4466_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4466
Økt andel sertifikater og obligasjoner
statistikk
2010-03-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjanuar 2010

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt andel sertifikater og obligasjoner

Norske bankers forvaltningskapital falt fra 3 671 milliarder kroner ved utgangen av januar 2009 til 3 610 milliarder ved utgangen av januar i år. Beholdningen av sertifikater og obligasjoner som andel av forvaltningskapitalen har i samme tidsrom økt med over 8 prosentpoeng.

Norske bankers passivaposter i prosent av forvaltningskapital. Januar 2009 og januar 2010

Norske bankers ulike aktiva- og passivaposter i prosent av forvaltningskapital per 31. januar 2010

Bankenes verdipapirgjeld som andel av forvaltningskapitalen er redusert med 4 prosentpoeng, og annen gjeld (residual) har økt med 3 prosentpoeng fra utgangen av januar 2009, og disse passivapostene utgjorde med dette begge 15 prosent ved utgangen av januar 2010. Andelen innskudd fra norske husholdninger og innskudd/lån fra finansielle foretak har henholdsvis økt og falt med 1 prosentpoeng, og utgjorde 22 og 26 prosent av forvaltningskapitalen ved utgangen av januar 2010. De resterende passivapostene har endret seg lite sammenlignet med utgangen av januar 2009.

Bytteordningen trolig medvirkende årsak til stor endring på aktivasiden

Norske bankers aktivaposter i prosent av forvaltningskapital. Januar 2009 og januar 2010

Sammensetningen av norske bankers eiendeler, her kategorisert som sertifikater og obligasjoner, innskudd, utlån til finansielle foretak, utlån til norske husholdninger, utlån til norske ikke-finansielle foretak og andre aktiva, i forhold til forvaltningskapitalen har endret seg mer enn for passivapostene. Bankenes beholdning av sertifikater og obligasjoner som andel av forvaltningskapitalen har økt med over 8 prosentpoeng sammenlignet med utgangen av januar 2009 og utgjorde nær 19 prosent ved utgangen av januar 2010. Økningen kan følge av statens bytteordning av statssertifikater mot obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som i oktober 2008 ble innført som et tiltak mot urolighetene i finansmarkedet. Den reelle veksten i bankenes beholdning av sertifikater og obligasjoner er trolig en del lavere fordi bytteordningen ”blåser opp balansen” ved at både de mottatte statssertifikatene og obligasjonene med fortrinnsrett i bytteordningen regnskapsføres som eiendeler i bankene. Føringsmåten følger av at bankene både sitter med risikoen ved OMF-ene og at de plikter å bytte tilbake disse verdipapirene på et gitt tidspunkt.

Nedgang i bankenes innskuddsandel

Bankenes innskudd har også endret seg mye siden utgangen av januar 2009. Innskuddene som andel av forvaltningskapitalen falt med over 5 prosentpoeng, til 8 prosent ved utgangen av januar i år. Også utlån til norske husholdninger og ikke-finansielle foretak har endret seg betydelig. Utlån til norske husholdninger som andel av forvaltningskapitalen ble redusert med 2 prosentpoeng til 32,5 prosent, mens andelen utlån til ikke-finansielle foretak falt med vel 1 prosentpoeng til 23 prosent ved utgangen av januar 2010. De øvrige aktivapostene, utlån til finansielle foretak og andre aktiva, utgjorde henholdsvis nær 7 og 11 prosent. Det var marginale endringer i disse andelene sammenlignet med utgangen av januar 2009.