54253_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
54253
Høy innskuddsvekst for foretakene
statistikk
2011-03-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjanuar 2011

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy innskuddsvekst for foretakene

Ikke-finansielle foretak hadde 549 milliarder kroner i innskudd i norske banker ved utgangen av januar 2011. Dette tilsvarer en oppgang på 47 milliarder kroner, eller 9,5 prosent, fra januar 2010. Veksten er den høyeste siden april 2008.

Tolvmånedersvekst i innskudd fra ikke-finansielle foretak. Januar 2003-januar 2011

Transaksjonsinnskudd og andre innskudd som andel av totale innskudd. Januar 2011

Totale innskudd i norske banker utgjorde 2 401 milliarder kroner ved utgangen av januar 2011, en oppgang på 56 milliarder kroner fra måneden før. Innskuddene har økt med 86 milliarder kroner, eller 3,7 prosent, i forhold til utgangen av januar i fjor. Dette er 3 prosentpoeng høyere enn tilsvarende vekst i desember 2010.

Høyest vekst for transaksjonsinnskudd

Totale innskudd består av innskudd på transaksjonskonti og andre innskudd, og utgjorde henholdsvis 966 og 1 435 milliarder kroner ved utgangen av januar i år. Veksten var høyest for transaksjonsinnskuddene med 5,8 prosent i forhold til januar i fjor, mens tilsvarende vekst for de andre innskuddene var 2,4 prosent.

Andelen til de to innskuddstypene varierer for forskjellige grupper bankkunder. For eksempel utgjør innskudd på andre konti størsteparten av totale innskudd for husholdningene, mens de for ikke-finansielle foretak kun utgjør en tredjedel av totale innskudd.

Økning i innskuddsveksten for de ikke-finansielle foretakene

Av de totale innskuddene ved utgangen av januar stammet 549 milliarder kroner fra ikke-finansielle foretak. Tolvmånedersveksten for disse innskuddene hadde sine høyeste verdier på 34,8 prosent i juni og juli 2006, etterfulgt av en nedadgående tendens inntil den nådde sitt laveste nivå på -4,9 prosent i mai 2010. Tolvmånedersveksten for innskudd fra ikke-finansielle foretak var oppe i 9,5 prosent ved utgangen av januar i år, en økning fra 6,2 prosent måneden før. Både innskudd på transaksjonskonti og innskudd på andre konti bidro til veksten fram mot utgangen av januar i år.

 

Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper med videre) stod for 88 prosent av innskuddene til ikke-finansielle foretak ved utgangen av januar 2011. De utgjorde dermed den klart største delen av de ikke-finansielle foretakene.

Innskudd utgjør mesteparten av pengemengden M2 , hvor de ikke-finansielle foretakene hadde en tolvmånedersvekst på 8,8 prosent i januar, opp fra 5,6 prosent ved utgangen av desember 2010. Også utlånsveksten til ikke-finansielle foretak har vært økende siden april 2010. Tolvmånedersveksten var ifølge kredittindikatoren K2 på 3,8 prosent fram til utgangen av januar 2011.

Husholdningenes innskuddsvekst øker sammenlignet med fjoråret

Husholdningene hadde 828 milliarder kroner i innskudd i norske banker ved utgangen av januar i år. Det er en økning fra 788 milliarder kroner ved utgangen av januar i fjor, og gir en tolvmånedersvekst på 5 prosent. Dette er en nedgang fra 5,4 prosent ved utgangen av desember 2010, men opp fra 3 prosent sammenlignet med tilsvarende vekst i januar i fjor.

Det er først og fremst kategorien for blant annet lønnstakere og trygdede som bidrar til innskuddene for husholdningene. Ved utgangen av januar 2011 var innskuddsbeholdningen for denne gruppen 717 milliarder kroner.

Transaksjonsinnskudd

Innskudd på transaksjonskonti omfatter innskudd (i kroner eller valuta) på konti som det kan foretas transaksjoner direkte fra. Dette omfatter konti tilknyttet sjekk, kort, giro, telefon, nettbank og andre betalingsordninger, som det kan foretas betalinger fra uten at det påløper andre kostnader ved betalinger enn vanlige transaksjonsgebyrer. En typisk transaksjonskonti er lønnskonti.

Andre innskudd

Andre bankinnskudd omfatter innskudd på konti som det ikke kan foretas transaksjoner direkte fra, samt konti hvor det kun i begrenset omfang (et bestemt antall ganger) kan foretas transaksjoner direkte fra uten at det påløper andre kostnader ved betalinger enn vanlige transaksjonsgebyrer. Eksempler på slike innskudd er innskudd med børsavkastning, pensjonssparing i bank (IPA) og boligsparing for ungdom (BSU). Andre bankinnskudd inkluderer også rene sparekonti.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen