84831_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
84831
Betydelig andel utenlandsk markedsfinansiering
statistikk
2012-06-18T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserapril 2012

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Betydelig andel utenlandsk markedsfinansiering

Bankenes totale markedsfinansiering var nær 1 460 milliarder kroner ved utgangen av april i år. 76,4 prosent av denne markedsfinansieringen kom fra utlandet. Denne andelen har falt noe sammenliknet med mars i år, men den er fortsatt på et høyt nivå sammenlignet med tidligere perioder.

Bankenes utenlandske markedsfinansiering var i underkant av 1 116 milliarder kroner ved utgangen av april i år. Dette er en nedgang på 38 milliarder kroner sammenliknet med måneden før, men en økning på om lag 200 milliarder kroner sammenliknet med april 2011.

Banker. Markedsfinansieringskilder. April 2007-april 2012. Milliarder kroner

Banker. Andel av utenlandsk markedsfinansiering. April 2007-april 2012. Prosent

Total markedsfinansiering var nær 1 460 milliarder kroner ved utgangen av april 2012, og var dermed redusert med i underkant av 11 milliarder kroner sammenliknet med måneden før. Ved utgangen av mars var bankenes totale markedsfinansiering 1 470 milliarder kroner, noe som er det høyeste nivået av markedsfinansiering siden juli 2010.

Stadig høy andel interbanklån

Bankenes interbanklån utgjorde ved utgangen av april nær 831 milliarder kroner. Det tilsvarer 56,9 prosent av den totale markedsfinansieringen. Dette er en nedgang fra 851 milliarder kroner fra måneden før, og tilsvarer 1 prosentpoeng.

Ved utgangen av april i år utgjorde interbanklån fra utenlandske banker i underkant av 766 milliarder kroner. Dette tilsvarer 52,4 prosent av bankenes totale finansiering i markedet. Beholdningen av utenlandske interbanklån varierer fra måned til måned, og svingninger i valutakurser kan være en medvirkende årsak til dette. Andelen utenlandske interbanklån har imidlertid holdt seg stabilt over 50 prosent av total markedsfinansiering siden mai 2011.

Stabil andel av obligasjonslån

I tillegg til interbanklån finansierer bankene sine utlån ved hjelp av sertifikatlån, obligasjonslån, F-lån fra Norges Bank samt innskudd fra kunder. Bankenes obligasjonslån var 441 milliarder kroner ved utgangen av april 2012. Dette utgjør en andel på 30,2 prosent av den totale markedsfinansieringen. Obligasjonslånene har utgjort en stabil andel på om lag 30 prosent av total markedsfinansiering siden september 2011. 42,3 prosent av bankenes obligasjonslån kommer fra utenlandske banker.

Bankenes sertifikatlån utgjorde ved utgangen av april nær 178 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 6,7 prosent sammenliknet med forrige måned. De fleste av norske bankers sertifikatlån er lagt ut i utlandet. Bankenes F-lån fra Norges Bank var 10 milliarder kroner ved utgangen av april 2012.

Banker. Markedsfinansieringskilder. April 2011-april 2012. Millioner kroner
  Interbanklån
fra norske
banker
Interbanklån
fra utenlandske
banker
Norske
sertifikatlån
Utenlandske
sertifikatlån
Norske
obligasjonslån
Utenlandske
obligasjonslån
F-lån fra
Norges Bank
Totalt
2012                
April 65 210  765 521 14 223  163 451  254 551  186 648 10 000       1 459 604
Mars 47 016  803 980 14 262  176 121  255 101  173 667 0 1 470 148
Februar 75 117  726 403 16 594  144 720  254 083  167 569 6 250 1 390 737
Januar 60 734  759 977 17 579  154 888  257 339  178 745 22 024 1 451 286
2011                
Desember 44 179  800 494 15 889  118 433  256 871  166 786 24 345 1 426 997
November 70 176  729 544 15 589  122 010  251 305  170 838 22 022 1 381 484
Oktober 54 112  694 093 13 436  111 233  247 591  173 970 22 022 1 316 458
September 53 686  710 753 12 365  120 948  242 513  182 101 22 021 1 344 387
August 50 639  668 718 11 624  111 862  244 371  181 510 22 020 1 290 743
Juli 57 432  677 571 10 186  104 622  244 835  181 426 22 023 1 298 095
Juni 55 736  620 448 9 883  106 863  244 967  180 714 22 022 1 240 633
Mai 50 805  693 465 8 093  109 179  243 750  181 653 57 275 1 344 219
April 56 702  621 726 9 577  113 000  246 577  180 371 52 021 1 279 974

Ny institusjonell sektorgruppering

Den institusjonelle sektorgrupperingen er revidert. Det er innført nye firesifrede sektorkoder og definisjonene av enkelte sektorer i grupperingen er endret. Den reviderte sektorgrupperingen vil bli implementert i det norske statistikksystemet i løpet av de neste to årene.

Fra og med mars 2012 ble sektorgrupperingen i statistikkene for finansforetak endret. Endringen kan medføre brudd i statistikken da noen foretak har endret sektortilhørighet. På grunn av endringene i sektorgrupperinger vil ikke alle tabeller tilhørende denne statistikken bli oppdatert ved denne publiseringen.

Markedsfinansiering defineres som bankenes interbanklån, sertifikatlån, obligasjonslån og F-lån fra Norges Bank. I tillegg finansieres bankenes utlån ved hjelp av innskudd fra kunder. Bankenes finansiering i utlandet er i stor grad i utenlandsk valuta som omregnes til norske kroner. Det er derfor viktig å ta hensyn til at tallene for utenlandsk markedsfinansiering kan påvirkes av svingninger i valutakurser.
F-lån gis fra Norges Bank til bankene som et ledd i likviditetstilførselen. Dette er lån med sikkerhet i verdipapirer til fast rente og gitt løpetid.
Interbanklån er (inn-)lån mellom banker. Det bør tas hensyn til at en viss andel interbanklån fra utlandet til norske banker kan være lån fra utenlandske morselskap som har norske datterselskap.