4492_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4492
Kraftig økning i bankenes beholdning av statssertifikater
statistikk
2009-02-06T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserdesember 2008

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig økning i bankenes beholdning av statssertifikater

Bankenes beholdning av norske statssertifikater økte med hele 300 prosent fra utgangen av november til utgangen av desember 2008. Den store økningen har sammenheng med regjeringens tiltakspakke for finanssektoren, der obligasjoner med fortrinnsrett kan byttes mot statspapirer.

Ved utgangen av 2008 var bankenes beholdning av norske statssertifikater 26 milliarder kroner. Dette er en økning på hele 22 milliarder sammenlignet med utgangen av 2007. Størstedelen av denne økningen kom i de siste månedene av 2008; fra november til desember økte bankenes beholdning av statssertifikater med nær 20 milliarder, eller hele 300 prosent.

Bankenes beholdning av statssertifikater. Desember 2007-desember 2008. Millioner kroner

Økningen skyldes tiltakspakken

Den store økningen henger sammen med regjeringens tiltakspakke for finanssektoren. 24. oktober 2008 fikk Finansdepartementet fullmakt til å sette i verk en ordning der staten og bankene bytter statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) for en avtalt periode.

Ved månedsskiftet juli/august 2008 var det kun 6 kredittforetak som hadde fullmakt til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Men i kjølvannet av denne tiltakspakken har flere nye kredittforetak med slik tillatelse blitt etablert. Også noen kredittforetak som eksisterte før bytteordningen startet, har fått tillatelse til å utvide sin virksomhet til også å utstede OMF-er. Ved utgangen av 2008 hadde hele 12 kredittforetak slik konsesjon. Merk imidlertid at ikke alle kredittforetakene hadde adgang til å ta i bruk konsesjonen ved årsskiftet, da vedtektsgodkjennelse med mer manglet.

Ved utgangen av 2008 hadde norske kredittforetak utstedt OMF-er til en verdi av 191 milliarder norske kroner. Norske banker satt på 44 milliarder av disse obligasjonene.

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) er obligasjoner utstedt i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom. Disse obligasjonene har fortrinnsrett før annen gjeld og kalles ofte boligobligasjoner fordi de gis med pant i en boliglånsportefølje.

Merk at økningen i bankenes beholdning av statssertifikater fra november til desember 2008 ikke gir det fulle bildet av beløpene involvert i bytteordningen mellom staten og bankene. Årsaken er at bankene står fritt til å selge de statspapirene de erverver gjennom bytteordningen.