4450_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4450
Bankenes kortsiktige finansiering avtar
statistikk
2010-11-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserseptember 2010

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bankenes kortsiktige finansiering avtar

Bankenes kortsiktige finansieringskilder utgjorde ved utgangen av september 28,3 prosent av den totale finansieringen, ned fra 29,0 prosent forrige måned. Nedgangen fra forrige periode skriver seg både fra sertifikat- og interbanklån.

Bankene finansierer seg kortsiktig gjennom utstedelse av sertifikater og opptak av interbanklån. Samlet beløp dette seg til 833 milliarder kroner ved utgangen av september, tilsvarende 28,3 prosent av bankenes totale finansiering. Det er en nedgang fra 30,4 prosent ved utgangen av september i fjor. I juni i år var andelen oppe i 31,8 prosent, den høyeste siden januar 2009.

Kortsiktige finansieringskilder som andel av bankenes totale finansiering. September 2005 - september 2010. Prosent

De langsiktige finansieringskildene, innskudd fra kunder og obligasjonslån, har økt sin andel av bankenes totale finansiering i samme periode. Ved utgangen av september summerte de to finansieringskildene seg til 2 019 milliarder kroner, ned fra 2 050 milliarder kroner fra forrige måned. Som andel av total finansiering har imidlertid den langsiktige finansieringen økt fra 68,1 til 68,7 prosent fra august til september i år. I september i fjor utgjorde denne andelen 67,8 prosent. Foruten kortsiktige og langsiktige finansieringskilder utgjør lån fra Norges Bank resten av bankenes totale finansiering.

Interbanklån på vei ned igjen

Av de kortsiktige finansieringskildene utgjør interbanklånene størstedelen, med nær 716 milliarder kroner ved utgangen av september. Dette tilsvarer 24,3 prosent av bankenes totale finansiering. Andelen er redusert fra 27,0 prosent i september i fjor, mens andelen i januar 2010 var oppe i 28,2 prosent.

Den andre kortsiktige finansieringskilden, sertifikatlånene, har fra september i fjor til september i år økt fra 3,5 til 4,0 prosent av total finansiering. Forrige måned var tilsvarende andel 4,6 prosent. Nedgangen i den kortsiktige finansieringen fra august kan tilskrives begge finansieringskildene, mens nedgangen fra samme tidspunkt i fjor skyldes en reduksjon i interbanklånene.

Banker. Innskudd, ordinære obligasjonslån, sertifikatlån, interbanklån og lån i Norges Bank. September 2005 - september 2010. Millioner kroner

Innskudd som andel av bankenes finansiering øker

Innskudd fra kundene regnes normalt som den billigste og mest stabile av bankenes finansieringskilder. Dette er også den klart største finansieringskilden, med en andel på 52,9 prosent ved utgangen av september. Dette tilsvarer 1 554 milliarder kroner. Andelen i september økte fra 52,1 prosent ved utgangen av august, mens andelen i mai i år var nede i 49,0 prosent.

I tillegg til innskudd regnes også obligasjonslån som en langsiktig finansieringskilde. I løpet av det siste året har obligasjonslånene gått ned fra en andel på 17,4 prosent av samlet finansiering i september i fjor til 15,8 prosent i september i år. Siste års økning i langsiktig finansieringsandel kan derfor tilskrives økning i innskudd fra kunder.

Svingninger i F-lånene fra Norges Bank

F-lån fra Norges Bank utgjorde ved utgangen av september 87 milliarder kroner, eller 3,0 prosent av bankenes totale finansiering. F-lån som andel av total finansiering har de siste to årene variert mellom 1,1 og 4,6 prosent.

F-lån

Som et ledd i likviditetstilførselen gir Norges Bank blant annet F-lån til bankene. Dette er lån med sikkerhet i verdipapirer til fast rente og gitt løpetid. Vanligvis har løpetiden på disse lånene vært på under en uke, mens det i forbindelse med uroen i finansmarkedene ble åpnet for løpetider opp mot to år.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen