4474_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4474
Nedskrivning på utlån øker svakt
statistikk
2009-11-06T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserseptember 2009

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedskrivning på utlån øker svakt

Bankenes og kredittforetakenes nedskrivninger på brutto utlån utgjorde 18,1 milliarder kroner i september i år. Dette er en økning på 9,9 milliarder fra september i fjor. Det var særlig nedskrivninger på utlån til ikke-finansielle foretak som bidro til veksten.

Banker og kredittforetak. Nedskrivninger som andel av brutto utlån. Prosent.

Banker og kredittforetak. Nedskrivninger og brutto utlån. Alle sektorer. Milliarder kroner.

Nedskrivningene er fortsatt meget lave og utgjorde ved utgangen av september i år bare 0,56 prosent av brutto utlån fra banker og kredittforetak. Andelen økte bare svakt - fra 0,51 prosent i august - men har samtidig ikke vært høyere siden februar 2006. Fra januar til november 2008 holdt forholdet mellom nedskrivningene og brutto utlån seg stabilt rundt 0,25 prosent og økte til 0,38 prosent i desember 2008. Etter desember 2008 har forholdstallet mellom nedskrivninger og brutto utlån økt gradvis hver måned. Historisk sett er nedskrivningene likevel meget lave i forhold til utlånene; på midten av 1990-tallet var nedskrivningene opp mot 4,5 prosent av brutto utlån.

Økning i nedskrivningene på utlån til ikke-finansielle foretak

Økte nedskrivninger på individuelle utlån til ikke-finansielle foretak har bidratt sterkest til veksten i de totale nedskrivningene på brutto utlån. Fra september i fjor til september i år økte disse nedskrivningene med 189,4 prosent, til 7,5 milliarder kroner. Nedskrivningene i forhold til brutto utlån til ikke-finansielle foretak har dermed økt fra 0,24 til 0,69 prosent det siste året. På utlån til husholdningssektoren har tilsvarende forholdstall kun økt fra 0,15 prosent til 0,18 prosent i samme periode. Disse nedskrivningene beløp seg til kun 3 milliarder kroner ved utgangen av september.

Utlån til norske sektorer nedskrives mest

Nedskrivninger på utlån til norsk sektor utgjorde ved utgangen av september 17,8 milliarder kroner, mens nedskrivningene på utlån til utenlandsk sektor beløp seg til 317,4 millioner kroner. I forhold til brutto utlån utgjorde nedskrivningene henholdsvis 0,57 prosent av utlån til norske sektorer og 0,21 prosent av utlån til utlandet fra norske banker og kredittforetak. Til sammenligning lå disse forholdstallene på henholdsvis 0,27 prosent og 0,06 prosent ved utgangen av september 2008. Fra august til september i år økte nedskrivningene i forhold til brutto utlån imidlertid sterkest for utenlandske sektorer. Ved utgangen av august 2009 utgjorde nedskrivninger 0,13 prosent av bruttoutlånene til utenlandsk sektor og 0,53 prosent av utlånene til norsk sektor.

Individuelle og gruppevise nedskrivninger

Nedskrivningene består av individuelle og gruppevise nedskrivninger. Forholdet mellom dem har vært relativt stabilt de siste årene. De individuelle nedskrivningene var på 10,6 milliarder, mens de gruppevise nedskrivningene beløp seg til 7,5 milliarder kroner ved utgangen av september i år.

Nedskrivninger for tap på utlån og garantier

Forskriften om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier av 21. desember 2004 legger til grunn at nedskrivning for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for verdifall. Slike objektive bevis kan eksempelvis være mislighold, purringer, behov for betalingsutsettelse eller bortfall av betjeningsevne. Vurderingen kan foregå individuelt eller på grupper av utlån. Ved gruppevise nedskrivninger inndeles grupper av utlån etter tilnærmet like risikoindikatorer og historiske tap i hver gruppe legges til grunn for estimeringen av fremtidige verdifall.