84837_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
84837
Økte utlån til industrien
statistikk
2012-09-11T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjuli 2012

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte utlån til industrien

Bankene og kredittforetakenes utlån til industrinæringen økte 9,2 prosent fra juli 2011 til juli 2012. Totale næringsutlån økte i samme periode med 4,6 prosent.

Ved utgangen av juli i år var utlån til industrien på 63,1 milliarder kroner, opp 2 milliarder kroner fra måneden før. Fra juli 2011 til juli 2012 har utlån til industrien økt med 5,3 milliarder kroner, eller 9,2 prosent. Industriens andel av totale næringsutlån steg i samme periode fra 4,8 til 5,0 prosent. Til sammenligning var denne andelen 6,4 prosent i mai 2009.

Næringsfordelte utlån fra banker og kredittforetak. Mai 2010-juli 2012. Prosent og milliarder kroner

Økning i totale næringsutlån

Banker og kredittforetaks totale utlån til norske næringer var 1 268 milliarder kroner ved utgangen av juli i år. Det er en nedgang på 2,6 milliarder kroner fra måneden før. Fra juli 2011 til juli 2012 har totale næringsfordelte utlån økt med 4,6 prosent, eller 55,8 milliarder kroner.

Utlån til norske næringer utgjorde 22,0 prosent av samlet forvaltningskapital i banker og kredittforetak ved utgangen av juli 2012. Fra mars til juli 2012 steg totale næringsutlån med 17,3 milliarder kroner, eller 1,4 prosent. Uttrykt som andel av samlet forvaltningskapital var utlån til norske næringer tilnærmet uendret fra mars til juli 2012.

Banker og kredittforetak. Næringsutlån juli 2012. Vekst
  Næringsutlån per 29. februar 2012.
Millioner kroner
Månedsvekst.
Millioner kroner
Månedsvekst
prosent
Tolvmånedersvekst.
Millioner kroner
Tolvmånedersvekst.
Prosent
Jordbruk og tilknyttede tjenester 38 287  375 1,0 1 989 5,5
Skogbruk og tilknyttede tjenester 2 719 13 0,5  192 7,6
Fiske og fangst 23 131  183 0,8 1 720 8,0
Akvakultur (fiskeoppdrett og klekkerier) 16 594  191 1,2 2 668 19,2
Bergverksdrift og utvinning 3 117 -28 -0,9  351 12,7
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 15 704 -121 -0,8 3 441 28,1
Utvinning av råolje og naturgass 2 840  107 3,9 -119 -4,0
Industri 63 065 2 004 3,3 5 289 9,2
Bygging av skip og båter 6 926 -296 -4,1 1 457 26,6
El-, gass-, damp- og varmtvannforsyning 42 413 93 0,2 8 777 26,1
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 8 516  101 1,2  672 8,6
Utvikling av byggeprosjekter 68 092 1 042 1,6 4 371 6,9
Bygge- og anleggsvirksomhet 37 590 -282 -0,7 2 596 7,4
Varehandel, reparasjon av motorvogner 75 140 -1 145 -1,5 5 470 7,9
Utenriks sjøfart og rørtransport  124 584 -791 -0,6 6 876 5,8
Transport ellers og lagring 58 613  349 0,6 8 262 16,4
Overnattings- og serveringsvirksomhet 12 598 3 0,0  713 6,0
Informasjon og kommunikasjon 15 290  260 1,7  366 2,5
Omsetning og drift av fast eiendom  509 219 -768 -0,2 32 443 6,8
Faglig og finansiell tjenesteyting 62 707 -2 820 -4,3 -34 639 -35,6
Forretningsmessig tjenesteyting 41 259 -1 054 -2,5 3 401 9,0
Tjenesteytende næringer ellers 39 755 24 0,1 -514 -1,3
Totalt 1 268 161 -2 559 -0,2 55 783 4,6

Banker og kredittforetak. Andel av totale næringsutlån. Juli 2012. Prosent

Utlån til omsetning og drift av fast eiendom utgjorde den klart største andelen av næringsutlånene, med en andel på hele 40,2 prosent i juli 2012. Av andre betydelige låntakere utgjorde utenriks sjøfart og rørtransport 9,8 prosent, mens varehandel og reparasjon av motorvogner stod for 5,9 prosent av totale næringsutlån fra banker og kredittforetak.

Nedgang i utlån til faglig og finansiell tjenesteyting

Utlån til næringen faglig og finansiell tjenesteyting var på 62,7 milliarder kroner ved utgangen av juli i år, ned 2,8 milliarder kroner fra måneden før. Fra mars til juli 2012 ble utlånene til denne næringen redusert med 5,8 milliarder kroner, eller 8,2 prosent.

Svak vekst i utlån til omsetning og drift av fast eiendom

Utlån til omsetning og drift av fast eiendom fra banker og kredittforetak var i juli i år på 509,2 milliarder kroner, ned 0,8 milliarder kroner fra måneden før. Fra mars til juli 2012 har disse utlånene økt med 3,9 milliarder kroner, eller 0,8 prosent.

Størst oppgang i oljenæringene

Utlån til næringen utvinning av råolje og naturgass økte med 1,2 milliarder kroner, eller 74,1 prosent fra mars til juli 2012. Dette er den klart største prosentvise oppgangen i denne perioden. Likevel var utlånene til denne næringen kun 2,8 milliarder kroner ved utgangen av juli 2012, tilsvarende 0,2 prosent av de totale næringsutlånene.

Også utlån til næringen tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass, hadde en stor oppgang i perioden mars til juli 2012. Økningen var på 2,4 milliarder kroner eller 18,3 prosent. Ved utgangen av juli 2012 utgjorde utlånene til denne sektoren 15,7 milliarder kroner.

Artikkelen omtaler næringsfordelte utlån fra banker og kredittforetak til norske ikke-finansielle foretak, ideelle organisasjoner, personlige næringsdrivende, samt borettslag.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører et brudd i regnskapsstatistikken for banker og finansforetak fra og med mars 2012.

En rekke foretak som tidligere ble klassifisert som ikke-finansielle foretak er nå flyttet over til finansielle foretak. Utlån til disse foretakene skal ikke lenger næringsfordeles og er derfor ikke lenger inkludert i statistikken for utlån etter næring. Det er særlig næringen faglig og finansiell tjenesteyting som er påvirket, ettersom mange av foretakene som er flyttet over til finansielle foretak tidligere falt inn under denne næringen.

Alle borettslag med videre vil nå klassifiseres under næringen omsetning og drift av fast eiendom, mens det tidligere var noen borettslag som tilfalt andre næringer.

Her finner du mer informasjon om sektorendringen i statistikken .

Nye næringsspesifikasjoner i statistikken

I mai 2009 ble ny norsk næringsstandard innført i finansstatistikken. Endringen økte muligheten for å følge utlånsutviklingen i viktige enkeltnæringer, men førte også til brudd i tidsseriene for utlån etter låntakernæring. Dette gjør sammenligninger av næringsfordelte utlån før og etter mai 2009 på månedsbasis og før og etter mai 2010 på årsbasis vanskelig for flere næringer.

Mer informasjon om omfang og innhold i de nye næringene (Excel-dokument).