4480_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4480
Obligasjoner med fortrinnsrett øker sterkt
statistikk
2009-08-07T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjuni 2009

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Obligasjoner med fortrinnsrett øker sterkt

Bankenes beholdning av norske statssertifikater har økt kraftig som følge av tiltakspakken for finansnæringen der obligasjoner med fortrinnsrett kan byttes mot statspapirer. Ved utgangen av juni i år var sertifikatbeholdningen mer enn fire ganger så stor som ved utgangen av fjoråret.

I løpet av juni økte bankenes beholdning av norske statssertifikater med 22,5 prosent. Beholdningen ved utgangen av måneden var på 108 milliarder kroner. Bankenes beholdning av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) var ved utgangen av juni1146 milliarder, en økning på over 200 prosent siden nyttår.

Kraftig økning i kredittforetakenes utstedelse av OMF

Norske kredittforetak hadde utstedt obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) for1302 milliarder kroner ved utgangen av juni i år. Fra årets inngang fram til utgangen av juni har OMF-gjelden økt med155 prosent. Månedsveksten i juni var på113,2 prosent, den høyeste månedsveksten siden registreringen av kredittforetakenes utstedelse av OMF startet i desember 2008.

Den kraftige økningen i bankenes beholdning av statssertifikater og kredittforetakenes utstedelse av OMF har sammenheng med regjeringens tiltakspakke for finanssektoren, der OMF kan byttes mot statspapirer.

Bankenes beholdning av statssertifikater og OMF. Juni 2008-juni 2009. Millioner kroner

Regjeringens første tiltakspakke for finanssektoren

Stortinget ga 24. oktober 2008 Finansdepartementet fullmakt til å sette i verk en ordning der staten låner ut statspapirer til bankene med sikkerhet i, eller i bytte mot, OMF. Ordningen omfatter norske forretnings- og sparebanker i tillegg til filialer av utenlandske banker. Bankene kan erverve OMF enten i markedet eller direkte fra kredittforetak som er autorisert til å utstede OMF. Etter lanseringen av denne tiltakspakken har en rekke nye kredittforetak blitt etablert, og større låneporteføljer har blitt flyttet mellom banker og kredittforetak.

Statssertifikater og OMF. Desember 2008-juni 2009. Millioner kroner og månedsvekst (Tallene er rettet 13. august 2009)
  Kredittforetakenes
utstedelse av OMF
Månedsvekst.
Prosent
Bankenes beholdning
av OMF
Månedsvekst.
Prosent
Bankenes beholdning
av statssertifikater
Månedsvekst.
Prosent
Desember 2008  195 014 - 46 165 - 26 293  300,3
Januar 2009  213 943 9,7 77 076 67,0 52 461 99,5
Februar 2009  227 208 6,2 89 379 16,0 49 533 -5,6
Mars 2009  249 239 9,7  117 506 31,5 52 153 5,3
April 2009  250 204 0,4  117 537 0,0 67 917 30,2
Mai 2009  266 869 6,7  121 207 3,1 88 312 30,0
Juni 2009  302 205 13,2  146 427 20,8  108 183 22,5

Regjeringens tiltakspakke i bytteordningen av OMF-obligasjoner mot statskasseveksler har en samlet ramme på 350 milliarder kroner. Siden bankene fritt kan videreselge statspapirene de har ervervet seg gjennom tiltakspakken, gir ikke økningen i beholdningen av statssertifikatene et fullgodt bilde på beløpene involvert i bytteordningen.

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) er obligasjoner utstedt i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller i annen fast eiendom. Disse obligasjonene har fortrinnsrett før annen gjeld og kalles ofte boligobligasjoner fordi de gis med pant i en boliglånsportefølje.

1  Tallet er rettet 13. august 2009.