4500_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4500
Bankene velger mer norsk finansiering
statistikk
2008-10-07T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanseraugust 2008

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bankene velger mer norsk finansiering

Urolighetene i finansmarkedene har gitt økt fokus på bankenes finansiering. Tallene for august viser at norske banker i større grad vender seg mot innenlandske utlånskilder, men det er fremdeles utenlandske kilder som dekker brorparten av bankenes lånebehov.

Banker. Utlån og innskudd fra kunder, og innskuddsdekning (høyre akse). Desember 1996-august 2008

Urolighetene i finansmarkedene har gjort bankenes tilgang på likviditet strammere. Usikkerhet i markedene har også ført til økt risikopåslag og en økt pengemarkedsrente som gjør markedsfinansieringen (finansiering gjennom andre kilder enn innskudd) dyrere. Mange banker har økt innskuddsrentene i håp om å bli mindre avhengig av finansiering gjennom pengemarkedet.

Laveste innskuddsdekning siden november 2006

Tallene for august indikerer at økte innskuddsrenter foreløpig ikke har den ønskede effekten. Innskuddene fra ikke-finansielle foretak øker riktignok, og selv om også utlånene øker, øker innskuddsdekningen (andelen av utlånene som er finansiert av innskudd) noe. For husholdningene synker derimot innskuddene, og med økte utlån reduseres innskuddsdekningen marginalt. Totalt sett sank innskuddsdekningen fra juli til august 2008, til 61,9 prosent. Med unntak av mars 2008 da innskuddsdekningen var på 61,4 prosent, er dette det laveste nivået siden november 2006. Likevel må det sies at innskuddsdekningen fremdeles er relativt høy i de norske bankene.

Økt avhengighet av markedsfinansiering

Bankene finansierer sin virksomhet ved hjelp av en rekke kilder. Kundenes innskudd regnes normalt som den sikreste, billigste og mest stabile av disse finansieringskildene, men med synkende innskuddsdekning øker bankenes avhengighet av andre finansieringskilder. Alternativene til å finansiere utlånene med innskudd er blant annet obligasjonslån, sertifikatlån, interbanklån og lån fra Norges Bank.

Bankenes ulike finansieringskilder. April 2002-august 2008

Obligasjonsgjelden på det nest høyeste nivå noensinne

Obligasjonslån er den viktigste langsiktige finansieringskilden, etter innskudd. Bankenes totale obligasjonsgjeld utgjorde 521 milliarder ved utgangen av august 2008, det nest høyeste nivået noensinne. Høyest var nivået i juni 2008, da bankenes totale obligasjonsgjeld var 523 milliarder. Fra juli til august 2008 økte den totale obligasjonsgjelden med 0,4 prosent, etter en nedgang på nær 1 prosent forrige måned. Den norske obligasjonsgjelden økte med 2,3 prosent fra juli, mens den utenlandske obligasjonsgjelden ble redusert med 1 prosent i samme periode. Bankenes norske og utenlandske obligasjonsgjeld utgjorde med dette henholdsvis 240 og 281 milliarder ved utgangen av august 2008.

Et alternativ til å finansiere virksomheten med langsiktige finansieringskilder er å benytte markedet for kortsiktig finansiering, pengemarkedet. Det består av blant annet interbanklån, sertifikatlån og lån fra Norges Bank. Å låne i pengemarkedet fremfor langsiktig finansiering er normalt en mindre gunstig finansieringsform for bankene. Bakgrunnen er blant annet at bankenes utlån normalt har lengre løpetid enn pengemarkedslån. For å redusere risiko kan det være en fordel om løpetiden på innlån og utlån ligger nær opp til hverandre.

Interbanklånene er rekordhøye

Bankenes totale interbanklån har økt hver måned siden mars 2008. Ved utgangen av august utgjorde bankenes totale interbanklån 717 milliarder, noe som er det høyeste noensinne. Interbanklån er med dette den største finansieringskilden til bankene, etter innskudd. Størsteparten av interbanklånene er fra utlandet, den utenlandske interbankgjelden utgjorde hele 654 milliarder ved utgangen av august 2008, vel 90 prosent av bankenes totale interbankgjeld. Interbankgjelden er den eneste av de utenlandske finansieringskildene som økte fra juli til august 2008, med 1 prosent. Den norske interbankgjelden økte med hele 6 prosent i samme periode, men utgjør likevel kun 63 milliarder av bankenes totale interbankgjeld ved utgangen av august i år. Det er imidlertid et viktig poeng at den utenlandske interbankgjelden i hovedsak er lån fra utenlandske morselskap til store, utenlandskeide banker i Norge.

Laveste nivå på sertifikatgjelden siden november i fjor

Bankenes totale sertifikatgjeld har i motsetning til de to andre markedsfinansieringskildene falt relativt kraftig. Ved utgangen av august 2008 var bankenes totale sertifikatgjeld på 113 milliarder, en nedgang på nær 6 prosent fra forrige måned. Nedgangen fra juli til august etterfølger en tremåneders periode med månedsnedganger på mellom 7 og 10 prosent. Den totale sertifikatgjelden er med dette på det laveste nivået siden november i fjor. Det har vært fall både i den utenlandske og den norske sertifikatgjelden. Den norske sertifikatgjelden falt med nær 3 prosent fra juli til august 2008, etter en kraftig økning på nær 9 prosent i foregående måned. Den utenlandske sertifikatgjelden har falt med hele 7,6 prosent fra juli til august 2008. Dette etterfølger tre måneder med til dels kraftig fall i den utenlandske sertifikatgjelden. Fra april til mai falt den med 7 prosent, måneden etter var fallet på 10,7 prosent, mens gjelden fra juni til juli falt med hele 18,8 prosent. Ved utgangen av august 2008 var den utenlandske sertifikatgjelden på 68 milliarder, den laveste siden oktober 2007. Den norske sertifikatgjelden var på 45 milliarder ved utgangen av august 2008.

Lån fra Norges Bank utgjorde ved utgangen av august 2008 42 milliarder kroner, ned fra 50 milliarder foregående måned.

Banker. Ulike finansieringskilder. Norsk versus utenlandsk sektor. August 2006-august 2008. Millioner kroner
  Interbanklån fra norske banker Interbanklån fra utenlandske banker Totale interbanklån Norske sertifikatlån Utenlandske sertifikatlån Totale sertifikatlån Norske obligasjonslån Utenlandske obligasjonslån Totale obligasjonslån
August 2006 31 878  401 969  433 847 22 586 57 985 80 571  205 497  228 387  433 884
September 2006 32 466  406 935  439 401 23 311 74 140 97 451  204 264  243 284  447 548
Oktober 2006 37 298  388 606  425 904 20 999 64 595 85 594  211 499  260 442  471 941
November 2006 38 877  371 445  410 322 22 055 58 769 80 824  218 892  268 520  487 412
Desember 2006 31 367  403 334  434 701 19 973 55 187 75 160  217 779  265 929  483 708
Januar 2007 37 067  433 399  470 466 18 173 58 573 76 746  217 928  274 185  492 113
Februar 2007 37 724  445 884  483 608 17 243 53 712 70 955  219 539  272 258  491 797
Mars 2007 39 905  512 774  552 679 22 174 53 378 75 552  205 142  290 818  495 960
April 2007 45 677  481 367  527 044 20 545 55 688 76 233  211 163  283 432  494 595
Mai 2007 56 340  477 306  533 646 20 459 60 873 81 332  204 205  294 476  498 681
Juni 2007 41 030  497 423  538 453 17 504 51 698 69 202  200 782  289 994  490 776
Juli 2007 42 046  474 539  516 585 18 129 43 931 62 060  212 919  269 087  482 006
August 2007 50 258  485 040  535 298 25 320 44 436 69 756  215 467  265 181  480 648
September 2007 46 592  519 521  566 113 35 540 51 289 86 829  218 782  250 239  469 021
Oktober 2007 46 439  493 534  539 973 38 288 66 040  104 328  222 227  251 943  474 170
November 2007 56 085  524 719  580 804 42 050 70 736  112 786  223 593  260 580  484 173
Desember 2007 46 076  525 301  571 377 55 157 80 877  136 034  218 088  257 754  475 842
Januar 2008 65 227  562 099  627 326 54 297  102 257  156 554  228 213  255 607  483 820
Februar 2008 54 199  543 580  597 779 49 202  107 552  156 754  229 065  248 058  477 123
Mars 2008 60 999  543 810  604 809 47 797  104 119  151 916  228 073  260 610  488 683
April 2008 62 827  594 977  657 804 48 732  109 618  158 350  245 528  258 214  503 742
Mai 2008 58 282  604 769  663 051 45 947  101 783  147 730  244 517  263 579  508 096
Juni 2008 55 293  618 191  673 484 42 497 90 886  133 383  233 948  288 641  522 589
Juli 2008 59 288  647 164  706 452 46 135 73 790  119 925  234 288  284 249  518 537
August 2008 62 856  654 394  717 250 44 883 68 209  113 092  239 558  281 216  520 774

Nedgang i utenlandsk finansiering for første gang siden februar

Sett under ett har finansiering fra utenlandske kilder hatt en nedgang fra juli til august 2008. Dette er den første måneden med nedgang siden februar 2008. Finansiering fra norske kilder hadde på den annen side en oppgang på 2 prosent fra juli til august 2008, tilsvarende økning som forrige måned. Oppgangen i juli og august etterfulgte to måneder med nedgang.

Selv om de utenlandske finansieringskildene fortsatt utgjør en betydelig del av bankenes markedsfinansiering, kan vi ut i fra augusttallene se tendenser til at norske banker prøver å redusere sin avhengighet av utenlandske finansieringskilder. Tallene for august reflekterer imidlertid ikke effekten av de siste ukers tiltagende uroligheter i de internasjonale finansmarkedene.