4472_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4472
Avtakende vekst i statssertifikater
statistikk
2009-12-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanseroktober 2009

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avtakende vekst i statssertifikater

Etter flere perioder med sterk vekst i bankenes beholdning av norske statssertifikater har veksten avtatt betydelig i oktober. Det kan ha sammenheng med utfasing av tiltakspakken for finanssektoren, der obligasjoner med fortrinnsrett kan byttes mot statspapirer.

Statssertifikater og OMF-gjeld. Månedsvekst

Bankenes beholdning av norske statssertifikater var 195 milliarder kroner ved utgangen av oktober i år. Det er en økning på 11,8 milliarder kroner, eller 6,4 prosent, siden utgangen av september. Veksten i oktober har gått ned 14,3 prosentpoeng fra forrige måned, og er den laveste månedsveksten siden mars i år, målt i både kroner og prosent.

Veksten i obligasjoner med fortrinnsrett reduseres

Kredittforetakene hadde ved utgangen av oktober utstedt obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) for nesten 364 milliarder kroner, en økning på under 1 prosent siden utgangen av september. Med unntak av april i år er dette den laveste veksten i løpet av en måned siden registreringen av OMF startet i desember i fjor.

Bankenes beholdning av OMF har i likhet med kredittforetakenes OMF-gjeld økt med under 1 prosent i oktober. Det er også her kun april som har lavere månedsvekst. Bankenes OMF-beholdning utgjorde i overkant av 192 milliarder kroner ved utgangen av oktober.

Den tidligere sterke veksten i bankenes beholdning av statssertifikater og kredittforetakenes utstedelse av OMF har sammenheng med regjeringens første tiltakspakke for finansnæringen, der OMF kan byttes mot statspapirer. Totalt har bankenes beholdning av statssertifikater økt med drøyt 192 milliarder kroner siden utgangen av oktober i fjor. Denne økningen gir imidlertid ikke et fullgodt bilde på beløpene som er involvert i bytteordningen, siden bankene fritt kan videreselge statspapirene de har skaffet seg gjennom tiltakspakken. Det er også mulig å eie statssertifikater som ikke er en del av bytteordningen.

Bytteordningen fases ut

24. oktober 2008 ga Stortinget Finansdepartementet fullmakt til å låne ut statspapirer med sikkerhet i, eller bytte mot, OMF. Denne tiltakspakken har en ramme på 350 milliarder kroner, og omfattet først bare banker. Lengste varighet på bytteavtalene som ble tilbudt, var tre år. Det ble senere åpnet for at også bankeide kredittforetak kunne delta i ordningen, og maksimal varighet på bytteordningen er nå fem år. Bankene erverver OMF enten i markedet eller direkte fra kredittforetak som er autorisert til å utstede OMF. Etter lanseringen av tiltakspakken har en rekke nye kredittforetak blitt etablert, og store utlånsporteføljer er flyttet mellom banker og kredittforetak.

Norges Bank som administrer bytteordningen for Finansdepartementet, har varslet stopp i nye bytteavtaler i desember 2009. Som et ledd i utfasingen har minsteprisen i bytteavtalene økt i løpet av høsten.

OMF og statssertifikater. April 2009-oktober 2009. Millioner kroner og månedsvekst
  Kredittforetakenes
utstedelse av OMF
Månedsvekst.
Prosent
Bankenes
beholdning
av OMF
Månedsvekst.
Prosent
Bankenes
beholdning av
statssertifikater
Månedsvekst.
Prosent
April 2009  250 204 0,4  117 537 0,0 67 917 30,2
Mai 2009  266 869 6,7  121 207 3,1 88 312 30,0
Juni 2009  302 605 13,4  146 405 20,8  108 183 22,5
Juli 2009  320 523 5,9  165 586 13,1  132 443 22,4
August 2009  344 142 7,4  181 491 9,6  151 764 14,6
September 2009  360 567 4,8  190 537 5,0  183 182 20,7
Oktober 2009  363 854 0,9  192 102 0,8  194 980 6,4

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) er obligasjoner utstedt i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller i annen fast eiendom. Disse obligasjonene har fortrinnsrett før annen gjeld og kalles ofte boligobligasjoner fordi de gis med pant i en boliglånsportefølje. Merk også at obligasjonene som benyttes i bytteordningen, blir stående på rapportørens eiendelsside.