54265_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
54265
Økt innskuddsdekning for bankene
statistikk
2011-09-12T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjuli 2011

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt innskuddsdekning for bankene

Andelen av bankenes utlån som er finansiert av innskudd, er økende. Bankenes innskuddsdekning økte fra 62,0 prosent ved utgangen av juli 2008 til 78,3 prosent i juli 2011. Økningen bør sees i sammenheng med flytting av utlånsporteføljer fra banker til kredittforetak.

Bankene finansierer sine utlån gjennom ulike kilder, blant annet ved innskudd fra kunder, interbanklån, obligasjonslån, sertifikatlån og lån fra Norges Bank. Av disse regnes innskudd fra kunder som en av de mest stabile finansieringskildene. Innskuddsdekningen til bankene er andelen av deres utlån som er finansiert av innskudd fra kunder.

Bankenes totale innskudd fra norske og utenlandske kunder var på 1 687 milliarder kroner ved utgangen av juli 2011. Dette er en økning på 110 milliarder kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Den økende innskuddsdekningen for bankene skyldes økte innskudd fra husholdningene, men påvirkes også av flytting av utlånsporteføljer fra bankene til kredittforetakene. Porteføljeflyttingen er et resultat av opprettelsen av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Banker. Utlån og innskudd, og innskuddsdekning (høyre akse). Juli 2006-juli 2011

Økte innskudd fra husholdningene

Innskuddsdekningen blant husholdningene har økt med 3,9 prosentpoeng de siste tolv månedene, og var 79,3 prosent ved utgangen av juli. Dette skyldes i stor grad økning i husholdningenes bankinnskudd. Ved utgangen av juli 2011 hadde husholdningene 876 milliarder kroner som innskudd i norske banker. Til sammenligning var innskuddene i juli i fjor i underkant av 819 milliarder kroner. Dette tilsvarer en tolvmånedersvekst på 7 prosent. I samme periode har utlån til husholdningene økt med kun 1,7 prosent, fra 1 086 millioner kroner til 1 104 millioner kroner.

Uendret innskuddsdekning for foretak

Foretakene hadde 535 milliarder kroner i innskudd ved utgangen av juli i år. Foretakenes innskudd økte med 6,3 prosent de siste tolv månedene. Innskuddsdekningen for bankers utlån til ikke-finansielle foretak har holdt seg relativt stabil i den samme perioden, med en dekningsgrad på om lag 60 prosent. Fra juni til juli i år økte innskuddsdekningen for foretakene marginalt til 60,6 prosent, etter en nedgang på 1,9 prosentpoeng i juni.

Interbanklån økte

Bankenes lån fra andre banker (interbanklån) økte fra juni til juli i år. Totale interbanklån beløp seg til 750 milliarder kroner ved utgangen av juli, en økning fra 686 milliarder kroner måneden før. Andelen interbanklån av bankenes totale markedsfinansiering var 57,1 prosent i juli, en økning på 2,3 prosentpoeng fra måneden før. Ved utgangen av juli var 92,3 prosent av interbanklånene fra utenlandske banker. Fra juni til juli i år økte interbanklånene fra utenlandske banker med 10 prosent, mens økningen i lån mellom norske banker kun var 3 prosent.

Til tross for at andelen av interbanklån fra utenlandske banker har økt, viser tallene en stabil fordeling mellom lån i norske kroner og lån i utenlandsk valuta. De siste tolv månedene har andelen norske kroner ligget i intervallet 45-50 prosent, mens utenlandsk valuta har stått for 50-55 prosent av interbanklånene.

Banker. Ulike finansieringskilder. Norsk versus utenlandsk sektor. Juli 2010-juli 2011. Millioner kroner
 
  Interbanklån
fra norske
banker
Interbanklån
fra utenlandske
banker
Norske
obligasjonslån
Utenlandske
obligasjonslån
Norske
sertifikatlån
Utenlandske
sertifikatlån
F-lån fra
Norges Bank
Innskudd
fra kunder
 
2010                
Juli 50 553  742 747  251 956  222 027 13 125  121 262 88 821 1 576 320
August 58 448  677 931  254 254  227 000 13 608  123 600 83 821 1 569 029
September 48 781  666 818  257 379  207 652 15 183  101 870 86 819 1 554 285
Oktober 72 515  666 908  257 242  215 529 13 947  105 435 33 805 1 599 465
November 53 638  682 858  258 550  205 153 13 906  114 008 55 447 1 587 482
Desember 51 723  679 961  255 708  197 135 12 489 92 336 58 674 1 622 635
2011                
Januar 55 834  710 244  254 551  197 804 11 921  100 199 22 023 1 633 146
Februar 64 939  659 345  253 197  204 989 11 087  102 043 37 022 1 644 109
Mars 55 384  684 004  252 601  204 809 9 493  106 422 52 021 1 638 713
April 56 702  641 032  246 577  180 371 9 577  113 000 52 021 1 662 148
Mai 50 805  711 229  243 750  181 653 8 093  109 179 57 275 1 653 658
Juni 55 736  629 828  244 967  180 714 9 883  106 863 22 022 1 673 970
Juli 57 432  692 863  249 344  176 918 10 186  104 622 22 023 1 686 726
 

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) er obligasjoner utstedt i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom. Disse obligasjonene har fortrinnsrett før annen gjeld. En del av utlånene med pant i bolig til husholdningene er flyttet fra banker til kredittforetak som utsteder OMF. Denne flyttingen innebærer isolert sett en styrking av innskuddsdekningen gitt at innskuddene forblir hos bankene.

Da store deler av bankenes finansiering er i utenlandsk valuta, vil tallene påvirkes av endringer i valutakursene.

Interbanklån består i hovedsak av innskudd og (inn-)lån mellom bankene.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen