4504_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4504
Foretakene låner, husholdningene sparer
statistikk
2008-08-08T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjuni 2008

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Foretakene låner, husholdningene sparer

Innskuddsdekningen for bankenes utlån til ikke-finansielle foretak falt til 59 prosent, mens tilsvarende tall for bankenes utlån til husholdninger økte til 55 prosent ved utgangen av juni. Innskuddsdekningen for foretakene er nå på det laveste nivået siden november 2002.

Banker. Utlån og innskudd fra husholdninger, og innskuddsdekning (høyre akse). Desember 1996-juni 2008

Banker. Utlån og innskudd fra ikke-finansielle foretak, og innskuddsdekning (høyre akse). Desember 1996-juni 2008

I perioden juni 2007 til juni i år har innskuddsdekningen på utlån til ikke-finansielle foretak falt med hele 12 prosentpoeng, fra til 71 til 59 prosent. Fallet i innskuddsdekningen har blant annet blitt drevet av en kraftig i vekst i utlånene. Utlånene til ikke-finansielle foretak har økt sterkt de siste 3-4 årene og var ved utgangen av juni 2008 på rekordhøye 809 milliarder kroner, en økning på 19 milliarder kroner fra mai i år og en økning på 161 milliarder kroner fra juni i fjor. Innskuddene fra ikke-finansielle foretak vokste sterkt i perioden juni 2005 til desember 2007, mens tendensen i 2008 har vært en svak nedgang. Fra april til mai 2008 ble innskuddene redusert med 15 milliarder kroner, mens de økte med 7 milliarder kroner fra mai til juni. Foretakenes innskudd er nå på 476 milliarder kroner.

Husholdninger

Innskuddsdekningen for bankenes utlån til husholdninger økte til 55 prosent ved utgangen av juni, og er på det høyeste nivået siden november 2005. Bankenes innskudd fra husholdninger var ved utgangen av juni 2008 på 746 milliarder kroner, en økning på 40 milliarder fra mai i år. Utbetaling av feriepenger og skattepenger i juni er én av årsakene til økningen fra mai til juni. Bankenes utlån til husholdninger var 1 357 milliarder kroner ved utgangen av juni 2008, en økning på 2 milliarder fra forrige måned. En viktig årsak til denne lave veksten i bankenes utlån til husholdningene er store porteføljeflyttinger fra banker til kredittforetak innenfor samme finanskonsern. Samlet sett er veksten i utlån til husholdninger fra banker og kredittforetak relativt høy, selv om vekstratene faller. Jamfør kredittindikatorstatistikken , K2, for juni.

Faktorer som bidrar til å holde utlånsveksten for husholdninger relativt høy, kan være veksten i rammelån med pant bolig og økningen i utlån med avdragsfrihet eller -utsettelse. Rammelån med pant i bolig er lån hvor kunden innvilges en kredittramme og kan trekke opp og nedbetale lån etter behov. Dette gir ikke kunden de samme insentiver til å betale ned på lånene sine som ordinære nedbetalingslån med strammere nedbetalingsplaner. Reduserte nedbetalinger på eksisterende utlånsmasse vil kunne bidra til å holde utlånsveksten høyere enn det en avdempet tilvekst i nye utlån kan indikere.

Bankenes totale innskuddsdekning på utlån til kunder var ved utgangen av juni 2008 på 63 prosent, en økning på 2 prosentpoeng fra forrige måned. Innskuddsdekningen lå med dette 2 prosentpoeng lavere enn tilsvarende tall for juni i fjor.

Husholdningene består av lønnstakere og trygdede, personlige foretak, personlig nærdrivende og ideelle organisasjoner.

Ikke-finansielle foretak består av aksjeselskaper, statlig og kommunalt eide foretak samt produsentorienterte organisasjoner.

Innskuddsdekningen viser hvor stor andel av bankenes utlån som finansieres av innskudd.