54261_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
54261
Betraktelig færre statssertifikater i bankene
statistikk
2011-07-08T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansermai 2011

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Betraktelig færre statssertifikater i bankene

Så langt i 2011 har bankene redusert sin beholdning av norske statssertifikater med om lag 57 milliarder kroner, eller nær 42 prosent. Den store nedgangen har trolig sammenheng med utfasingen av bytteordningen som ble innført under finanskrisen.

Ved utgangen av mai 2011 var bankenes beholdning av statssertifikater på nær 80 milliarder kroner. Dette er det laveste nivået siden april 2009, og nær en halvering sammenlignet med ett år tidligere. Så langt i 2011 er bankenes beholdning av statssertifikater redusert med om lag 57 milliarder kroner, eller nær 42 prosent, og bare den siste måneden er beholdningen redusert med om lag 14 milliarder kroner, eller nær 15 prosent.

Banker. Beholdning av norske statssertifikater. November 2008-mai 2011. Millioner kroner

Nedgangen har trolig sammenheng med bytteordningen

24. oktober 2008 fikk Finansdepartementet fullmakt fra Stortinget til å sette i verk en ordning der staten og bankene byttet statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) for en avtalt periode. Ordningen var et tiltak for å lette bankenes tilgang til finansiering i forbindelse med finanskrisen. De siste avtalene ble inngått mot slutten av 2009. En rekke av avtalene forfaller i løpet av 2011, og i tillegg har staten, ved Finansdepartementet, kommet med et tilbud om innfrielse før forfall.

For mer informasjon om bytteordningen, se nettsidene til Norges Bank .

Bankenes gjeld til staten er så langt i 2011 redusert med nesten 20 milliarder kroner, eller nær 11 prosent, men ved utgangen av mai 2011 satt bankene fortsatt med en gjeld til staten på om lag 162 milliarder kroner.

Banker. Lån fra Staten. November 2008-mai 2011. Millioner kroner

Obligasjoner med fortrinnsrett fortsatt en viktig finansieringskilde for bankene

Ved utgangen av mai 2011 satt bankene på obligasjoner med fortrinnsrett til en verdi av 229 milliarder kroner. Størsteparten av disse obligasjonene, 218 milliarder kroner, eller 95 prosent, var utstedt av norske kredittforetak, og av disse igjen var nær 87 prosent utstedt av tilknyttede kredittforetak eller kredittforetak i samme konsern som banken.

Norske kredittforetak hadde utstedt obligasjoner med fortrinnsrett til en verdi av 610 milliarder kroner ved utgangen av mai 2011. Av dette var 355 milliarder kroner lagt ut i Norge, mens de resterende 255 milliardene var lagt ut i utlandet. Den siste måneden har kredittforetakene økt sin utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett i Norge med 4,5 prosent. Dette er den høyeste månedsveksten siden september 2009. Utstedelsen i utlandet har imidlertid gått ned med 1,7 prosent.

Kredittforetak. Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett. Desember 2008-mai 2011. Millioner kroner

Banker. Beholdning av norske obligasjoner med fortrinnsrett. Desember 2008-mai 2011. Millioner kroner

Merk at bankenes beholdning av statssertifikater ikke gir det fulle bildet av beløpene involvert i bytteordningen mellom staten og bankene. Årsaken er at bankene står fritt til å selge de statspapirene de erverver gjennom bytteordningen.

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) er obligasjoner utstedt i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom. Disse obligasjonene har fortrinnsrett før annen gjeld og kalles ofte boligobligasjoner fordi de gis med pant i en boliglånsportefølje. Det er kun kredittforetak med spesiell tillatelse som har anledning til å utstede slike obligasjoner.

 

For mer informasjon, se forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom (Lovdata) .

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen