4458_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4458
Økning i bankenes næringsutlån
statistikk
2010-07-08T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansermai 2010

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i bankenes næringsutlån

Norske bankers totale utlån til norske næringer var på 1 006 milliarder kroner ved utgangen av mai 2010. Dette er en økning på 11 milliarder kroner fra april, den høyeste månedsveksten siden november 2008.

Tabellene for utlån etter utlånstype ble rettet 14.juli og utlånstabellene for finansieringsselskapene ble samtidig oppdatert med tall for mellomliggende måneder.

Banker. Totale næringsutlån mai 2000-mai 2010

Banker. Utlån til omsetning og drift av fast eiendom mai 2009-mai 2010

Norske bankers næringsutlån har vokst kraftig de siste ti årene. Fra mai 2000 til mai 2010 har utlånene økt med nær 159 prosent. Kraftigst var veksten i perioden fra januar 2005 til desember 2008, da utlånene til norske næringer økte med 580 milliarder, eller hele 123,5 prosent. Gjennom det meste av 2009 var det nedgang i næringsutlånene, mens det så langt i 2010 har vært en økning i alle måneder. På tross av dette er tolvmånedersveksten i næringsutlånene negativ. Dette skyldes at veksten ikke har tatt seg opp på nivået som fulgte av den kraftige økningen frem til utgangen av desember 2008.

Utlån til omsetning og drift av fast eiendom øker igjen

Utlån til omsetning og drift av fast eiendom utgjør hele 40,5 prosent av de totale næringsutlånene og er med dette den klart største næringen. Utlånene til denne næringen økte med rundt 1 milliard fra april til mai 2010. Økningen etterfulgte en nedgang på over 3 milliarder fra mars til april 2010, men siste år sett under ett har utlån til omsetning og drift av fast eiendom økt med 10,5 milliarder kroner, eller 2,6 prosent.

Høyeste vekst i shipping på nesten ett år

Den nest største næringen, utenriks sjøfart og rørtransport, mer populært kalt shipping, utgjorde 8,6 prosent av de totale næringsutlånene ved utgangen av mai 2010. I syv av de siste tolv månedene har det vært nedgang i utlånene til denne næringen, men i mai økte utlånene med 5 milliarder, eller 6,3 prosent. Dette er den største månedsvise økningen i utlån til shipping siden juni 2009. Økningen på 5 milliarder er også den største absolutte økningen i utlån til en enkelt næring fra april 2010 til mai 20101. Til sammenligning økte utlån til næringen med den nest høyeste absolutte veksten, bygge- og anleggsvirksomhet ellers, med 1,6 milliarder kroner.

Banker. Utlån til utenriks sjøfart og rørtransport mai 2009-2010

Banker. Utlån til utvinning av råolje og naturgass mai 2009-2010

I tillegg til utlån til shipping samt omsetning og drift av fast eiendom hadde utlån til næringene bygge- og anleggsvirksomhet ellers, faglig og finansiell tjenesteyting samt industri alle en vekst på over 1 milliard i mai 2010.

Høyest prosentvis vekst i utlån til utvinning av olje og gass

Økningen i utlån til utvinning av olje og gass utgjorde nær 58 prosent og er med dette den næringen som har hatt høyest prosentvis vekst fra april til mai 2010. Utlånene er likevel på beskjedne 2,3 milliarder kroner og utgjør med dette kun 0,23 prosent av de totale næringsutlånene.

Til de seks næringene akvakultur (fiskeoppdrett og klekkerier), vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet, el-, gass-, damp og varmtvannsforsyning, forretningsmessig tjenesteyting, fiske og fangst, samt bygging av skip og båter, var det nedgang i utlånene. Størst nedgang var det i utlån til næringen bygging av skip og båter. Utlån til denne næringen ble redusert med 2 milliarder, det vil si hele 17,6 prosent, fra april til mai 2010. Imidlertid utgjorde utlånene til denne næringen kun omkring 1 prosent av de totale næringsutlånene.

Nye næringsspesifikasjoner i statistikken

I mai 2009 ble ny norsk næringsstandard innført i finansstatistikken. Endringen i næringsspesifikasjonene øker muligheten for å følge utlånsutviklingen i viktige enkeltnæringer. Men endringen førte til brudd i tidsseriene for utlån etter låntakernæring, noe som gjør sammenligninger av næringsfordelte utlån før og etter mai 2009 vanskelig for flere næringer.

 

Mer informasjon om omfang og innhold i de nye næringene .

1En stor andel av bankenes utlån til shipping er i utenlandsk valuta. Valutakurssvingninger har innvirkning på balanseverdien av disse utlånene fordi alle beløp i balansen blir omregnet til norske kroner. Endringer i utlån til shipping må derfor ses i sammenheng med utviklingen i valutakursene i samme periode.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen