56434_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
56434
Redusert beholdning av statssertifikater
statistikk
2012-01-09T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansernovember 2011

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Redusert beholdning av statssertifikater

Bankenes beholdning av statssertifikater ble kraftig redusert i løpet av 2011. Ved utgangen av november 2011 satt bankene med statssertifikater til en verdi av nesten 72 milliarder kroner. Dette er nær en halvering sammenlignet med november 2010.

Banker. Beholdning av statssertifikater. Desember 2008-november 2011. Millioner kroner

Bankenes beholdning av statssertifikater ble redusert fra 142,8 milliarder kroner i november 2010 til 71,8 milliarder kroner i november 2011. Dette er en reduksjon på om lag 71 milliarder kroner sammenlignet med ett år tidligere.

Den kraftige nedgangen på 49,7 prosent har trolig sammenheng med utfasing av en bytteordning som ble innført av Finansdepartementet under finanskrisen. Bytteordningen var et tiltak for å lette bankenes tilgang til finansiering, og tillot bytte av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) mot statssertifikater. (For mer informasjon, se nettsiden til Norges Bank .) Bare i løpet av november 2011 var reduksjonen i beholdningen av statssertifikater på nær 13,9 milliarder kroner, eller 16,2 prosent.

Kredittforetak. Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett. Desember 2008-november 2011. Millioner kroner

Økning i kredittforetakenes OMF-gjeld

Kredittforetakene hadde ved utgangen av november 2011 utstedt obligasjoner med fortrinnsrett til en verdi av nesten 700 milliarder kroner. Av disse var om lag 391 milliarder kroner lagt ut i Norge og 309 milliarder kroner i utlandet. Kredittforetakenes utstedelser av OMF har økt med om lag 145 milliarder kroner, eller 26,1 prosent, i løpet av de siste tolv månedene. Månedsveksten fra oktober til november 2011 var på 2,7 prosent, en økning på 18,1 milliarder kroner.

OMF-gjelden er en viktig finansieringskilde for kredittforetakene. Kredittforetakenes OMF-gjeld som andel av forvaltningskapitalen har ligget stabil mellom 41 og 45 prosent siden begynnelsen av 2011. Ved utgangen av november 2011 var denne andelen på 44,7 prosent.

Banker. Beholdning av obligasjoner med fortrinnsrett. Desember 2008-november 2011. Millioner kroner

Bankenes beholdning av obligasjoner med fortrinnsrett holdes relativt stabil

Bankenes beholdning av OMF-obligasjoner var i underkant av 240 milliarder kroner ved utgangen av november 2011. Av disse var 214,7 milliarder kroner, eller nær 90 prosent, utstedt av norske kredittforetak. Videre var om lag 80 prosent av disse igjen utstedt av tilknyttede kredittforetak eller kredittforetak i samme konsern som banken.

Til tross for en svak økning på 0,7 prosent i bankenes beholdning av OMF-obligasjoner i løpet av november 2011, har tolvmånedersveksten vært negativ. Fra november 2010 til november 2011 ble bankenes beholdning av OMF redusert med 21,4 milliarder kroner, eller 8,2 prosent. Bankenes andel av OMF-obligasjoner i forhold til forvaltningskapitalen har også blitt redusert i løpet av 2011, og utgjorde i november 2011 6,2 prosent.

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) er obligasjoner utstedt i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom. Disse obligasjonene har fortrinnsrett før annen gjeld. En del av utlånene med pant i bolig til husholdningene er flyttet fra banker til kredittforetak som utsteder OMF.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen