4460_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4460
Økende andel interbanklån
statistikk
2010-06-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserapril 2010

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økende andel interbanklån

Interbanklånene i norske banker øker igjen. Andelen målt mot forvaltningskapitalen har økt fra 20,7 prosent i juni 2009 til 22,5 prosent i april i år.

Norske bankers interbanklån i prosent av forvaltningskapital t.o.m. 30. april 2010

Interbanklån i prosent av forvaltningskapital t.o.m. 30. april 2010

Bankenes lån fra andre banker, interbanklån, økte med hele 8,2 prosent, fra 770,8 milliarder kroner i juni 2009 til 834,2 milliarder kroner i april 2010. Målt i forhold til forvaltningskapitalen har andelen interbanklån økt med 1,9 prosentenheter i samme periode. Denne andelen lå 0,6 prosentenheter lavere i april 2010 enn i november 2008 da den var på sitt høyeste nivå noensinne. Fra toppunktet i november 2008 og frem til april i år gikk interbanklånene ned med 3,5 prosent målt i faktiske tall. Men tross økningen etter juni 2009 er interbanklånene fremdeles lavere enn i november 2008. Interbanklån har gjerne tildels korte løpetider og er følsomme blant annet for endringer i likviditetsbehov bankene imellom. Renten på interbanklån mellom norske banker, eksempelvis uttrykt ved 3-måneders NIBOR-rente, har økt med 0,481 prosentpoeng til 2,481 prosent i perioden juni 2009-april 2010. Interbankrenten var hele 4,091 prosent ved utgangen av 2008.

Norske bankers passivaposter i prosent av forvaltningskapital. Juni 2009 og april 2010

Interbanklån fra utenlandske banker øker

Norske banker henter interbanklån hovedsakelig fra utenlandske banker; disse lånene økte med 10,8 prosent, fra 705,1 milliarder kroner i juni 2009 til 781,1 milliarder kroner ved utgangen av april i år. Også målt mot forvaltningskapitalen økte andelen interbanklån i samme periode, fra 18,9 prosent til 21,1 prosent.

Interbanklån mellom norske banker ligger derimot fremdeles lavt; andelen i forhold til forvaltningskapitalen har lenge ligget mellom 1,1 og 2 prosent. I faktiske tall var interbanklån mellom norske banker på kun 53 milliarder kroner ved utgangen av april 2010.

Innskudds- og verdipapirgjeldandeler faller, mens egenkapitalen styrkes

At interbanklånenes betydning igjen øker i bankene, illustreres ved endringer i bankenes innskudd, verdipapirgjeld og egenkapital. Målt mot forvaltningskapitalen falt andelen innskudd fra husholdninger svakt fra 21,4 prosent i juni 2009 til 21,2 prosent i april 2010. Samtidig falt andelen innskudd fra ikke-finansielle foretak fra 13,6 til 13,3 prosent. I denne timånedersperioden falt også verdipapirgjeldens andel av forvaltningskapitalen noe, fra 19,5 til 18,6 prosent, mens andelen egenkapital styrket seg moderat, fra 4,6 til 5,1 prosent.

1  Tallet er rettet 4. juni 2010 kl. 10.13.