4496_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4496
Veksten i utlån til eiendomsdrift flater ut
statistikk
2008-12-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanseroktober 2008

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Veksten i utlån til eiendomsdrift flater ut

Etter kraftig vekst de to siste årene viser tall for oktober 2008 at veksten i norske bankers utlån til forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting flater ut. Veksten i oktober var på det laveste positive nivået siden januar 2005.

Banker. Utlån til forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting. Oktober 1996-oktober 2008. Millioner kroner

Bankenes totale utlån til norske næringer var på rekordhøye 1 026 milliarder kroner ved utgangen av oktober 2008. Utlån til næringene forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting var klart størst. Disse næringene står totalt for over 50 prosent av norske bankers samlede næringsutlån. Utlån til eiendomsdrift står for rundt 40 prosent av dette, se årsstatistikken for utlån etter fylke og næring , og disse lånene har vokst kraftig, særlig de to siste årene. I hele 2008 har imidlertid den kraftige veksten fra de to foregående årene blitt gradvis redusert, og de to siste månedene har veksten flatet ut.

Ved utgangen av oktober 2008 var bankenes beholdning av utestående lån til forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift og finansiell tjenesteyting på 553 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i oktober 2008 var på 17 prosent, den laveste siden september 2005. Lavere månedsvekst underbygger denne tendensen, i september 2008 var månedsveksten i disse utlånene negativ for første gang siden juli 2004, mens i oktober i år var veksten på det laveste positive nivået siden januar 2005.

Banker. Utlån til utvalgte næringer. Oktober 1996-oktober 2008. Millioner kroner

Kraftig vekst i utlån til varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet

Utlån til varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet utgjorde nær 89 milliarder ved utgangen av oktober 2008. Med unntak av to måneder i år (juni og september) har utlån til denne næringen økt relativt kraftig siden august i fjor. Tolvmånedersveksten i oktober 2008 var på 24,3 prosent, den høyeste noensinne. Månedsveksten fra september til oktober 2008 var på nær 4 prosent, den høyeste prosentvise månedsveksten siden mai 2007.

Svekkelsen av norske kroner påvirker veksttallene for enkelte næringer

Bankenes lån til utenriks sjøfart og rørtransport utgjorde nær 68 milliarder ved utgangen av oktober 2008, en økning på nær 7 milliarder fra september. De to siste månedene har utlån til denne næringen økt med henholdsvis 10,4 og 11,4 prosent. Den prosentvise månedsveksten på 11,4 prosent i oktober 2008 var den høyeste månedsveksten noensinne, og veksten i september i år var den høyeste siden mars 2000. 72 prosent av bankenes utlån til utenriks sjøfart og rørtransport er i utenlandsk valuta, og svekkelse av den norske kronen har sterk innvirkning på balanseverdien av disse utlånene fordi alle beløp i balansen blir konvertert til norske kroner. Vekstanslag korrigert for kronesvekkelsen de siste månedene vil derfor ligge lavere enn angitt over.

Bankenes utlån til industrinæringer utgjorde 93 milliarder ved utgangen av oktober 2008, en økning på 6,6 milliarder fra september i år. Det utgjorde en prosentvis månedsvekst på 7,6 prosent, som med unntak av januar 2008, er den høyeste månedsveksten siden juli 2000. Tolvmånedersveksten var dessuten på rekordhøye 57,2 prosent. Utlån til industrinæringen har en mer jevn fordeling mellom norsk og utenlandsk valuta enn utlån til utenriks sjøfart og rørtransport, men fra september til oktober i år var det utlån i utenlandsk valuta som stod for økningen. Vekstanslagene for disse utlånene er dermed påvirket av kronesvekkelsen på samme måte som utlånene til utenriks sjøfart.

Bankenes utlån til de øvrige næringene har hatt en mer beskjeden vekst i oktober i år, på mellom 1,7 og 2,3 prosent.