84833_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
84833
Boliglånsveksten fortsetter
statistikk
2012-07-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansermai 2012

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boliglånsveksten fortsetter

Fra mai 2011 til mai 2012 økte utlån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til lønnstakere med 9,7 prosent. Dette er den høyeste tolvmånedersveksten siden september 2008.

Banker og kredittforetak. Totale utlån med pant i bolig til lønnstakere og tolvmånedersvekst. Januar 2007-mai 2012

Utlån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til norske lønnstakere, trygdede, studenter med videre utgjorde 1 663 milliarder kroner ved utgangen av mai 2012. Dette innebærer en økning på 147 milliarder kroner fra mai i fjor.

Tolvmånedersveksten for totale boliglån til lønnstakere har i den samme perioden økt jevnt, og klatret fra 7,0 prosent frem til utgangen av mai 2011 til 9,7 prosent frem til utgangen av mai 2012.

Flere velger nedbetalingslån fremfor rammelån

Utlån med pant i bolig er summen av utlånstypene nedbetalingslån og rammelån. Nedbetalingslån fra banker og kredittforetak til lønnstakere var på 1 219 milliarder kroner ved ugangen av mai 2012. Dette innebærer en økning på knappe 125 milliarder kroner, eller 11,4 prosent, sammenliknet med utgangen av mai 2011.

Banker og kredittforetak. Utlån med pant i bolig til lønnstakere. Andel rammelån. Januar 2007-mai 2012. Prosent

Banker og kredittforetak. Utlån med pant i bolig til lønnstakere fordelt på type. Mai 2009-mai 2012. Tolvmånedersvekst

Rammelån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til lønnstakere var på 444 milliarder kroner ved utgangen av mai 2012, opp 22 milliarder kroner fra utgangen av mai 2011. Dette innebærer en tolvmånedersvekst på 5,3 prosent. Med unntak av september 2011 har tolvmånedersveksten vært avtagende i alle måneder det siste året.

Et rammelån gir låntaker økonomisk frihet innenfor en gitt kredittramme, men har ingen rentebindingsmulighet. Ved utgangen av mai utgjorde rammelån og nedbetalingslån henholdsvis 26,7 og 73,3 prosent av totale boliglån til lønnstakere. I alle perioder etter september 2011 har andelen nedbetalingslån steget.

Andelen rammelån har siden slutten av 2008 ligget rundt en fjerdedel av banker og kredittforetaks totale utlån med pant i bolig til lønnstakere.

Banker og kredittforetak. Utlån med pant i bolig til lønnstakere. Januar 2007-mai 2012. Millioner kroner

Kredittforetak låner ut mest til bolig

Utlån med pant i bolig fra kredittforetak til lønnstakere beløp seg til 901 milliarder kroner ved utgangen av mai 2012. Dette innebærer en økning på 157 milliarder kroner, eller 21,1 prosent, sammenlignet med mai 2011. Bankenes utlån med pant i bolig til lønnstakere var 761 milliarder kroner ved utgangen av mai 2012, ned nærmere 10 milliarder kroner, eller 1,3 prosent, fra samme periode i fjor.

Kredittforetakenes utlån passerte bankenes i løpet av september 2011. Kredittforetakenes andel av boliglån til lønnstakere var dermed større enn bankenes andel i siste tolvmånedersperiode. Overføringer av utlånsporteføljer fra banker til kredittforetak har bidratt til denne trenden.

Ny institusjonell sektorgruppering

Den institusjonelle sektorgrupperingen er revidert. Det er innført nye firesifrede sektorkoder, og definisjonene av enkelte sektorer i grupperingen er endret. Den reviderte sektorgrupperingen vil bli implementert i det norske statistikksystemet i løpet av de neste to årene.

Fra og med mars 2012 ble sektorgrupperingen i statistikkene for finansforetak endret. Endringen kan medføre brudd i statistikken, da noen foretak har endret sektortilhørighet. På grunn av endringene i sektorgrupperinger vil ikke alle tabeller tilhørende denne statistikken bli oppdatert ved denne publiseringen.

Rammelån med pant i bolig blir ofte kalt boligkreditt eller fleksilån og er et boliglån som gis med pant i fast boligeiendom. Innenfor en tilgjengelig kredittramme, vanligvis 60-80 prosent av boligens salgsverdi, bestemmer kunden selv hvordan denne kreditten skal disponeres. Renter betales kun for det beløp kunden til enhver tid har i lån. Fastrente tilbys ikke for denne lånetypen. Det er kun banker og kredittforetak som tilbyr denne utlånstypen. Utlånstypen ble innført i januar 2006.

Tabell 08106 i statistikkbanken er foreløpig utilgjengelig. Vi beklager ulempen dette eventuelt måtte medføre.