4462_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4462
Avtagende vekst i husholdningenes bankinnskudd
statistikk
2010-05-07T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansermars 2010

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avtagende vekst i husholdningenes bankinnskudd

Norske husholdningers bankinnskudd var 782 milliarder kroner ved utgangen av mars 2010, mot 760 milliarder i mars 2009. Veksten i denne tolvmånedersperioden var på 3 prosent, en nedgang i årsveksten på 4,4 prosentpoeng fra mars 2009.

Tolvmånedersvekst i husholdningenes bankinnskudd. Mars 2003-mars 2010.

På tross av lave innskuddsrenter har bankenes beholdning av innskudd fra husholdningene økt det siste året. Tallene viser imidlertid at årsveksten til husholdningenes innskudd, i et historisk perspektiv, er lav. Fra februar til mars 2010 er også månedsveksten lav, innskuddsveksten i denne perioden var -1,6 prosent. Se pengemengdestatistikken for mer om utviklingen i bankinnskudd.

Bankenes utlån til husholdningene faller

Bankenes utlån til norske husholdninger ble i perioden mars 2009 til mars 2010 redusert med 12,9 prosent, fra 1 246 milliarder til 1 086 milliarder kroner. Årsaken til den negative utlånsveksten er blant annet store overføringer av boliglånsporteføljer fra banker til kredittforetak innenfor samme finanskonsern. Overføringene har sammenheng med bytteordningen for obligasjoner med fortrinnsrett mot statspapirer.

For summen av bankenes og kredittforetakenes utlån til husholdningene var tolvmånedersveksten 6,4 prosent i mars 2010. Tallene tilsier at denne veksten har gått markant ned de siste årene, fra om lag 15 prosent i 2006. Veksten ser nå ut til å ha stabilisert seg på i underkant av 7 prosent. Se kredittindikatorstatistikken for mer om utviklingen i utlån.

Banker. Utlån og innskudd fra husholdninger, og innskuddsdekning (høyre akse). Mars 2002-mars 2010

Porteføljeflyttinger gir økt innskuddsdekning

Kundenes innskudd regnes normalt som en sikker, stabil og billig finansieringskilde for bankenes virksomhet. Andelen av utlån finansiert av innskudd er derfor en viktig indikator for utviklingen i bankenes tilgang på langsiktig finansiering. Andelen av utlån finansiert av innskudd til norske husholdninger var på 72 prosent ved utgangen av mars 2010. Med unntak av forrige måned var nivået på innskuddsdekningen ved utgangen av mars 2010 det høyeste de siste ti årene.

Til tross for relativt svak vekst i husholdningenes bankinnskudd, ser vi at innskuddsdekningen fra mars 2009 til mars 2010 steg med 18 prosent, eller 11 prosentpoeng. Den økte innskuddsdekningen skyldes i all hovedsak porteføljeflyttingene mellom banker og kredittforetak. Porteføljeflyttingene medfører at bankene blir mindre avhengige av å finansiere utlånsvirksomheten sin med innlån fra markedet.

Innskuddsdekningen viser hvor stor andel av bankenes utlån som finansieres av innskudd.

Husholdninger er her definert som personlige foretak, private ikke-forretningsmessige konsumorienterte institusjoner, personlige næringsdrivende (enkeltmannsforetak), lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter og ufordelt sektor.

Obligasjoner med fortrinnsrett

Ny forskrift for obligasjoner med fortrinnsrett trådte i kraft 1. juni 2007. Forskriften gjelder for kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom. Disse obligasjonene kalles ofte boligobligasjoner, fordi de gis med pant i en boliglånsportefølje og har fortrinnsrett før annen gjeld.

Regjeringens første tiltakspakke for finanssektoren

Stortinget ga 24. oktober 2008 Finansdepartementet fullmakt til å sette i verk en ordning der staten låner ut statspapirer til bankene med sikkerhet i, eller i bytte mot, obligasjoner med fortrinnsrett, OMF. Ordningen omfatter norske forretnings- og sparebanker i tillegg til filialer av utenlandske banker. Bankene kan erverve OMF enten i markedet eller direkte fra kredittforetak som er autorisert til å utstede OMF. Etter lanseringen av denne tiltakspakken har en rekke nye kredittforetak blitt etablert, og større låneporteføljer har blitt flyttet mellom banker og kredittforetak.

Bytteordningen ble etablert for å bedre likviditeten og sjansene til finansiering for bankene