54271_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
54271
Reduserte utlån til industrien
statistikk
2011-12-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanseroktober 2011

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Reduserte utlån til industrien

Bankenes og kredittforetakenes utlån til industrinæringene er redusert med nær 10 prosent fra oktober 2010 til oktober i år. Samtidig har totale næringsutlån økt med 4,2 prosent i samme periode.1

Banker og kredittforetak. Utlån til industri. Oktober 2010-oktober 2011. Milliarder kroner

Banker og kredittforetak. Totale næringsutlån. Oktober 2001-oktober 2011. Milliarder kroner

Ved utgangen av oktober i år var utlån til industrinæringene 55,7 milliarder kroner. Det er en nedgang på 1,5 milliarder kroner fra måneden før, og en nedgang på 6,1 milliarder kroner i løpet av de siste tolv månedene. Dette gir en negativ tolvmånedersvekst på nær 10 prosent. Andelen av totale næringsutlån som gis til industrinæringene, var 4,5 prosent i oktober i år, en reduksjon på 0,7 prosentpoeng sammenliknet med samme periode i fjor.

Økning i totale næringsutlån

Banker og kredittforetaks totale utlån til næringer var 1 230 milliarder kroner ved utgangen av oktober i år. Det er en økning på 1,2 milliarder kroner fra måneden før. I oktober 2010 var totale næringsutlån 1 181 milliarder kroner, og dette gir en tolvmånedersvekst på 4,2 prosent. Med unntak av februar har utlånene hatt en positiv vekst i hele år.

Banker og kredittforetak. Utlån til omsetning og drift av fast eiendom. Oktober 2010-oktober 2011. Milliarder kroner

Utlån til omsetning og drift av fast eiendom utgjorde den klart største andelen av næringsutlånene, med en andel på hele 39,3 prosent. Av andre betydelige låntakere utgjorde utenriks sjøfart og rørtransport 9,8 prosent, mens faglig og finansiell tjenesteyting stod for en andel på 8,2 prosent av totale næringsutlån fra banker og kredittforetak.

Banker og kredittforetak. Næringsutlån oktober 2011. Vekst og andeler
 
  Næringsutlån
per 31. oktober 2011.
Millioner kroner
Månedsvekst.
Millioner kroner
Månedsvekst.
Prosent
Tolvmånedersvekst.
Millioner kroner
Tolvmånedersvekst.
Prosent
Andel av totale næringsutlån
 
Totalt 1 230 285 1 214 0,1 49 073 4,2  100,0
             
Jordbruk og tilknyttede tjenester 36 870  151 0,4 1 415 4,0 3,0
Skogbruk og tilknyttede tjenester 2 555 29 1,1  193 8,2 0,2
Fiske og fangst 21 559 67 0,3  415 2,0 1,8
Akvakultur (fiskeoppdrett og klekkerier) 14 911  164 1,1 1 993 15,4 1,2
Bergverksdrift og utvinning 2 642 -154 -5,5 84 3,3 0,2
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 13 189 -420 -3,1 -5 782 -30,5 1,1
Utvinning av råolje og naturgass 3 118 20 0,6 50 1,6 0,3
Industri 55 711 -1 515 -2,6 -6 110 -9,9 4,5
Bygging av skip og båter 6 686 -120 -1,8 -2 364 -26,1 0,5
El-, gass-, damp og varmtvannforsyning 35 735 2 491 7,5  882 2,5 2,9
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 7 549 -17 -0,2  304 4,2 0,6
Utvikling av byggeprosjekter 65 600  475 0,7 7 519 12,9 5,3
Bygge- og anleggsvirksomhet 34 912 -370 -1,0 2 635 8,2 2,8
Varehandel, reparasjon av motorvogner 68 669  400 0,6 1 211 1,8 5,6
Utenriks sjøfart og rørtransport  120 894 -2 902 -2,3 2 557 2,2 9,8
Transport ellers og lagring 49 501 -313 -0,6 5 263 11,9 4,0
Overnattings- og serveringsvirksomhet 11 627 -15 -0,1 -242 -2,0 0,9
Informasjon og kommunikasjon 13 480 92 0,7 -429 -3,1 1,1
Omsetning og drift av fast eiendom  483 900 1 489 0,3 23 249 5,0 39,3
Faglig og finansiell tjenesteyting  100 305 1 217 1,2 3 242 3,3 8,2
Forretningsmessig tjenesteyting 40 523  575 1,4 9 844 32,1 3,3
Tjenesteytende næringer ellers 40 348 -130 -0,3 3 144 8,5 3,3
 

Utlånsvekst til bygge- og eiendomsbransjene

Utlån til omsetning og drift av fast eiendom var 483,9 milliarder kroner i oktober i år, mot 460,7 milliarder kroner i samme periode i fjor. Det gir en tolvmånedersvekst på 5 prosent. Utlån til omsetning og drift av eiendom har det siste året utgjort en stabil andel på nær 40 prosent av totale næringsutlån. Lån til utvikling av byggeprosjekt var 65,6 milliarder kroner i oktober i år. Disse lånene har økt med hele 12,9 prosent i forhold til oktober i fjor, og utgjør nå en andel på 5,3 prosent av næringsutlånene. Utlån til bygge- og anleggsvirksomhet var i oktober i år 2,8 prosent av totale næringsutlån, og beløp seg til 34,9 milliarder kroner. Det er en økning på 8,2 prosent sammenliknet med samme måned i fjor.

Høy vekst i utlån til tjenesteyting

Utlån til forretningsmessig tjenesteyting var 40,5 milliarder kroner ved utgangen av oktober, en økning på 575 millioner kroner fra måneden før. Utlånsveksten de siste tolv månedene for denne næringa var høy, hele 32,1 prosent. Utlån til denne næringa utgjorde i oktober i år en andel på 3,3 prosent av totale næringsutlån.

Også andre tjenesteytende næringer låner stadig mer. Faglig og finansiell tjenesteyting lånte i oktober 100,3 milliarder kroner, som er en økning på 1,2 milliarder kroner fra måneden før. Utlån til denne næringa har økt med 3,3 prosent de siste tolv månedene, og utgjorde i oktober 8,2 prosent av totale næringsutlån. Tjenesteytende næringer ellers stod for 3,3 prosent av totale næringsutlån; dette utgjorde 40,3 milliarder kroner i oktober i år. Til sammenlikning var lån til denne næringa 37,2 milliarder kroner i oktober i fjor, som gir en tolvmånedersvekst på 8,5 prosent.

Stor nedgang i utlån til petroleums- og skipsnæringer

Den største prosentvise utlånsnedgangen i oktober 2011 finnes hos tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass, hvor utlånene falt med 430 millioner kroner det siste året. Dette tilsvarer en nedgang på over 30 prosent. Utlån til tjenester tilknyttet utvinning av råolje- og naturgassproduksjon var 13,2 milliarder kroner i oktober i år, og utgjør bare 1,1 prosent av totale næringsutlån. Utlån til bygging av skip og båter hadde også en kraftig nedgang i samme periode, her var tolvmånedersveksten på -26,1 prosent. Denne næringa utgjorde en forsvinnende liten del av totalen, kun 0,5 prosent.

Nye næringsspesifikasjoner i statistikken

I mai 2009 ble ny norsk næringsstandard innført i finansstatistikken. Endringen økte muligheten for å følge utlånsutviklingen i viktige enkeltnæringer, men førte også til brudd i tidsseriene for utlån etter låntakernæring. Dette gjør sammenligninger av næringsfordelte utlån før og etter mai 2009 vanskelig for flere næringer.

 

Mer informasjon om omfang og innhold i de nye næringene (Excel-dokument).

1  Teksten ble endret 5. desember 2011 kl. 10.35.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen