54259_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
54259
Flere bankinnskudd over 2 millioner kroner
statistikk
2011-06-10T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserapril 2011

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere bankinnskudd over 2 millioner kroner

Ved utgangen av 1. kvartal 2011 var det registrert om lag 34 400 bankinnskudd over 2 millioner kroner fra norske lønnstakere. Disse innskuddene utgjorde nær 16 prosent av totale innskudd fra denne sektoren.

Ved utgangen av årets første kvartal var 603 milliarder kroner av innskudd fra lønnstakere mellom 0 og 2 millioner kroner. Dette indikerer at 84 prosent av lønnstakernes totale bankinnskudd var dekket gjennom den norske banksikringsloven. Samtidig viser tallene at 99,5 prosent var dekket dersom en måler i antall innskytere.

Andelen innskudd over 2 millioner kroner har steget noe de siste tre kvartalene og er nå tilbake på samme nivå som i 2008. Videre viser tallene at 102 557 lønnstakere hadde innskudd i intervallet 1-2 millioner kroner ved utgangen av 1. kvartal i år, og på dette tidspunktet utgjorde disse innskuddene til sammen 140 milliarder kroner.

Bankinnskudd fra lønnstakere. Antall innskudd, etter størrelse. 1. kvartal 2006-1. kvartal 2011

Tolvmånedersveksten i bankinnskudd fra lønnstakere. April 2007-april 2011

Økning i tolvmånedersveksten

Ved utgangen av april i år var tolvmånedersveksten i innskudd fra lønnstakere 6,6 prosent. Det er den høyeste veksten siden september 2009. Veksten i lønnstakernes innskudd har gradvis tatt seg opp etter at den var kun 3,1 prosent i mai i fjor. Innskudd på BSU-konto, transaksjonsinnskudd og øvrige innskudd har økt med henholdsvis 3, 10 og 38 milliarder kroner siden april i fjor, samtidig som innskudd med børsavkastning har falt med nesten 6 milliarder kroner. Det siste året har dermed lønnstakernes bankinnskudd økt med om lag 45 milliarder kroner.

I snitt 108 000 kroner på innskuddskonti

Norske lønnstakere hadde totalt 718 milliarder kroner på innskuddskonti ved utgangen av 1. kvartal i år. Dette innebærer at hver innskyter, i gjennomsnitt, hadde 108 000 kroner på innskuddskonti. For fem år siden var tilsvarende tall 84 000 kroner. Merk at dersom en innskyter har innskuddskonti i flere banker, vil han/hun telles flere ganger.

Bankinnskudd fra lønnstakere, etter størrelse på innskuddet. Andel av total. 1. kvartal 2011

Bankinnskudd fra lønnstakere, etter størrelse på innskuddet. 1. kvartal 2006-
1. kvartal 2011. Millioner kroner og antall innskudd
 
  Beløp (i mill. NOK) Antall innskytere
  0-500' 500'-1 mill. 1-2 mill. 2-20 mill. >20 mill. 0-500' 500'-1 mill. 1-2 mill. 2-20 mill. >20 mill.
 
2006                    
1. kvartal       260 783 98 877 71 569 60 265 11 866         5 780 846  147 022 54 272 17 808  157
2. kvartal  288 609  103 598 76 448 62 772 9 288 5 835 148  152 136 57 288 12 673  161
3. kvartal  276 520  104 761 78 820 64 970 6 643 5 833 489  152 570 58 592 19 010  153
4. kvartal  275 576  106 636 80 120 66 688 6 994 5 871 163  156 160 59 574 19 613  161
2007                    
1. kvartal  276 771  109 400 83 618 71 188 7 770 5 888 226  160 120 62 125 21 002  190
2. kvartal  302 723  113 606 87 331 74 521 11 401 5 958 821  167 365 64 891 21 956  197
3. kvartal  290 107  114 675 90 153 77 473 8 933 5 955 074  167 464 66 708 22 796  208
4. kvartal  286 924  117 859 94 884 83 392 7 712 6 554 015  172 738 70 514 24 661  210
2008                    
1. kvartal  282 402  120 521 99 634 88 839 10 589 6 026 647  176 301 73 818 25 923  234
2. kvartal  323 868  118 424 98 551 86 052 11 401 7 177 068  174 922 73 928 25 190  210
3. kvartal  302 390  120 347  104 104 85 707 10 358 7 144 322  176 535 76 865 25 547  215
4. kvartal  307 001  126 581  122 461 84 904 9 092 7 032 414  185 828 88 952 28 478  200
2009                    
1. kvartal  306 234  128 972  124 789 84 779 8 599 7 169 051  187 565 90 633 27 963  190
2. kvartal  327 566  138 024  129 456 88 083 8 580 6 131 234  200 242 94 135 28 902  176
3. kvartal  308 234  137 761  128 257 87 636 8 442 6 213 622  200 578 94 387 28 856  168
4. kvartal  307 447  138 564  127 800 90 562 9 197 6 253 667  202 345 93 864 30 072  172
2010                    
1. kvartal  304 745  139 905  130 158 92 423 7 701 6 251 829  203 455 95 440 30 493  179
2. kvartal  334 652  145 296  134 002 94 094 7 627 6 319 615  211 928 97 997 30 966  182
3. kvartal  315 191  145 615  135 913 96 430 7 991 6 318 820  212 537 99 605 31 598  194
4. kvartal  316 536  146 549  136 007  101 770 9 246 6 302 013  211 150 99 701 33 251  198
2011                    
1. kvartal  314 113  148 785  139 934  105 372 8 835 6 305 634  213 393  102 557 34 189  205
 

Transaksjonsinnskudd

Innskudd på transaksjonskonti omfatter innskudd (i kroner eller valuta) på konti som det kan foretas transaksjoner direkte fra. Dette omfatter konti tilknyttet sjekk, kort, giro, telefon, nettbank og andre betalingsordninger, som det kan foretas betalinger fra uten at det påløper andre kostnader ved betalinger enn vanlige transaksjonsgebyrer. Typiske transaksjonskonti er lønnskonti.

Andre innskudd

Andre bankinnskudd omfatter innskudd på konti som det ikke kan foretas transaksjoner direkte fra, samt konti hvor det kun i begrenset omfang (et bestemt antall ganger) kan foretas transaksjoner direkte fra uten at det påløper andre kostnader ved betalinger enn vanlige transaksjonsgebyrer. Eksempler på slike innskudd er innskudd med børsavkastning, pensjonssparing i bank (IPA) og boligsparing for ungdom (BSU). Andre bankinnskudd inkluderer også rene sparekonti.

Øvrig informasjon

En innskyter er definert ved personnummer. Dersom innskyteren har flere konti i en bank, summeres beløpene.

 

Sektoren lønnstakere inkluderer studenter og trygdede.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen