4464_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4464
Nedgang i utlån til industrien
statistikk
2010-04-09T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserfebruar 2010

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i utlån til industrien

Bankenes utlån til industrien var på 61 milliarder kroner ved utgangen av februar 2010. Til sammenligning var utlånene på 74 milliarder kroner ved utgangen av mai 2009. Reduksjonen i utlån til industrien var dermed 16,8 prosent i denne perioden.

Banker. Utlån til industrien. Mai 2009-februar 2010

Banker. Totale næringsutlån. Februar 2000-februar 2010

Utlån til industrien utgjorde 6,2 prosent av totale næringsutlån i norske banker ved utgangen av februar 2010. I et historisk perspektiv er det i dag et relativt høyt investeringsnivå innenfor industrien, selv om det er betydelig lavere enn i 2007 og 2008.

Les mer i SSBs Økonomiske analyser 1/2010 .

Samlede næringsutlån redusert

Bankenes totale utlån til norske næringer ble redusert med 5,7 prosent fra februar 2009 til februar 2010. Utlånene falt til 990 milliarder kroner fra 1 050 milliarder kroner i samme periode.

Lavere etterspørsel etter lån fra foretakene sammen med innstramning i bankenes kredittpraksis kan ha påvirket fallet i utlånene.

Les mer i rapporter fra Norges Bank og Finanstilsynet .

Samlede næringsutlån var ved utgangen av februar i år likevel på et høyt nivå.

Utlån, etter låntakernæring. Mai 2009-februar 2010. Millioner kroner
Låntakernæring Mai 2009 Juni 2009 Juli 2009 August 2009 September 2009 Oktober 2009 November 2009 Desember 2009 Januar 2010 Februar 2010
Totale næringsutlån 1 034 478 1 028 899 1 015 271 1 005 264  993 087  994 522  995 366  982 090  984 787  990 415
                     
Jordbruk og tilknyttede tjenester 33 259 32 851 33 113 33 295 33 321 33 533 33 494 34 079 34 255 33 164
Skogbruk og tilknyttede tjenester 2 150 2 244 2 245 2 238 2 234 2 231 2 238 2 258 2 250 2 220
Fiske og fangst 21 471 20 869 20 742 20 780 20 859 20 905 21 102 21 474 21 840 21 502
Fiskeoppdrett og klekkerier 11 922 12 407 12 416 12 305 12 720 12 643 12 798 12 397 12 249 11 829
Bergverksdrift og utvinning 1 830 1 946 1 890 1 916 1 899 1 856 1 873 1 956 1 935 1 966
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 19 791 19 266 18 682 18 193 16 789 15 802 15 733 12 993 12 929 13 274
Utvinning av råolje og naturgass 1 222 1 488 1 680 1 533 1 697 1 653 1 847 1 532 1 047 1 229
Industri 73 890 70 553 69 306 67 022 66 897 65 984 63 637 61 219 61 621 61 496
Bygging av skip og båter 12 782 12 262 12 235 12 746 12 768 12 734 13 446 13 124 12 432 12 649
El-, gass-, damp- og vannforsyning 24 608 22 736 22 989 22 284 22 400 21 707 23 011 22 863 26 201 27 136
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 2 849 2 916 2 972 3 067 3 093 3 112 3 145 3 173 3 173 3 157
Utvikling av byggeprosjekter 51 342 52 675 52 250 51 179 51 159 51 502 51 175 49 777 49 444 49 185
Bygge- og anleggsvirksomhet 24 583 26 007 25 424 25 784 25 073 24 260 24 102 23 403 23 746 24 179
Varehandel, reparasjon av motorvogner 67 846 67 556 66 628 63 850 62 627 61 827 61 901 59 549 60 255 62 668
Utenriks sjøfart og rørtransport 78 751 83 857 82 484 80 626 78 598 76 433 76 966 76 865 76 861 78 203
Transport ellers og lagring 28 524 27 821 27 249 26 925 26 260 25 855 25 699 25 880 25 742 25 528
Overnattings- og serveringsvirksomhet 10 756 10 609 10 587 12 581 12 406 12 537 12 075 11 397 11 457 10 982
Informasjon og kommunikasjon 17 936 16 926 15 911 15 969 13 791 14 024 13 900 12 865 12 926 12 862
Omsetning og drift av fast eiendom  396 769  397 586  398 324  399 080  397 662  404 585  407 832  407 796  406 566  408 851
Faglig og finansiell tjenesteyting 94 903 90 002 84 075 80 862 78 354 78 012 76 754 75 469 75 638 75 869
Forretningsmessig tjenesteyting 30 275 26 359 23 933 22 432 21 827 22 973 22 747 22 732 22 963 23 112
Tjenesteytende næringer ellers 27 019 29 963 30 136 30 597 30 653 30 354 29 891 29 289 29 257 29 354

Fra utgangen av mai 2009 til utgangen av februar 2010 gikk samlede utlån til norske næringer ned med 4,3 prosent.

Små endringer i utlån til eiendomsdrift og shipping

Ved utgangen av februar 2010 var bankenes beholdning av utlån til omsetning og drift av annen fast eiendom på 409 milliarder kroner, noe som utgjør 41,3 prosent av norske bankers totale utlån til norske næringer. Fra mai 2009 til februar 2010 har disse utlånene steget med 3,1 prosent.

Banker. Utlån til shipping. Februar 2000-februar 2010

Bankenes utlån til utenriks sjøfart og rørtransport, også kalt shipping, var i februar i år på 78 milliarder kroner. Shipping er med dette den nest største låntakernæringen, og utlånene utgjør 7,9 prosent av totale næringsutlån. Næringen er upåvirket av endringen i næringsgrupperingen, og det er derfor mulig å se på en lengre tidsserie for denne næringen.

Fra februar 2009 til februar 2010 ble utlånene til shipping redusert med 2,6 prosent, og den kraftige utlånsveksten de siste årene er dermed dempet. Til sammenligning var tolvmånedersveksten i utlån til denne næringen aldri lavere enn 10 prosent fra september 2005 til oktober 2009.

I perioden september 2005-februar 2010 har mellom 58 og 81 prosent av bankenes utlån til shipping vært i utenlandsk valuta. Valutakurssvingninger har innvirkning på balanseverdien av disse utlånene fordi alle beløp i balansen blir omregnet til norske kroner. Endringer i utlån til shipping må derfor ses i sammenheng med utviklingen i valutakursene i samme periode.

Omsetning og drift av annen fast eiendom, og da særlig næringseiendom, og shipping blir sammen med industrien ofte fremhevet som næringer som er spesielt konjunkturfølsomme. Turbulensen i finansmarkedene og den dempede internasjonale og nasjonale veksten den siste tiden har derfor trolig bidratt til utlånsutviklingen til disse næringene.

Nedgang i utlån til tjenesteyting

Utlånene til næringene faglig og finansiell tjenesteyting og forretningsmessig tjenesteyting ble fra mai 2009 til januar 2010 redusert med henholdsvis 20,1 og 23,7 prosent. Månedsveksten fra januar til februar 2010 er derimot igjen positiv og var henholdsvis 0,3 og 0,6 prosent for de to næringene. Faglig og finansiell tjenesteyting hadde samlede utlån på 76 milliarder kroner, mens forretningsmessig tjenesteyting hadde samlede utlån på 23 milliarder kroner. Til sammen utgjorde utlånene til disse næringene 10,0 prosent av totale næringsutlån ved utgangen av februar 2010.

Nye næringsspesifikasjoner i statistikken

Ved overgang til ny norsk næringsstandard i mai 2009 ble det innført nye, mer detaljerte næringskoder i finansstatistikken. Bruddet i tidsseriene for utlån etter låntakernæring gjør sammenligninger av næringsfordelte utlån før og etter mai 2009 noe vanskelige for flere næringer.

Endringen i næringsspesifikasjonene øker muligheten for å følge utlånsutviklingen i viktige enkeltnæringer. Trykk her for informasjon om omfang og innhold i de nye næringene .