4502_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4502
Rammelån til bolig øker kraftig
statistikk
2008-09-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjuli 2008

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rammelån til bolig øker kraftig

Bankenes og kredittforetakenes utlån med pant i bolig til husholdinger har økt med snaut 30 prosent siden juli 2006. Av disse har den nye lånetypen rammelån med pant i bolig mer enn firedoblet seg i perioden og utgjør nå 17,9 prosent av utlånene til husholdninger.

Banker og kredittforetak. Totale utlån med pant i bolig. Januar 2006-juli 2008. Millioner kroner

Kredittforetakenes og bankenes samlede utlån med pant i bolig til husholdinger utgjorde 1 348 milliarder kroner ved utgangen av juli i år. Utlånsøkningen var dermed 144 milliarder (12,0 prosent) siden juli i fjor og hele 309 milliarder (29,8 prosent) siden juli 2006.

Rammelånenes popularitet øker

Rammelån med pant i bolig har økt sterkt siden de ble introdusert i januar 2006. I juli 2008 var bankenes og kredittforetakenes rammelån med pant i bolig til husholdinger på i alt 279 milliarder kroner. Det var en økning på 125 milliarder, eller 80 prosent, sammenlignet med juli i fjor. Andelen rammelån med pant i bolig i forhold til bankenes og kredittforetakenes totale utlån til husholdninger har med dette økt fra spede 3,1 prosent i januar 2006 til 17,9 prosent ved utgangen av juli i år.

Banker og kredittforetak. Rammelån med pant i bolig. Januar 2006-juli 2008. Millioner kroner

Banker og kredittforetak. Rammelån med pant i bolig som andel av totale utlån. Januar 2006-juli 2008. Prosent

Mens rammelån med pant i bolig vokser sterkt og utgjør økende andel av samlede utlån, er veksten i nedbetalingslånene nå langt svakere. Nedbetalingslån med pant i bolig utgjorde 1 068 milliarder kroner ved utgangen av juli 2008. Det er en økning på nær 20 milliarder, eller kun 1,9 prosent, sammenlignet med juli i fjor.

Kredittforetakenes utlån øker mest

Bankenes utlån med pant i bolig var 1 164 milliarder kroner ved utgangen av juli 2008. Økningen var på 10 milliarder (0,9 prosent) siden desember i fjor. Ved utgangen av juli i år hadde disse utlånene økt med 34 milliarder kroner, eller 3 prosent, de siste 12 månedene.

Kredittforetakenes utlån med pant i bolig var 184 milliarder kroner ved utgangen av juli i år, en økning på hele 63 milliarder (52,1 prosent) siden desember 2007 og 109 milliarder (145,3 prosent) siden juli i fjor. Månedsveksten i juli i år falt til kun 0,2 prosent, mens den var 15 prosent i april, blant annet som følge av porteføljeflyttinger av utlån fra bankene til kredittforetakene.

Utlån flyttes mellom banker og kredittforetak - porteføljeflyttinger

Tidvis redusert vekst i bankenes utlån og økt vekst i kredittforetakenes utlån i samme periode er ofte knyttet til konsern- eller gruppeinterne porteføljeflyttinger av utlån fra banker til kredittforetak innenfor samme konsern. Porteføljeflyttinger har blitt mer utbredt med innføringen av ny forskrift for obligasjoner med fortrinnsrett fra 1. juni 2007. I vurdering av utlånsveksten vil utviklingen i hver finansinstitusjonstype (banker eller kredittforetak) isolert sett ikke gi et fullstendig bilde. Banker og kredittforetak bør sees under ett når den reelle veksten skal vurderes.

Obligasjoner med fortrinnsrett

Ny forskrift for obligasjoner med fortrinnsrett trådte i kraft 1. juni 2007. Forskriften gjelder for kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom. Disse obligasjonene kalles ofte boligobligasjoner, fordi de gis med pant i en boliglånsportefølje og har fortrinnsrett før annen gjeld. Enkelte kredittforetak utsteder denne typen obligasjoner i dag, og flere har signalisert at de vil starte utstedelse av boligobligasjoner fremover.

Rammelån med pant i bolig

Rammelån er lån der låntaker er gitt en låneramme som vedkommende kan trekke opp lån i forhold til. Lånerammen avgjøres etter kundens betalingsevne og etter hva kunden kan stille av pant eller som annen sikkerhet for lånet. De nye rammelånsproduktene har ulike egenskaper, blant annet kan de kombineres med variable eller faste avdrag eller nedbetalinger, eller ha avdragsfrie perioder. Egenskapene og betingelsene varierer mye mellom de ulike bankene.

De nye rammelånsproduktene tilbys uavhengig av hva lånet skal brukes til. Slike lån kan ikke bare brukes til kjøp, bygging og refinansiering av bolig, men også til bilfinansiering, ferie, kjøp av møbler eller annet forbruk.