4494_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4494
Bankenes kortsiktige finansiering øker
statistikk
2009-01-09T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansernovember 2008

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bankenes kortsiktige finansiering øker

I de siste månedene frem til utgangen av november 2008 har bankene økt sin andel av kortsiktig finansiering gjennom interbanklån og sertifikatlån. Andelen til de mer langsiktige finansieringskildene, innskudd og obligasjonslån, fortsatte dermed å falle i perioden.

Bankenes ulike finansieringskilder som andeler av total finansiering. November 2002-november 2008

Bankenes ulike finansieringskilder. November 2002-november 2008

Urolighetene i finansmarkedene har økt fokuset på bankenes finansiering. Andelen interbanklån (lån mellom bankene) har økt, samtidig som innskuddenes andel av den totale finansieringen er blitt redusert. Innskudd er likevel den klart største finansieringskilden for bankene. Samlet sett har andelen kortsiktig finansiering i norske banker økt moderat gjennom de siste månedene.

Økning i andelen interbanklån

Interbanklån er blitt en stadig viktigere del av bankenes totale finansiering, og andelen steg fra 26,2 prosent til 27,8 prosent fra oktober til november. Til sammenligning var denne andelen 13,7 prosent ved utgangen av november 1998. Norske bankers samlede interbanklån i Norge og utlandet steg fra 803 milliarder ved utgangen av oktober til 869,7 milliarder kroner ved utgangen av november, noe som tilsvarer en månedsvekst på 8,3 prosent.

Interbanklånene er eksponert for valutakurssvingninger siden om lag halvparten av lånene er i utenlandsk valuta. De siste månedene har norske kroner svekket seg betydelig mot euro og USD, og veksten i interbanklånene omregnet til NOK blir dermed noe overvurdert. Fra august 2008 til november 2008 økte interbanklån fra 717 milliarder til 869,7 milliarder. Dette tilsvarer en vekst på over 21 prosent. Vi anslår at så mye som halvparten av denne veksten kan forklares med svakere norsk krone. Likevel er det klart at interbanklåns betydning har økt og nå utgjør en betydelig finansieringskilde for bankene.

Norske bankers interbanklån domineres av lån fra utenlandske banker. Hele 805,1 milliarder av interbanklånene på 869,7 milliarder kroner kommer fra utenlandske banker ved utgangen av november. Den høye utenlandsandelen er til en viss grad lån fra utenlandske morselskap til utenlandskeide banker i Norge. Interbanklånene fra norske kilder ble redusert i november, slik at veksten i de samlede interbanklånene utelukkende skyldtes økte lån fra utenlandske kilder.

Stabil andel sertifikat- og obligasjonsgjeld

Obligasjonslån og sertifikatlån har utgjort en relativt stabil andel av bankenes finansiering over tid. Andelene utgjorde henholdsvis 18,1 prosent og 4,6 prosent ved periodens slutt. Til sammenligning var disse andelene 16,5 prosent og 6,3 prosent i november 1998.

Redusert innskuddsdekning for foretak, men økt innskuddsdekning for husholdninger

Innskuddenes andel av bankenes totale finansiering falt med 1,4 prosentpoeng, til 46,8 prosent, i november 2008. Dette er den laveste andelen som hittil er registrert. Til sammenligning var denne andelen 62,1 prosent i november 1998. Innskuddene falt med 15,5 milliarder i november.

Bankenes utlån til ikke-finansielle foretak økte moderat i november samtidig som innskuddene gikk ned. Dette førte til at innskuddsdekningen for ikke-finansielle foretak gikk ned fra 58,5 prosent ved utgangen av oktober til 56 prosent ved utgangen av november. I samme periode reduserte bankene sine utlån til norske husholdninger i større grad enn husholdningene reduserte sine innskudd i bankene. Det førte til at innskuddsdekningen for denne gruppen økte med 1 prosentpoeng fra utgangen av oktober til 57,4 prosent i november 2008.

Mer langsiktig finansiering via lån i Norges Bank

Løpetiden på F-lån i Norges Bank har normalt kun vært opp til om lag en uke, noe som gjenspeiles i stor variasjon i disse tallene. I slutten av november startet Norges Bank imidlertid utleggelse av F-lån med løpetid på opp til to år for å øke bankenes tilgang på langsiktig finansiering. Betingelsene for opptak av F-lån er dessuten justert for å åpne for at flere banker kan benytte denne låneadgangen.