54269_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
54269
Økt andel utenlandsk markedsfinansiering
statistikk
2011-11-07T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserseptember 2011

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt andel utenlandsk markedsfinansiering

En stadig større andel av bankenes markedsfinansiering kommer fra utenlandske kilder. Økningen skyldes i stor grad økte interbanklån mellom norske og utenlandske banker.

Banker. Andel utenlandsk markedsfinansiering. September 2008-september 2011. Prosent

Ved utgangen av september 2011 var bankenes totale markedsfinansiering fra utlandet i underkant av 1 053 milliarder kroner, noe som utgjorde 76,1 prosent av bankenes finansiering i form av interbanklån, sertifikatlån, obligasjonslån og lån fra Norges Bank. Dette er en økning på 1,2 prosentpoeng fra august samme år, og den høyeste andelen av utenlandsk markedsfinansiering siden mars 2007.

Interbanklån står for økningen

Interbanklån mellom norske og utenlandske banker utgjorde over halvparten av markedsfinansieringen, og var på 749,7 milliarder kroner ved utgangen av september i år. Dette er en økning på 64,2 milliarder kroner fra måneden før, noe som tilsvarer 9,4 prosent. Til sammenlikning utgjorde interbanklån mellom norske banker kun 3,9 prosent av total markedsfinansiering i samme periode. Denne andelen har holdt seg stabil mellom 3 og 5 prosent de siste to årene.

Tolvmånedersveksten for interbanklån fra utlandet var i september i år på 12,4 prosent. Vi må tilbake til juni 2010 for å finne en høyere vekst. Merk at store deler av finansieringen fra utlandet er i utenlandsk valuta. Dette har direkte innvirkning på beholdningstallene da disse omregnes til norske kroner.

Banker. Markedsfinansieringskilder. September 2008-september 2011. Milliarder kroner

Små endringer i sertifikatlån

I tillegg til interbanklån finansierer bankene sine utlån ved hjelp av sertifikatlån, obligasjonslån, F-lån fra Norges Bank og innskudd fra kunder. Sertifikatlånene utgjorde ved utgangen av september i år 133 milliarder kroner, som er en andel på 9,6 prosent. Dette er en marginal økning på 0,2 prosentpoeng fra måneden før. Norske bankers sertifikatlån har holdt seg stabil mellom 7 og 9 prosent av total markedsfinansiering det siste året. Mesteparten av sertifikatlånene kommer fra utlandet. Kun marginale 0,9 prosent av total markedsfinansiering er norske sertifikatlån.

Obligasjonslån var i underkant av 425 milliarder kroner ved utgangen av september 2011, og sto dermed for 30,7 prosent av bankenes totale markedsfinansiering. Dette er en nedgang på 1,9 prosentpoeng fra forrige måned, og den laveste andelen obligasjonslån av total finansiering siden juni 2010. Andelen av obligasjonslån som er norske er 17,5 prosent, og har holdt seg mellom 16 og 19 prosent de siste to årene. F-lån fra Norges Bank beløp seg til 22 milliarder kroner ved utgangen av september 2011, og har vært uendret de siste fire månedene.

Økte innskudd fra kunder

Bankenes finansiering består i tillegg til markedsfinansiering av innskudd fra kunder. Dette regnes som bankenes sikreste, billigste og mest stabile kilde til finansiering. Innskudd fra kunder var ved utgangen av september på 2 542 milliarder kroner, en økning på 115 milliarder kroner fra måneden før. Innskudd fra kunder utgjør dermed hele 64,8 prosent av bankenes totale finansiering.

Banker. Markedsfinansieringskilder. Norsk versus utenlandsk sektor. September 2010-september 2011. Millioner kroner
 
  Interbanklån
fra norske
banker
Interbanklån
fra utenlandske
banker
Norske
sertifikatlån
Utenlandske
sertifikatlån
Norske
obligasjonslån
Utenlandske
obligasjonslån
F-lån fra
Norges Bank
 
2010              
September 4 878  666 818 15 183  101 870  257 379  207 652 86 819
Oktober 72 515  666 908 13 947  105 435  257 242  215 529 33 805
November 53 638  682 858 13 906  114 008  258 550  205 153 55 447
Desember 51 723  679 961 12 489 92 336  255 708  197 135 58 674
               
2011              
Januar 55 834  710 244 11 921  100 199  254 551  197 804 22 023
Februar 64 939  659 345 11 087  102 043  253 197  204 989 37 022
Mars 55 384  684 004 9 493  106 422  252 601  204 809 52 021
April 56 702  641 032 9 577  113 000  246 577  180 371 52 021
Mai 50 805  711 229 8 093  109 179  243 750  181 653 57 275
Juni 55 736  629 828 9 883  106 863  244 967  180 714 22 022
Juli 57 432  692 863 10 186  104 622  244 835  181 426 22 023
August 50 639  685 430 11 624  111 862  244 371  181 510 22 020
September 53 686  749 673 12 365  120 948  242 513  182 101 22 021
 

Markedsfinansiering defineres som bankenes interbanklån, sertifikatlån, obligasjonslån og F-lån fra Norges Bank. I tillegg finansieres bankenes utlån ved hjelp av innskudd fra kunder.

 

F - lån gis fra Norges Bank til bankene som et ledd i likviditetstilførselen. Dette er lån med sikkerhet i verdipapirer til fast rente og gitt løpetid.

 

Interbanklån er (inn-)lån mellom banker. Det bør tas hensyn til at en viss andel interbanklån fra utlandet til norske banker, kan være lån fra utenlandske morselskap som har norske datterselskap.

Bankenes finansiering i utlandet er i stor grad i utenlandsk valuta som omregnes til norske kroner. Det er derfor viktig å ta hensyn til at tallene for utenlandsk markedsfinansiering kan påvirkes av svingninger i valutakurser.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen