54263_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
54263
Nedgang i markedsfinansieringen
statistikk
2011-08-11T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjuni 2011

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i markedsfinansieringen

Norske bankers markedsfinansiering beløp seg til 1 250 milliarder kroner i juni, ned fra 1 360 milliarder kroner i mai. Om lag 43 prosent av finansieringen til bankene skjer via markedet, hvorav mesteparten hentes fra utlandet.

Banker. Markedsfinansieringskilder. Juni 2007-juni 2011. Millioner kroner

Bankene finansierer sin virksomhet fra en rekke kilder, deriblant innskudd, interbanklån, obligasjonslån, sertifikatlån og lån fra Norges Bank. Innskuddene er ofte de sikreste, billigste og mest stabile av disse. Ved utgangen av juni 2011 var innskuddene 1 674 milliarder kroner, og økte fra 1 654 milliarder kroner måneden før. Resten av finansieringskildene, markedsfinansieringen, gikk i samme periode ned fra 1 360 til 1 250 milliarder kroner. Det tilsvarer en nedgang i tolvmånedersveksten fra -13,1 prosent ved utgangen av mai til -20,5 prosent ved utgangen av juni.

Utlandet står for størstedelen av markedsfinansieringen

Bankene finansieres av det utenlandske markedet gjennom sertifikatlån, obligasjonslån og interbanklån. De utenlandske finansieringskildene utgjorde i overkant av 73 prosent av total markedsfinansiering ved utgangen av juni 2011. Dette nivået har ligget relativt stabilt over 70 prosent de siste tre årene. Det høye nivået på utenlandsk markedsfinansiering gjør at bankene påvirkes direkte av tilstanden i de internasjonale kredittmarkedene.

Nedgang i utenlandske interbanklån

Totale interbanklån utgjorde ved utgangen av juni 686 milliarder kroner. Interbanklån er med dette den klart største markedsfinansieringskilden, til tross for at tolvmånedersveksten gikk ned fra -10,8 prosent i mai til -20,2 prosent i juni i år. Tolvmånedersveksten i interbanklån har vært negativ fra og med august 2010.

Interbanklån fra utenlandske banker utgjør hoveddelen av de totale interbanklånene, med en andel på nær 92 prosent i juni. Utenlandske interbanklån er derfor drivende for den totale utviklingen, og tolvmånedersveksten fra disse bankene gikk ned fra -12, 0 prosent i mai til -21,5 i juni. Ved utgangen av 2010 var Sverige den største utenlandske motparten av interbanklån med over en tredjedel av de utenlandske interbanklånene. Andre store motparter var Danmark, Finland og USA, hver med over 10 prosent av de utenlandske interbanklånene.

Obligasjonslån fra utlandet går også ned

Obligasjonslån er en annen viktig langsiktig finansieringskilde for bankene. Ved utgangen av juni var bankenes obligasjonsgjeld på 424 milliarder kroner. Dette gir en tolvmånedersvekst på -11,1 prosent, ned fra -9,2 prosent måneden før, og det er den laveste tolvmånedersveksten siden juni i fjor. Nedgangen i veksten stammer fra utenlandske utlånskilder.

Obligasjoner lagt ut i utlandet utgjorde 181 milliarder kroner, eller nær 43 prosent, av den totale obligasjonsgjelden ved utgangen av juni. Til sammenlikning var denne andelen nesten 47 prosent ved utgangen av juni i fjor. Isolert sett hadde bankenes utenlandske obligasjonsgjeld en tolvmånedersvekst på -19,8 prosent ved utgangen av juni 2011, altså klart lavere enn samlet tolvmånedersvekst for norske og utenlandske obligasjonslån.

Lav andel norske sertifikatlån

Norske bankers sertifikatlån var 117 milliarder kroner ved utgangen av juni 2011. Det tilsvarer en tolvmånedersvekst på -16,4 prosent, ned fra 5,9 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten for sertifikatgjelden varierer en del fra måned til måned.

Sertifikater lagt ut i Norge stod for 9,9 milliarder, eller 8,5 prosent, av sertifikatgjelden ved utgangen av juni.

Svingninger i F-lån fra Norges Bank

F-lån fra Norges Bank utgjorde 22 milliarder kroner, eller 1,8 prosent, av den totale markedsfinansieringen ved utgangen av juni. I løpet av de to siste årene har denne andelen ligget mellom 1,6 og 8,6 prosent.

Banker. Ulike finansieringskilder. Norsk versus utenlandsk sektor. Juni 2010-juni 2011. Millioner kroner
 
  Interbanklån fra
norske banker
Interbanklån fra
utenlandske
banker
Norske
obligasjonslån
Utenlandske
obligasjonslån
Norske
sertifikatlån
Utenlandske
sertifikatlån
F-lån fra
Norges Bank
 
2010              
Juni 55 961  802 724  251 222  225 378 13 009  126 627 96 820
Juli 50 553  742 747  251 956  222 027 13 125  121 262 88 821
August 58 448  677 931  254 254  227 000 13 608  123 600 83 821
September 48 781  666 818  257 379  207 652 15 183  101 870 86 819
Oktober 72 515  666 908  257 242  215 529 13 947  105 435 33 805
November 53 638  682 858  258 550  205 153 13 906  114 008 55 447
Desember 51 723  679 961  255 708  197 135 12 489 92 336 58 674
2011              
Januar 55 834  710 244  254 551  197 804 11 921  100 199 22 023
Februar 64 939  659 345  253 197  204 989 11 087  102 043 37 022
Mars 55 384  684 004  252 601  202 796 9 493  106 422 52 021
April 56 702  641 032  246 577  178 358 9 577  113 000 52 021
Mai 50 805  711 229  243 750  179 639 8 093  109 179 57 275
Juni 55 736  629 828  244 967  180 714 9 883  106 863 22 022
 

Som et ledd i likviditetstilførselen gir Norges Bank blant annet F-lån til bankene. Dette er lån med sikkerhet i verdipapirer til fast rente og gitt løpetid. Vanligvis har løpetiden på lånene vært på under en uke, mens det i forbindelse med uroen i finansmarkedene ble åpnet for løpetider opp mot to år.

 

Siden store deler av den utenlandske finansieringen er i utenlandsk valuta og omregnes til norske kroner, vil tallene påvirkes av endringer i valutakursene.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen