54257_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
54257
Vekst i næringsutlån
statistikk
2011-05-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansermars 2011

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i næringsutlån

Norske bankers og kredittforetaks utlån til norske næringer økte med 5,3 milliarder kroner fra februar til mars. Dette etter en nedgang på 6,8 milliarder kroner i februar.

Banker og kredittforetak. Utlån til omsetning og drift av fast eiendom mars 2010-mars 2011

Banker og kredittforetak. Totale næringsutlån mars 2001-mars 2011

Ved utgangen av mars utgjorde næringsutlån fra banker og kredittforetak 1 186 milliarder kroner. Det er en økning på over 5 milliarder kroner fra foregående måned. Sammenlignet med mars i fjor har næringsutlånene fra banker og kredittforetak økt med 54 milliarder kroner, eller 4,8 prosent. Med unntak av februar 2011 og desember 2010 har næringsutlånene økt i alle måneder siden juli 2010.

Av utlånene til norske næringer fra banker og kredittforetak har bankene den klart største andelen, med 86prosent, mens kredittforetakene står for de resterende 14 prosentene. Andelene har holdt seg relativt stabile de siste årene, men kredittforetakene har økt sin andel noe de siste to årene. En årsak til dette er bankenes flytting av næringsutlån til egne næringskredittforetak.

Oppgang i utlån til omsetning og drift av fast eiendom

Utlån til omsetning og drift av fast eiendom var på 472 milliarder kroner ved utgangen av mars. Dette utgjør nær 40 prosent av de totale næringsutlånene, og er med dette den klart største næringen. Utlånene til denne næringen økte med 2,6 milliarder kroner fra februar til mars 2011. Dette er den høyeste månedsveksten siden november i fjor, da den var på 6,1 milliarder kroner. Siste år sett under ett har utlån til omsetning og drift av fast eiendom økt med over 16 milliarder kroner, eller 3,6 prosent.

Banker og kredittforetak næringsutlån. Månedsvekst, 12-månedersvekst og andeler
 
  12-månedersvekst 12-månedersvekst i prosent Månedsvekst Månedsvekst i prosent Andel av totale næringsutlån
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester 1 689 4,97  326 0,92 3,0
Skogbruk og tilknyttede tjenester 79 3,45 -2 -0,09 0,2
Fiske og fangst -804 -3,63 -84 -0,39 1,8
Akvakultur (fiskeoppdrett og klekkerier)  705 6,43 -264 -2,21 1,0
Bergverksdrift og utvinning  549 27,13 47 1,87 0,2
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass -4 832 -26,43 -874 -6,10 1,1
Utvinning av råolje og naturgass  970 66,04  211 9,48 0,2
Industri -2 120 -3,36  940 1,57 5,1
Bygging av skip og båter -4 700 -41,98 -220 -3,28 0,6
El-, gass-, damp og varmtvannforsyning  668 2,04 -1 613 -4,61 2,8
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet  565 7,68 -99 -1,23 0,7
Utvikling av byggeprosjekter 4 875 8,91 1 033 1,76 5,0
Bygge- og anleggsvirksomhet 5 823 22,22 -441 -1,36 2,7
Varehandel, reparasjon av motorvogner 3 558 5,49 1 498 2,24 5,8
Utenriks sjøfart og rørtransport 7 573 6,73 1 080 0,91 10,1
Transport ellers og lagring 6 627 16,45 1 526 3,36 4,0
Overnattings- og serveringsvirksomhet  306 2,69 -399 -3,31 1,0
Informasjon og kommunikasjon -1 231 -9,28 -1 042 -7,97 1,0
Omsetning og drift av fast eiendom 16 269 3,57 2 580 0,55 39,8
Faglig og finansiell tjenesteyting 9 219 10,92  583 0,63 7,9
Forretningsmessig tjenesteyting 4 413 14,79  786 2,35 2,9
Tjenesteytende næringer ellers 3 868 11,37 -240 -0,63 3,2
 

Svak økning i utlån til shipping

Den nest største næringen, utenriks sjøfart og rørtransport, mer populært kalt shipping, utgjorde 10 prosent av de totale næringsutlånene ved utgangen av mars 2011. Utlån til denne næringen var da på 120 milliarder kroner.

De siste månedene har vært preget av negativ og lav positiv vekst i utlånene. Utlånene falt, med henholdsvis 1,8 og 1,4 milliarder kroner, i desember 2010 og januar 2011. I februar og mars var det igjen positiv vekst, men veksten var lav. I mars økte utlånene med 1 milliard kroner, eller kun 0,9 prosent. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor har utlånene økt med 7,6 milliarder kroner, eller 6,7 prosent.

En stor andel av bankenes utlån til shipping er i utenlandsk valuta. Valutakurssvingninger har innvirkning på balanseverdien av disse utlånene fordi alle beløp i balansen blir omregnet til norske kroner. Endringer i utlån til shipping må derfor ses i sammenheng med utviklingen i valutakursene i samme periode.

Banker og kredittforetak. Utlån til utvinning av råolje og naturgass mars 2010-mars 2011

Banker og kredittforetak. Utlån til utenriks sjøfart og rørtransport mars 2010-mars 2011

Størst oppgang i utlån til utvinning av råolje og naturgass

Utlån til næringen utvinning av råolje og naturgass økte med 0,2 milliarder kroner, eller 9,5 prosent fra februar til mars 2011. Dette er den klart største prosentvise månedlige oppgangen i noen av næringene vi har statistikk for. Oppgangen i utlån til denne næringen var på nesten 1 milliard kroner, eller hele 66 prosent, fra mars 2010 til mars i år. Utlånene til næringen utvinning av råolje og naturgass utgjorde likevel bare beskjedne 2,4 milliarder kroner ved utgangen av mars 2011, kun 0,2 prosent av de totale næringsutlånene.

Nye næringsspesifikasjoner i statistikken

I mai 2009 ble ny norsk næringsstandard innført i finansstatistikken. Endringen i næringsspesifikasjonene økte muligheten for å følge utlånsutviklingen i viktige enkeltnæringer. Men endringen førte til brudd i tidsseriene for utlån etter låntakernæring, noe som gjør sammenligninger av næringsfordelte utlån før og etter mai 2009 vanskelig for flere næringer.

 

Mer informasjon om omfang og innhold i de nye næringene (Excel-dokument).

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen