4484_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4484
Økende innskuddsdekning for bankene
statistikk
2009-06-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserapril 2009

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økende innskuddsdekning for bankene

Bankenes andel av utlån som er finansiert av innskudd, fortsatte å øke i april etter en liten nedgang i mars. Ved utgangen av april 2009 var bankenes totale innskuddsdekning på utlån til kunder på sitt høyeste siden november 2005.

Bankenes totale innskuddsdekning for utlån til norske og utenlandske kunder var på 65,9 prosent ved utgangen av april 2009. Dette var en økning fra 64,6 prosent forrige måned, og en økning på litt over 3 prosentpoeng fra april 2008. Innskuddene i bankene økte med over 100 milliarder kroner i samme tidsrom.

Banker. Utlån og innskudd fra husholdninger, og innskuddsdekning (høyre akse). April 2002-april 2009.

Husholdningene bidro til økt innskuddsdekning

Innskuddsdekningen for bankenes utlån til husholdninger var 60,7 prosent ved utgangen av april i år. Dette er en liten nedgang fra mars, men totalt for perioden april 2008 til utgangen av april i år har innskuddsdekningen for utlån til husholdninger økt med over 8 prosentpoeng. Bortsett fra de to foregående månedene, må vi helt tilbake til august 2004 for å finne et like høyt nivå på innskuddsdekningen.

Bankenes innskudd fra husholdninger var ved utgangen av april 2009 på 757 milliarder kroner, en økning på over 49 milliarder kroner fra april i fjor. Bankenes utlån til husholdninger var i april i år 1 247 milliarder kroner, noe som er uendret fra sist måned, men en nedgang på rundt 8 prosent fra april året før. Tolvmånedersveksten for samlede utlån til husholdninger fra banker og kredittforetak faller også, jamfør Kredittindikatoren K2 for april.

Uendret innskuddsdekning for foretakene i april

Innskuddsdekningen for bankenes utlån til ikke-finansielle foretak var tilnærmet uendret fra mars til april i år, men falt med nesten 5 prosentpoeng i perioden april 2008 til april i år, fra 62,4 prosent til 57,8. Fallet i innskuddsdekningen har blant annet sammenheng med en vekst i utlånene, som ved utgangen av april var på 873 milliarder kroner, en økning på 97 milliarder kroner fra april i fjor. Foretakenes innskudd ved utgangen av april i år var på 504 milliarder kroner, en økning fra 484 milliarder kroner fra april 2008.

Banker. Utlån og innskudd fra ikke-finansielle foretak, og innskuddsdekning (høyre akse). April 2002-april 2009

Fall i bankenes obligasjonsgjeld i 2009

Etter en periode med relativt sterk og økende vekst i obligasjonsgjelden i 2008 har bankenes obligasjonsgjeld falt - så langt - i 2009. I april var det en negativ månedsvekst på -1,7 prosent, noe som, med unntak av januar i år, er den laveste veksten siden september 2007. Bankenes totale obligasjonsgjeld var på 526 milliarder kroner i april 2009.

I forbindelse med regjeringens tiltakspakke for finanssektoren, der staten og bankene bytter statspapirer mot obligasjoner med forttrinnsrett (OMF) for en avtalt periode, hadde norske kredittforetak utstedt OMF-er til en verdi av 250 milliarder kroner ved utgangen av april 2009. Obligasjonsgjelden ved utstedelse av OMF-obligasjoner har økt med 28,0 prosent, eller 55 milliarder kroner, siden utgangen av desember 2008. Det er viktig i denne sammenheng å påpeke at obligasjonsgjelden ved utstedelse av OMF-er totalt sett er høyere, men fordi noen banker nettofører OMF-er, vises ikke dette i statistikken.

Interbanklån økte

Bankenes totale lån fra andre banker (interbanklån) økte med 0,9 prosent fra mars til april, og utgjorde 855 milliarder kroner ved utgangen av april 2009. Med unntak av februar i år (861 milliarder kroner) og november 2008 (864 milliarder kroner) er nivået på interbanklånene det høyeste som noensinne er målt. Interbanklånene utgjør nå mer enn en fjerdedel av bankenes totale finansiering.

Lån fra utenlandske banker utgjør en større andel av bankenes finansiering enn lån fra norske banker, og det var de utenlandske bankene som sto for veksten i de totale interbanklånene i april. Et viktig poeng er at den utenlandske interbankgjelden i hovedsak er lån fra utenlandske morselskap til store, utenlandskeide banker i Norge. En stor del av interbanklånene er i utenlandsk valuta, og variasjoner i valutakurser kan være en medvirkende årsak til endringer i beholdningen av interbanklån.

Innskuddsdekningen viser hvor stor andel av bankenes utlån som finansieres av innskudd.

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) er obligasjoner utstedt i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom. Disse obligasjonene har fortrinnsrett før annen gjeld og kalles ofte boligobligasjoner fordi de gis med pant i en boligportefølje.

Merk at tallene er påvirket av flytting av utlån med pant i bolig fra banker til kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett. Disse flyttingene innebærer i seg selv en styrking av innskuddsdekningen i bankene. De illustrerer samtidig at innskuddenes relative betydning som finansieringskilde for bankenes utlån, øker når utlånsveksten er mindre enn veksten i innskuddene.