4488_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4488
Økende utlånsvekst til utenriks sjøfart
statistikk
2009-04-03T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserfebruar 2009

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økende utlånsvekst til utenriks sjøfart

Etter en midlertidig nedgang i veksten sist måned, viser tall for februar 2009 at veksten i bankenes utlån til utenriks sjøfart og rørtransport fortsetter. Tolvmånedersveksten for disse næringene var ved utgangen av februar på et av de høyeste nivåene noensinne registrert.

Bankenes totale utlån til norske næringer var på 1 050 milliarder kroner ved utgangen av februar 2009. Bankenes utlån til utenriks sjøfart og rørtransport utgjorde da 80,3 milliarder kroner, og stod for nesten 8 prosent av norske bankers samlede næringsutlån. Dette er en oppgang fra 78,5 milliarder kroner måneden før.

Veksten i utlånene til utenriks sjøfart har tiltatt sterkt det siste året. Fra februar i fjor til februar i år økte beholdningen av utlån fra 48,8 milliarder kroner til 80,3 milliarder kroner. Dette reflekteres i tolvmånedersveksten, som ved utgangen av februar 2009 var så høy som 64,4 prosent. Med unntak av desember 2008, er dette den høyeste tolvmånedersveksten som noensinne er målt for denne bransjen. Månedsveksten for februar var på 2,2 prosent.

Nesten 80 prosent av bankenes utlån til utenriks sjøfart og rørtransport er i utenlandsk valuta. Valutakurssvingninger har innvirkning på balanseverdien av disse utlånene fordi alle beløp i balansen blir konvertert til norske kroner. Det var utlån i utenlandsk valuta som stod for økningen fra januar til februar i år, og veksten i utlån til utenriks sjøfart og rørtransport må derfor ses i sammenheng med utviklingen i valutakursene i denne perioden.

Banker. Utlån til forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting. Februar 1997-februar 2009. Millioner kroner

Banker. Utlån til utvalgte næringer. Februar 1997-februar 2009. Millioner kroner

Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting flater ut

Ved utgangen av februar 2009 var bankenes beholdning av utestående lån til næringene forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting på 563 milliarder kroner. Disse næringene, hvor eiendomsdrift er den dominerende, står totalt for over 53,8 prosent av norske bankers samlede næringsutlån, og er med dette klart størst.

Veksten i utlånene til disse næringene har blitt gradvis redusert det siste året, og utviklingen ser ut til å fortsette. Tolvmånedersveksten var her på 11,7 prosent ved utgangen av februar - ned fra 13,2 prosent i januar. Vi må helt tilbake til april 2005 for å finne et tilsvarende lavt nivå på tolvmånedersveksten. Lav månedsvekst underbygger denne tendensen; i februar var månedsveksten på kun 0,2 prosent. Dette er en av de laveste positive månedsvekstene som noensinne er målt for disse næringene.

Nedgang i utlånsveksten for andre næringer

Utlån til varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet utgjorde 86 milliarder kroner ved utgangen av februar 2009. Etter en relativt høy utlånsvekst gjennom hele fjoråret, med en gjennomsnittlig tolvmånedersvekst på 21 prosent, har veksten blitt redusert så langt i 2009. Tolvmånedersveksten for februar var her på 7,5 prosent - den laveste veksten siden oktober 2007. Etter to måneder med fall i månedsveksten var det en svak positiv økning i februar, på 0,6 prosent.

Bankenes beholdning av utlån til industrinæringer var uendret fra januar i år, og utgjorde 95,9 milliarder kroner ved utgangen av februar 2009. Fra toppnoteringen i tolvmånedersveksten på 57,2 prosent i oktober 2008, har utlånsveksten avtatt de siste månedene. Ved utgangen av februar 2009 var den på 28,8 prosent. Etter en negativ månedsvekst i januar i år, på 2 prosent, var det ingen vekst i beholdningen av utlån i februar.