4456_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4456
Sterk vekst i obligasjoner med fortrinnsrett
statistikk
2010-08-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjuni 2010

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst i obligasjoner med fortrinnsrett

Kredittforetakenes obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) øker fortsatt kraftig. Fra årsskiftet frem til utgangen av juni i år økte denne gjelden med 52,6 milliarder kroner eller 11,7 prosent. Også bankenes beholdning av OMF økte sterkt i samme periode.

Kredittforetakenes OMF-gjeld og bankenes beholdning av OMF-obligasjoner. Juni 2009-juni 2010. Millioner kroner

OMF-obligasjonenes betydning i det norske finansmarked øker. Bankene økte sin beholdning av slike obligasjoner med 63 milliarder kroner, eller 31,8 prosent, fra slutten av 2009 til utgangen av juni i år. Siste tolv måneder økte bankenes beholdning av OMF-er med 114 milliarder kroner eller 77,7 prosent. Ordningen med bytte av OMF-obligasjoner mot statspapirer bidro til mye av veksten frem til utgangen av 2009. Siden siste nye bytteforretning ble inngått mot årsslutt 2009 vil disse bytteordningene imidlertid ikke gi nye vekstimpulser.

Kredittforetakene utsteder stadig mer OMF-obligasjoner

Norske kredittforetak hadde utstedt obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) for 501 milliarder kroner ved utgangen av juni i år. OMF-gjelden økte dermed med 11,7 prosent siden nyttår. Månedsveksten som har variert sterkt fra starten av 2009, falt fra 4,6 prosent i mars til 1,1 prosent i mai i år. Månedsveksten økte deretter til 1,2 prosent i juni.

OMF-obligasjonene utgjør nå en betydelig finansieringskilde for kredittforetakene. OMF-gjelden målt som andel av samlet forvaltningskapital (total balanse) i kredittforetakene svinger mellom 35 og 40 prosent fra juni 2009 til juni i år.

Bankene øker sin beholdning av OMF-obligasjoner

Bankene øker sin beholdning av OMF-obligasjoner også etter at tiltakspakken med bytte av OMF mot statspapirer ble trappet ned fra desember 2009. Bankene har i juni 2010 en beholdning av OMF-obligasjoner utstedt av kredittforetak på 260,2 milliarder kroner. Andelen i forhold til forvaltningskapitalen har stabilisert seg siste halvår; den økte fra 5,3 prosent i desember 2009 til 6,8 prosent i juni i år. Siden juni 2009 har andelen dermed økt med 1,8 prosentpoeng.

OMF-beholdning og-gjeld. Banker og kredittforetak. Millioner kroner og månedsvekst i prosent
 
  Kredittforetakenes OMF-gjeld Månedsvekst.
Prosent
Bankenes beholdning av OMF Månedsvekst.
Prosent
 
Des. 2008  195 014 - 46 165 -
Jan. 2009  228 943 17,4 77 076 67,0
Feb. 2009  242 208 5,8 89 379 16,0
Mar. 2009  264 239 9,1  117 506 31,5
Apr. 2009  265 204 0,4  117 537 0,0
Mai 2009  331 869 25,1  121 207 3,1
Jun. 2009  371 305 11,9  146 427 20,8
Jul. 2009  389 366 4,9  165 585 13,1
Aug. 2009  412 485 5,9  181 491 9,6
Sep. 2009  432 480 4,8  190 244 4,8
Okt. 2009  435 767 0,8  191 810 0,8
Nov. 2009  437 501 0,4  193 411 0,8
Des. 2009  448 633 2,5  197 393 2,1
Jan. 2010  462 862 3,2  196 300 -0,6
Feb. 2010  457 637 -1,1  193 152 -1,6
Mar. 2010  478 594 4,6  261 815 35,5
Apr. 2010  490 176 2,4  251 189 -4,1
Mai. 2010  495 424 1,1  252 438 0,5
Jun. 2010  501 271 1,2  260 152 3,1
 

Regjeringens tiltakspakke i bytteordningen av OMF mot statskasseveksler ble nedtrappet fra desember 2009. Etter dette er ingen nye bytter foretatt; kun løpende avtaler vil gå videre i den grad begge parter i byttene finner det formålstjenlig.

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) er obligasjoner utstedt i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller i annen fast eiendom. Disse obligasjonene har fortrinnsrett før annen gjeld og kalles ofte boligobligasjoner fordi de gis med pant i en boliglånsportefølje.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen