4486_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4486
Kraftig fall i garantert sparing
statistikk
2009-05-08T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansermars 2009

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig fall i garantert sparing

Både plasseringer i garanterte spareprodukter og utlån til slike investeringer har bremset kraftig opp det siste året. Plasseringer i indeksobligasjoner har falt med nesten 50 prosent. Denne utviklingen kan skyldes endringer i lovverket.

12. februar 2008 ble det vedtatt endringer i §§ 1, 4, 6 og 8 i forskrift av 25. september 2006 nr. 1317 om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter. Endringene innebar blant annet at de som tilbyr sammensatte produkter, har en plikt til å foreta en egnethetstest av kunden. Det skal innhentes nødvendige opplysninger om kundens kunnskap om og erfaring med sammensatte produkter, samt kundens finansielle situasjon. I forbindelse med endringene i forskriften frarådet Kredittilsynet også bankene å tilby lånefinansiering av sammensatte, eller garanterte spareprodukter til ikke-profesjonelle investorer.

Banker. Garanterte spareprodukter og utlån til garanterte spareprodukter. Januar 2006-mars 2009. Millioner kroner

Største nedgang noensinne

Fra endringene i forskriften trådte i kraft 1. mars 2008 fram til utgangen av mars 2009, er plasseringer i garanterte spareprodukter redusert med over 13 milliarder kroner. Dette tilsvarer 36 prosent- den høyeste årlige prosentvise endringen noen gang. Plasseringer i garanterte spareprodukter utgjorde med dette 24 milliarder norske kroner ved utgangen av mars 2009.

Utlån til plasseringer i garanterte spareprodukter følger den samme trenden. Ved utgangen av mars 2009 hadde bankene lånt ut 18,5 milliarder kroner til slike investeringer. Dette representerer en nedgang fra mars året før på nær 10 milliarder kroner, eller hele 34 prosent. Kun to tidligere måneder, desember 2008 og februar 2009, har hatt en høyere årlig prosentvis nedgang.

Banker. Garanterte spareprodukter, utlån til garanterte spareprodukter og utlånsandeler. Mars 2008-mars 2009
Periode Innskudd med børsavkastning Indeks-obligasjoner Sum Utlån til Utlånsandel i prosent
Innskudd med børsavkastning Indeks-obligasjoner Sum Total Innskudd med børsavkastning Indeks- obligasjoner1
2008:03 29 776 7 256 37 032 18 547 9 682 28 229 76,2 62,3  133,4
2008:04 26 316 6 624 32 940 16 183 8 889 25 072 76,1 61,5  134,2
2008:05 25 297 6 105 31 402 15 692 8 543 24 235 77,2 62,0  139,9
2008:06 24 416 6 158 30 574 15 349 8 287 23 636 77,3 62,9  134,6
2008:07 23 912 6 001 29 913 15 158 7 801 22 959 76,8 63,4  130,0
2008:08 23 655 5 955 29 610 14 963 7 471 22 434 75,8 63,3  125,5
2008:09 23 250 5 859 29 109 14 726 7 090 21 816 74,9 63,3  121,0
2008:10 23 731 5 639 29 370 14 330 6 625 20 955 71,3 60,4  117,5
2008:11 22 491 5 315 27 806 14 090 6 449 20 539 73,9 62,6  121,3
2008:12 21 401 4 288 25 689 13 846 6 140 19 986 77,8 64,7  143,2
2009:01 20 893 4 231 25 124 13 627 6 000 19 627 78,1 65,2  141,8
2009:02 20 674 4 027 24 701 13 500 5 604 19 104 77,3 65,3  139,2
2009:03 19 958 3 899 23 857 13 108 5 413 18 521 77,6 65,7  138,8
1  Vi ser kun på banker i Norge. Som man kan se på tallene for indeksobligasjoner, så er lånefinansieringen større enn 100 prosent. årsaken til dette er at utenlanskeide (datter eller filial) banker i Norge låner ut til indeksobligasjoner lagt ut av andre deler av konsernet. Dette kan for eksempel gjelde Nordea (datter av utenlandsk bank) eller Fokus og Handelsbanken (filialer av utenlandske banker)

Plasseringer i indeksobligasjoner nesten halvert

Plasseringer i indeksobligasjoner utgjorde 3,9 milliarder kroner ved utgangen av mars 2009, en nedgang på 3,4 milliarder eller hele 46 prosent fra mars 2008.

Innskudd med børsavkastning utgjorde nær 20 milliarder kroner ved utgangen av mars 2009. Dette er en nedgang på 9,8 milliarder, eller 33 prosent fra mars 2008.

Kraftig nedgang i utlånene, men fortsatt høy låneandel

Utlån til finansiering av innskudd med børsavkastning utgjorde 13 milliarder ved utgangen av mars 2009. Dette er en nedgang på 5,4 milliarder, eller nær 30 prosent, fra mars 2008. Utlån til finansiering av indeksobligasjoner har hatt en nedgang på 4,3 milliarder, eller 44 prosent i samme periode og utgjorde 5,4 milliarder ved utgangen av mars 2009. På tross av kraftig nedgang i utlån til plasseringer i garanterte spareprodukter er andelen av plasseringer som er lånefinansiert, fortsatt høy. Ved utgangen av mars 2009 lå denne andelen på hele 78 prosent, noe som er over 1 prosentpoeng høyere enn mars 2008.

Hva er garanterte spareprodukter?

Bankenes tilbud av garanterte/strukturerte spareprodukter omfatter flere forskjellige produkter. Hovedgrupperingene er indekserte innskudd og indeksobligasjoner, og disse produktene opererer under flere forskjellige navn. Eksempler på slike produkter er Bankinnskudd med aksjeavkastning (BMA), Banksparing med aksjeavkastning, Innskudd med børsavkastning (IMB) og Aksjeindeksobligasjoner. Hele, eller deler av, avkastningen til disse produktene er knyttet til en indeks, ofte en børsnotert aksjekursindeks. Kunden er normalt garantert å få tilbake den nominelle verdien av investeringen og en avkastning knyttet til indeksen hvis denne har en positiv utvikling. Ofte kombineres kjøp av slike produkter med et lån for å finansiere dem.