84829_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
84829
Nedgang i utlån til industri
statistikk
2012-04-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserfebruar 2012

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i utlån til industri

Bankenes og kredittforetakenes utlån til industrinæringene er redusert med 4,1 prosent fra februar 2011 til februar 2012. Totale næringsutlån økte med 6,5 prosent i samme periode, faglig og finansiell tjenesteyting bidro mest til denne veksten.

Utlån til industrinæringene var 57,5 milliarder kroner ved utgangen av februar i år. Dette var en nedgang på 2,5 milliarder kroner, eller -4,1 prosent, i løpet av de siste tolv månedene. Årsveksten har også gått ned med 1,7 prosentpoeng fra januar til februar 2012. Industriens andel av totale næringsutlån har gått ned fra 6,4 prosent i mai 2009 til 4,6 prosent i februar i år (se faktaboks om næringsspesifikasjoner).

Banker og kredittforetak. Årsveksten i totale utlån og utlån til industri. Utlån til industri. Mai 2010-februar 2012. Prosent og milliarder kroner

Hvis man imidlertid tar i betraktning de lave nivåene i tolvmånedersveksten i utlån til industri den siste tiden, er årsveksten i disse utlånene de siste tre månedene blant de høyeste siden mai 2010. Da lå denne på -13 prosent.

Økning i årsvekst for totale næringsutlån

Ved utgangen av februar 2012 var banker og kredittforetaks totale utlån til næringer nærmest uendret fra forrige måned. Disse utlånene lå på 1 257 milliarder kroner. Totale næringsutlån utgjorde 1 181 milliarder kroner i februar 2011. Dette gir en tolvmånedersvekst på 6,5 prosent, noe som er en økning på 0,6 poeng i forhold til tolvmånedersveksten i januar 2012.

Utlån til omsetning og drift av fast eiendom utgjorde den klart største andelen av næringsutlånene, med en andel på hele 38,3 prosent. Av andre betydelige låntakere utgjorde utenriks sjøfart og rørtransport 9,8 prosent. Faglig og finansiell tjenesteyting stod for en andel på 8,5 prosent av totale næringsutlån fra banker og kredittforetak.

Banker og kredittforetak. Andel av totale næringsutlån. Februar 2012. Prosent

Totale næringsutlån inngår i statistikken for publikums innenlandske bruttogjeld ( K2 ), og tallene kan sammenlignes med innenlandsk bruttogjeld til ikke-finansielle foretak (se faktaboks nederst). Tolvmånedersveksten i bruttogjeld til ikke-finansielle foretak var 6,4 prosent frem til utgangen av februar 2012, opp fra 5,8 prosent i januar (se K2 ).

Banker og kredittforetak. Næringsutlån februar 2012. Vekst.
  Næringsutlån per
29. februar 2012.
Millioner kroner
Månedsvekst.
Millioner kroner
Månedsvekst
prosent
Tolvmånedersvekst.
Millioner kroner
Tolvmånedersvekst.
Prosent
Jordbruk og tilknyttede tjenester 37 532 -1 005 -2,6 2 207 6,2
Skogbruk og tilknyttede tjenester 2 667 -2 -0,1  304 12,9
Fiske og fangst 22 798  319 1,4 1 397 6,5
Akvakultur (fiskeoppdrett og klekkerier) 15 195 -268 -1,7 3 256 27,3
Bergverksdrift og utvinning 3 179  360 12,8  656 26,0
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 14 258  272 1,9 -67 -0,5
Utvinning av råolje og naturgass 1 187 -20 -1,7 -1 040 -46,7
Industri 57 509  244 0,4 -2 482 -4,1
Bygging av skip og båter 6 468 -422 -6,1 -246 -3,7
El-, gass-, damp og varmtvannforsyning 40 512 2 509 6,6 5 529 15,8
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 8 021 92 1,2 11 0,1
Utvikling av byggeprosjekter 70 288  735 1,1 11 715 20,0
Bygge- og anleggsvirksomhet 35 643  659 1,9 3 176 9,8
Varehandel, reparasjon av motorvogner 67 427 -719 -1,1  587 0,9
Utenriks sjøfart og rørtransport  123 097 -4 053 -3,2 4 053 3,4
Transport ellers og lagring 51 461  155 0,3 6 083 13,4
Overnattings- og serveringsvirksomhet 11 509 -41 -0,4 -549 -4,6
Informasjon og kommunikasjon 14 477 -1 131 -7,2 1 395 10,7
Omsetning og drift av fast eiendom  481 385 -2 623 -0,5 12 395 2,6
Faglig og finansiell tjenesteyting  106 291 3 877 3,8 13 241 14,2
Forretningsmessig tjenesteyting 44 353 -177 -0,4 10 890 32,5
Tjenesteytende næringer ellers 41 902 1 475 3,6 3 769 9,9
Totalt 1 257 160  236 0,0 76 281 6,5

Størst vekstbidrag fra faglig og finansiell tjenesteyting

Faglig og finansiell tjenesteyting bidro mest til årsveksten i totale næringsutlån fra januar til februar 2012. Næringen lånte 106,3 milliarder kroner i februar 2012, noe som er en økning på 3,9 milliarder kroner fra måneden før. Utlån til faglig og finansiell tjenesteyting har økt med hele 14,2 prosent de siste tolv månedene. Denne årsveksten er 9,1 prosentpoeng høyere enn i januar 2012, og den høyeste tolvmånedersveksten for denne næringen siden januar 2011.

Utlån til forretningsmessig tjenesteyting var på 44,4 milliarder kroner ved utgangen av februar, en nedgang på nesten 177 millioner kroner fra måneden før. De siste tolv månedene var utlånsveksten for denne næringen høy og lå på hele 32,5 prosent. Av totale næringsutlån utgjorde dette en andel på 3,5 prosent.

Tjenesteytende næringer ellers stod for 3,3 prosent av totale næringsutlån. I februar i år utgjorde dette 41,9 milliarder kroner. Til sammenlikning var lån til denne næringen på 38,1 milliarder kroner i februar i fjor. Dette gir en tolvmånedersvekst på 9,9 prosent.

Utlånsvekst til bygge- og eiendomsbransjene

Utlån til omsetning og drift av fast eiendom var 481,4 milliarder kroner i februar 2012. Sammenlignet med februar i fjor var utlån til næringen 469 milliarder kroner, noe som gir en tolvmånedersvekst på 2,6 prosent. Dette er den laveste årsveksten siden september 2010.

Lån til utvikling av byggeprosjekt var 70,3 milliarder kroner i februar i år. Årsveksten for disse lånene var 20 prosent, noe som er en økning på 2,3 prosentpoeng i forhold til årsveksten forrige måned. Utlån til bygge- og anleggsvirksomhet var 35,6 milliarder kroner i februar i år, noe som er en økning på 9,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Som andel av totale utlån utgjorde utvikling av byggeprosjekt samt bygge- og anleggsvirksomhet henholdsvis 5,6 og 2,8 prosent.

Nedgang i utlån til petroleums- og skipsnæringer

Den største prosentvise utlånsnedgangen i februar 2012 finnes hos næringen som står for utvinning av råolje og naturgass. Disse utlånene ble nesten halvert det siste året og utgjorde 1,2 milliarder kroner i februar 2012. Næringen har hatt en negativ årsvekst siden november 2011, og årsveksten var på -46,7 prosent i februar i år. Dette er det laveste nivået siden mai 2010.

Utlån til bygging av skip og båter hadde også en nedgang på 3,7 prosent de siste tolv månedene. Dette er imidlertid en forbedring i forhold til tidligere utvikling i årsveksten. Utlån til utvinning av råolje og naturgass samt bygging av skip og båter hadde en andel på henholdsvis 0,1 og 0,5 prosent. Den lave andelen gjør at disse næringene utgjør en forsvinnende liten del av totalen.

Høy årsvekst i utlån til el-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

Årsveksten i utlån til el-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning har vært lav gjennom hele 2011. I februar 2012 utgjorde utlån til næringen 40,5 milliarder kroner, mot 35 milliarder kroner i februar i fjor. Dette er en økning på 5,5 milliarder kroner, som tilsvarer en årsvekst på 15,8 prosent.

Artikkelen omtaler næringsfordelte utlån fra banker og kredittforetak til ikke-finansielle foretak. Disse utlånene er en del av total innenlandsk bruttogjeld, K2. I beregningene for kredittindikatoren K2 inngår, i tillegg til utlån fra banker og kredittforetak, også utlån fra statlige låneinstitutter, finansieringsselskaper, livsforsikringsselskaper, pensjonskasser og fond og skadeforsikringsselskaper, samt obligasjons- og sertifikatgjeld og utlån fra andre kilder. For mer informasjon om kredittindikatoren K2, se i om statistikken .

Nye næringsspesifikasjoner i statistikken

I mai 2009 ble ny norsk næringsstandard innført i finansstatistikken. Endringen økte muligheten for å følge utlånsutviklingen i viktige enkeltnæringer, men førte også til brudd i tidsseriene for utlån etter låntakernæring. Dette gjør sammenligninger av næringsfordelte utlån før og etter mai 2009 på månedsbasis og før og etter mai 2010 på årsbasis vanskelig for flere næringer.

Mer informasjon om omfang og innhold i de nye næringene (Excel-dokument).