt
2012                
Oktober 39 928  752 182 13 887  149 767  263 705  181 478 0 1 400 947
September 54 668  809 467 12 707  164 882  264 448  182 341 9 718 1 498 232
August 70 565  759 576 13 567  182 942  266 848  179 773 0 1 473 271
Juli 65 674  763 276 14 335  186 003  260 849  185 038 0 1 475 174
Juni 52 879  797 796 15 452  176 827  256 852  185 266 2 859 1 487 930
Mai 53 992  761 242 14 774  176 560  254 739  189 606 47 759 1 498 671
April 65 210  765 521 14 223  163 451  254 551  186 648 9 100 1 458 704
Mars 47 016  803 980 14 262  176 121  255 101  173 667 0 1 470 148
Februar 75 117  755 332 16 594  144 720  254 083  167 569 5 950 1 419 366
Januar 60 734  800 767 17 579  154 888  257 339  178 745 22 024 1 492 076
2011                
Desember 44 179  860 820 15 889  118 433  256 871  166 786 24 345 1 487 322
November 70 176  761 381 15 589  122 010  251 305  170 838 22 022 1 413 321
Oktober 54 112  718 672 13 436  111 233  247 591  173 970 22 022 1 341 037

Markedsfinansiering defineres som bankenes interbanklån, sertifikatlån, obligasjonslån og F-lån fra Norges Bank.

F-lån gis fra Norges Bank til bankene som et ledd i likviditetstilførselen. Dette er lån med sikkerhet i verdipapirer til fast rente og gitt løpetid.

Interbanklån er (inn-)lån mellom banker. Det bør tas hensyn til at en viss andel interbanklån fra utlandet til norske banker kan være lån fra utenlandske morselskap som har norske datterselskap.

Bankenes finansiering i utlandet er i stor grad i utenlandsk valuta som omregnes til norske kroner. Det er derfor viktig å ta hensyn til at tallene for utenlandsk markedsfinansiering kan påvirkes av svingninger i valutakurser.