84835_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
84835
Oppsving for sertifikatlån
statistikk
2012-08-17T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjuni 2012

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppsving for sertifikatlån

Bankenes totale markedsfinansiering var på 1 490 milliarder kroner ved utgangen av juni i år. Sertifikatlån sto for 12,9 prosent av markedsfinansieringen og andelen har økt med 3,5 prosentpoeng fra juni 2011.

Banker. Kilder til markedsfinansiering. Juni 2007-juni 2012. Millioner kroner

Bankenes totale markedsfinansiering var på 1 490 milliarder kroner ved utgangen av juni 2012. Dette var en nedgang på drøye 8 milliarder kroner fra utgangen av mai 2012, men en økning på knappe 250 milliarder kroner sammenlignet med utgangen av juni 2011.

Sertifikatlån på vei opp

Bankenes sertifikatlån var på 192 milliarder kroner ved utgangen av juni 2012, en oppgang på 0,9 milliarder kroner fra utgangen av måneden før. Dette ga en beskjeden månedsvekst på 0,5 prosent. Beholdningen av sertifikatlån har imidlertid økt betydelig det siste året. Ved utgangen av juni 2011 var beholdningen på 117 milliarder kroner. Dette innebærer en økning på i underkant av 76 milliarder kroner, eller hele 64,7 prosent, frem til utgangen av juni i år.

Banker. Sertifikatlån. Juni 2007-juni 2012. Millioner kroner

Sertifikatlån er omsettelige lån med løpetid på inntil 12 måneder. Størsteparten av sertifikatlånene kom fra utenlandske kilder og disse utgjorde 11,9 prosent av bankenes totale markedsfinansiering.

Fortsatt en betydelig andel utenlandsk markedsfinansiering

De utenlandske finansieringskildene utgjorde hele 1 160 milliarder kroner ved utgangen av juni 2012. Dette er en økning på 32 milliarder kroner fra utgangen av mai 2012, da de utenlandske finansieringskildene løp seg til 1 127 milliarder kroner.

Utenlandske finansieringskilder sto for 77,8 prosent av norske bankers totale markedsfinansiering ved utgangen av juni 2012. Utenlandske interbanklån utgjorde den største andelen av total markedsfinansiering med 53,5 prosent.

Store deler av markedsfinansieringen fra utlandet er i utenlandsk valuta. Svingninger i valutakursen vil dermed påvirke beholdningstallene.

Stabilt for obligasjonslån

Bankenes totale obligasjonslån var på 442 milliarder kroner ved utgangen av juni 2012. Dette er en nedgang fra 444 milliarder kroner måneden før, noe som tilsvarer et fall på 0,5 prosent. Tolvmånedersveksten til totale obligasjonslån var på 3,9 prosent fram til utgangen av juni i år.

Andelen obligasjonslån fra norske kilder utgjorde 17,2 prosent av bankenes totale markedsfinansiering og lå dermed på et høyere nivå enn andelen obligasjonslån fra utenlandske kilder.

Økning i innskudd fra kunder

I tillegg til markedsfinansiering utgjør innskudd fra kunder en stor del av bankenes finansiering. De totale innskuddene fra kunder var i underkant av 1 820 milliarder kroner ved utgangen av juni 2012. Dette er en oppgang på 102 milliarder kroner, eller 5,9 prosent, sammenlignet med måneden før.

Banker. Markedsfinansieringskilder. Juni 2011-juni 2012. Millioner kroner
  Interbanklån
fra norske banker
Interbanklån
fra utenlandske
banker
Norske
sertifikatlån
Utenlandske
sertifikatlån
Norske
obligasjonslån
Utenlandske
obligasjonslån
F-lån fra
Norges Bank
Totalt
2012                
Juni 55 432  797 796 15 452  176 827  256 852  185 266 2 859 1 490 483
Mai 53 992  761 242 14 774  176 560  254 739  189 606 47 759 1 498 671
April 65 210  765 521 14 223  163 451  254 551  186 648 9 100 1 458 704
Mars 47 016  803 980 14 262  176 121  255 101  173 667 0 1 470 148
Februar 75 117  726 403 16 594  144 720  254 083  167 569 5 950 1 390 437
Januar 60 734  759 977 17 579  154 888  257 339  178 745 22 024 1 451 286
2011                
Desember 44 179  800 494 15 889  118 433  256 871  166 786 24 345 1 426 997
November 70 176  729 544 15 589  122 010  251 305  170 838 22 022 1 381 484
Oktober 54 112  694 093 13 436  111 233  247 591  173 970 22 022 1 316 458
September 53 686  710 753 12 365  120 948  242 513  182 101 22 021 1 344 387
August 50 639  668 718 11 624  111 862  244 371  181 510 22 020 1 290 743
Juli 57 432  677 571 10 186  104 622  244 835  181 426 22 023 1 298 095
Juni 55 736  620 448 9 883  106 863  244 967  180 714 22 022 1 240 633
Markedsfinansiering defineres som bankenes interbanklån, sertifikatlån, obligasjonslån og F-lån fra Norges Bank. I tillegg finansieres bankenes utlån ved hjelp av innskudd fra kunder.

F - lån gis fra Norges Bank til bankene som et ledd i likviditetstilførselen. Dette er lån med sikkerhet i verdipapirer til fast rente og gitt løpetid.

Interbanklån er (inn-)lån mellom banker. Det bør tas hensyn til at en viss andel interbanklån fra utlandet til norske banker kan være lån fra utenlandske morselskap som har norske datterselskap.

Bankenes finansiering i utlandet er i stor grad i utenlandsk valuta som omregnes til norske kroner. Det er derfor viktig å ta hensyn til at tallene for utenlandsk markedsfinansiering kan påvirkes av svingninger i valutakurser.

Ny institusjonell sektorgruppering

Den institusjonelle sektorgrupperingen er revidert. Det er innført nye firesifrede sektorkoder og definisjonene av enkelte sektorer i grupperingen er endret. Den reviderte sektorgrupperingen vil bli implementert i det norske statistikksystemet i løpet av de neste to årene.

Fra og med mars 2012 ble sektorgrupperingen i statistikkene for finansforetak endret. Endringen kan medføre brudd i statistikken da noen foretak har endret sektortilhørighet. På grunn av endringen i sektorgrupperingene vil enkelte serier i Statistikkbanken ikke bli oppdatert ved denne publiseringen.