54255_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
54255
Stabil boliglånsvekst
statistikk
2011-04-08T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserfebruar 2011

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil boliglånsvekst

Tolvmånedersveksten i utlån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdninger var 6,7 prosent ved utgangen av februar. Det er marginalt opp fra de to foregående periodene. Kredittforetakene reduserte sin vekst, mens bankene hadde en mindre nedgang enn tidligere.

Kredittforetak. Tolvmånedersvekst i utlån med pant i bolig til husholdninger. Januar 2007-februar 2011. Prosent

Banker og kredittforetak. Totale utlån med pant i bolig til husholdninger. Januar 2006-februar 2011. Millioner kroner.

Utlån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til norske husholdninger utgjorde 1 590 milliarder kroner ved utgangen av februar 2011. Dette er en økning på 100 milliarder kroner, eller 6,7 prosent fra februar i fjor. Tolvmånedersveksten har vært relativt stabil siden januar 2009 og ligget mellom 6,3 og 7,6 prosent.

Avtagende vekst for kredittforetakene

Utlån med pant i bolig fra kredittforetak til norske husholdninger var på 740 milliarder kroner ved utgangen av februar 2011. Dette er en økning på 122 milliarder kroner, eller 19,6 prosent, sammenlignet med februar i fjor. Ved utgangen av januar 2011 var den tilsvarende veksten 37,1 prosent. Ser vi på de siste fire årene er tolvmånedersveksten i februar 2011 den laveste som er målt. På det høyeste har tolvmånedersveksten i denne perioden vært over 220 prosent.

Reduksjon i nedgangen for bankene

Utlån med pant i bolig fra banker til norske husholdninger var 850 milliarder kroner ved utgangen av februar i år. Dette er en nedgang på 21 milliarder, eller 2,4 prosent, sammenlignet med februar i fjor. Bankenes utlån med pant i bolig har falt siden september 2008, men nedgangen har aldri vært så lav som den var ved utgangen av februar 2011.

Banker og kredittforetak. Utlån med pant i bolig til husholdninger fordelt på utlånstype. Januar 2006-februar 2011. Millioner kroner

Banker. Tolvmånedersvekst i utlån med pant i bolig til husholdninger. Januar 2007-februar 2011. Prosent

Den avtagende veksten i utlån fra kredittforetakene og den avtagende nedgangen i utlån fra bankene, kan muligens forklares med at porteføljeflyttinger fra banker til kredittforetak har avtatt fordi mer av långivningen nå skjer direkte gjennom boligkredittforetak.

Rammelån øker fortsatt mest

Utlån med pant i bolig består av to lånetyper; nedbetalingslån og rammelån. Rammelån med pant i bolig til husholdninger var 416 milliarder kroner ved utgangen av februar 2011. De har økt med 51 milliarder kroner, eller nær 14 prosent, siden februar i fjor. Med unntak av oktober 2010, da tolvmånedersveksten var nær 19 prosent, har veksten ligget stabilt mellom 14 og 15 prosent siden november 2009. Nedbetalingslån med pant i bolig til husholdninger utgjorde 1 174 milliarder kroner ved utgangen av februar 2011, og tolvmånedersveksten var kun 4,4 prosent, en marginal økning fra forrige periode. Veksten i nedbetalingslån har også vært relativt stabil de siste par årene, men har ligget langt lavere enn veksten i rammelånene.

Vekst i bankenes rammelån for første gang siden mai 2009

Både bankenes og kredittforetakenes rammelån med pant i bolig til husholdninger økte fra februar i fjor til februar i år. Bankenes rammelån til husholdninger økte med 13,5 milliarder kroner, eller 7,8 prosent i perioden. Det er første gang siden mai 2009 at tolvmånedersveksten i bankenes rammelån til husholdninger er positiv. Kredittforetakenes rammelån med pant i bolig til husholdninger økte med 37 milliarder kroner, eller 19,4 prosent, sammenlignet med februar i fjor. Dette er derimot den laveste tolvmånedersveksten noensinne.

Banker. Tolvmånedersvekst i rammelån med pant i bolig til husholdninger. Januar 2007-februar 2011. Prosent

Når det gjelder nedbetalingslån med pant i bolig, hadde kredittforetakene en vekst på 84,5 milliarder kroner, eller 19,8 prosent fra februar i fjor til februar i år. Som for rammelånene er dette den laveste tolvmånedersveksten som er målt de siste fire årene. Bankenes nedbetalingslån falt med 35 milliarder kroner, eller 5 prosent i samme periode. Dette er den laveste nedgangen siden august 2008.

Boligkredittforetak

Siden september 2008 har det vært oppgang i boliglån fra kredittforetak og nedgang i tilsvarende lån fra banker. Dette skyldes i stor grad overføring av porteføljer fra banker til boligkredittforetak. Etter hvert har også boligkredittforetakene i større grad tatt over innvilgning av boliglån fra sine eierbanker.

 

Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

I mars 2010 presenterte Finanstilsynet i rundskriv 11/2010 retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål. Anbefalingene gikk blant annet på innstrammingen i forhold til beregning av betjeningsevne, belåningsgrad og tilleggssikkerhet. Denne innskjerpingen kan ha påvirket og kan påvirke utlånstallene fremover.

Rammelån med pant i bolig

Rammelån med pant i bolig, ofte kalt boligkreditt eller fleksilån, er et boliglån som gis med pant i fast boligeiendom. Innenfor en tilgjengelig kredittramme, vanligvis 60-80 prosent av boligens salgsverdi, bestemmer kunden selv hvordan kreditten skal disponeres. Renter betales kun for det beløp kunden til enhver tid har i lån. Det er kun banker og kredittforetak som tilbyr denne utlånstypen.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen