84839_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
84839
Økte innskudd fra lønnstakere
statistikk
2012-10-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanseraugust 2012

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte innskudd fra lønnstakere

Lønnstakere, trygdede og studenter hadde 823 milliarder kroner plassert som innskudd i norske banker ved utgangen av august 2012. Innskudd fra lønnstakere har økt med 70 milliarder kroner, eller 9,3 prosent, siden august 2011.

Transaksjonsinnskudd og andre innskudd. August 2006-august 2012. Millioner kroner

Totale innskudd, fordelt på sektor. August 2012. Prosent

Totale innskudd fra norske og utenlandske kunder i norske banker utgjorde 2 686 milliarder kroner ved utgangen av august i år. Dette er en oppgang på knappe 2 milliarder kroner, eller 0,1 prosent, sammenlignet med foregående måned. Totale innskudd har økt med 10,7 prosent i forhold til august i fjor.

Totale innskudd består av innskudd på transaksjonskonti og andre innskudd. Andre innskudd beløp seg til 1 632 milliarder kroner ved utgangen av august 2012, mens innskudd på transaksjonskonti var på 1 054 milliarder kroner. Dette utgjorde henholdsvis 61 og 39 prosent av de totale innskuddene i norske banker. Andre innskudd økte med 37 milliarder kroner, eller 2,3 prosent, fra juli 2012, mens innskudd på transaksjonskonti i samme periode ble redusert med 35 milliarder kroner, eller 3,2 prosent.

Sommerferien påvirker innskuddene fra lønnstakere

Innskudd fra lønnstakere, trygdede og studenter utgjorde 823 milliarder kroner ved utgangen av august 2012. Dette er en nedgang på drøye 4 milliarder kroner fra måneden før. Innskuddstallene er påvirket av sesongvariasjoner. Nedgangen i innskuddene fra lønnstakere i august var derfor ikke uventet og skrev seg fra reduserte innskudd på transaksjonskonti. Transaksjonsinnskuddene krympet med 7 milliarder kroner, til 252 milliarder kroner i august.

Årsveksten i innskudd fra lønnstakere, studenter, pensjonister mv. August 2007-august 2012. Prosent

Totale innskudd fra lønnstakere har økt med 70 milliarder kroner, eller 9,3 prosent, i forhold til august i fjor. Transaksjonsinnskudd og andre innskudd utgjorde henholdsvis 31 og 69 prosent av totale innskudd fra lønnstakere. På årsbasis har andre innskudd økt raskere enn transaksjonsinnskudd siden september 2010. Årsveksten i andre innskudd fra lønnstakere var på 10,4 prosent frem til utgangen av juni og holdt samme nivå i juli i år. Dette er den høyeste årsveksten siden juli 2009.

Innskuddstallene følger som regel et sesongmønster der de øker ved utbetaling av ferie- og skattepenger i juni og i forbindelse med halv skatt i desember. Samtidig går innskuddstallene ned i månedene juli og august - og i typiske måneder med høyt forbruk.

Økning i bankinnskuddene fra utenlandske banker og finansinstitusjoner

Utenlandske kredittinstitusjoners innskudd i norske banker. August 2006-august 2012. Millioner kroner

Innskudd fra utenlandske banker og finansinstitusjoner i norske banker beløp seg til 814 milliarder kroner i august i år. Banker og finansinstitusjoner hadde en økning i innskudd på i underkant av 6 milliarder, eller knappe 0,7 prosent, fra juli til august 2012. I forhold til samme tidspunkt i fjor økte innskuddene fra utenlandske banker og finansinstitusjoner med hele 18,8 prosent. Utenlandske sentralbankers andel av de totale bankinnskuddene fra utenlandske banker og finansinstitusjoner i norske banker var med sine 9 prosent på topp i desember 2009. Fra starten av 2010 begynte andelen å falle til den nådde 1,4 prosent i juli 2011. Etter dette har andelen økt jevnt til 7,3 prosent ved utgangen av august 2012.

 

Utenlandske banker og finansinstitusjoner har 66 prosent av sine innskudd i norske banker i utenlandsk valuta, mens de resterende 34 prosentene er i norske kroner. Alle tall i statistikken blir imidlertid omregnet til norske kroner. Utviklingen i valutakurser vil derfor påvirke tolkningen av balanseendringer fra periode til periode.

Kraftig økning i innskudd fra livsforsikringsselskaper

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser økte sine bankinnskudd med nær 6 milliarder kroner, eller 24,2 prosent, i løpet av august. Disse innskuddene var 30 milliarder kroner ved utgangen av august 2012.

Norske banker økte sine innskudd i andre norske banker med i overkant av 4 milliarder kroner, eller 7,4 prosent, i løpet av august. Interbankinnskuddene utgjorde med dette nær 65 milliarder kroner ved utgangen av måneden. Sammenlignet med august i fjor har interbankinnskuddene økt med oppunder 18 milliarder kroner, eller hele 39,3 prosent. Derimot var det en større nedgang i innskuddene fra kredittforetak. Kredittforetakenes innskudd ble redusert med 5 milliarder kroner og utgjorde 21 milliarder kroner i august 2012.

Norges Bank økte sine innskudd i norske banker med 700 millioner kroner fra juli til august 2012. Disse tallene varierer imidlertid svært mye fra måned til måned.

Nedgang i innskuddene fra ikke-finansielle foretak

Innskudd fra ikke-finansielle foretak i norske banker. August 2006-august 2012. Millioner kroner

De ikke-finansielle foretakenes innskudd i norske banker gikk ned med 7 milliarder kroner fra juli til august i år. Innskuddsandelen fra private aksjeselskaper utgjorde hele 84,4 prosent, mens innskuddsveksten i norske banker var knappe 1,2 milliarder kroner i august. Kommunale foretak økte sine innskudd i samme periode, mens statlige foretak reduserte sine innskudd i løpet av august 2012. Den største nedgangen i innskuddene kom fra statlig eide aksjeselskaper hvor nedgangen var på 9 milliarder kroner, eller nærmere 20,6 prosent, fra juli til august 2012.

Transaksjonsinnskudd

Innskudd på transaksjonskonti omfatter innskudd (i kroner eller valuta) på konti som det kan foretas transaksjoner direkte fra. Dette omfatter konti tilknyttet sjekk, kort, giro, telefon, nettbank og andre betalingsordninger, som det kan foretas betalinger fra uten at det påløper andre kostnader ved betalinger enn vanlige transaksjonsgebyrer. En typisk transaksjonskonto er lønnskonto.

Andre innskudd

Andre bankinnskudd omfatter innskudd på konti som det ikke kan foretas transaksjoner direkte fra, samt konti hvor det kun i begrenset omfang (et bestemt antall ganger) kan foretas transaksjoner direkte fra, uten at det påløper andre kostnader ved betalinger enn vanlige transaksjonsgebyrer. Eksempler på slike innskudd er innskudd med børsavkastning, pensjonssparing i bank (IPA) og boligsparing for ungdom (BSU). Andre bankinnskudd inkluderer også rene sparekonti.