4506_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4506
Markert fall i garantert sparing
statistikk
2008-07-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansermai 2008

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Markert fall i garantert sparing

Både plasseringer i garanterte spareprodukter og utlån til slike investeringer har falt merkbart etter at endringene i forskriften om opplysningsplikt for de som tilbyr sammensatte produkter trådte i kraft 1. mars 2008. Nedgangen på et år er den største noensinne.

Banker. Garanterte spareprodukter og utlån til garanterte spareprodukter. Januar 2006-mai 2008

12. februar 2008 ble det vedtatt endringer i §§ 1, 4, 6 og 8 i forskrift av 25. september 2006 nr. 1317 om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter. Endringene innebærer blant annet at de som tilbyr sammensatte produkter har en plikt til å foreta en egnethetstest av kunden. Det skal innhentes nødvendige opplysninger om kundens kunnskap om og erfaring med sammensatte produkter, samt kundens finansielle situasjon. I forbindelse med endringene i forskriften frarådet Kredittilsynet også bankene om å tilby lånefinansiering av sammensatte, eller garanterte spareprodukter til ikke-profesjonelle investorer.

Kraftig nedgang både i plasseringer og utlån

Fra endringene i forskriften om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter trådte i kraft 1. mars 2008 til utgangen av mai 2008 er plasseringer i garanterte spareprodukter redusert med nær 6 milliarder kroner, eller hele 15 prosent. Plasseringer i garanterte spareprodukter utgjorde med dette 32 milliarder norske kroner ved utgangen av mai 2008. Sammenlignet med mai 2007 er dette en nedgang på nær 13 milliarder kroner, eller hele 29 prosent. Dette representerer den høyeste årlige prosentvise endringen noensinne.

Utlån til plasseringer i garanterte spareprodukter følger den samme trenden. Ved utgangen av mai hadde bankene lånt ut 24 milliarder kroner til slike investeringer. Dette representerer en nedgang på nær 4 milliarder kroner, eller 14 prosent, fra mars 2008, da Kredittilsynet gikk ut og frarådet bankene å tilby lånefinansiering av investeringer i garanterte spareprodukter. Sammenlignet med mai 2007 er utlån til plasseringer i garanterte spareprodukter redusert med nær 9 milliarder kroner, eller hele 27 prosent.

Banker. Garanterte spareprodukter, utlån til garanterte spareprodukter og utlånsandeler. Januar 2007-mai 2008
Periode Innskudd med
børsavkastning
Indeks-
obligasjoner
          Sum Utlån til Utlånsandel i prosent
Innskudd med
børsavkastning
Indeks-
obligasjoner
          Sum      Total Innskudd med
børsavkastning
Indeks-
obligasjoner1
2007:01 30 066 13 112 43 178 16 213 15 935 32 148 74 54  122
2007:02 30 572 13 267 43 839 16 809 15 870 32 679 75 55  120
2007:03 31 317 12 741 44 058 17 410 15 512 32 922 75 56  122
2007:04 32 082 12 382 44 464 17 715 15 063 32 778 74 55  122
2007:05 32 606 11 541 44 147 18 678 14 441 33 119 75 57  125
2007:06 30 965 11 212 42 177 17 475 14 313 31 788 75 56  128
2007:07 30 912 10 882 41 794 18 270 14 125 32 395 78 59  130
2007:08 30 692 10 934 41 626 18 183 14 024 32 207 77 59  128
2007:09 30 033 8 986 39 019 18 303 13 725 32 028 82 61  153
2007:10 27 884 8 277 36 161 17 098 13 030 30 128 83 61  157
2007:11 29 249 7 751 37 000 18 001 12 771 30 772 83 62  165
2007:12 29 968 7 412 37 380 19 477 11 107 30 584 82 65  150
2008:01 29 271 7 446 36 717 18 769 10 704 29 473 80 64  144
2008:02 30 395 7 495 37 890 18 837 10 420 29 257 77 62  139
2008:03 29 776 7 256 37 032 18 547 9 682 28 229 76 62  133
2008:04 26 316 6 624 32 940 16 183 8 889 25 072 76 61  134
2008:05 25 297 6 105 31 402 15 692 8 543 24 235 77 62  140
1  Vi ser kun på banker i Norge. Som man kan se på tallene for indeksobligasjoner, så er lånefinansieringen større enn 100 %.
årsaken til dette er at utenlanskeide (datter eller filial) banker i Norge låner ut til indeksobligasjoner lagt ut av andre deler av konsernet.
Dette kan for eksempel gjelde Nordea (datter av utenlandsk bank) eller Fokus og Handelsbanken (filialer av utenlandske banker)

Plasseringer i indeksobligasjoner har falt med nesten 50 prosent

Plasseringer i indeksobligasjoner utgjorde 6 milliarder kroner ved utgangen av mai 2008, en nedgang på nesten 16 prosent fra mars 2008. Sammenlignet med mai 2007 er plasseringer i indeksobligasjoner redusert med 5,4 milliarder, eller hele 47 prosent.

Innskudd med børsavkastning utgjorde 25 milliarder kroner ved utgangen av mai 2008. Dette er en nedgang på 15 prosent fra mars 2008. Sammenlignet med mai 2007 er denne typen innskudd redusert med 7,3 milliarder, eller 22,4 prosent.

Fortsatt høy andel lånefinansierte plasseringer

Utlån til finansiering av innskudd med børsavkastning er redusert med 15 prosent fra mars 2008. Nedgangen fra mai 2007 er tilsvarende. Ved utgangen av mai 2008 utgjorde utlån til finansiering av innskudd med børsavkastning 16 milliarder kroner. Utlån til finansiering av indeksobligasjoner utgjorde ved samme tidspunkt 8,5 milliarder. Dette er en nedgang på knappe 12 prosent fra mars. Sammenlignet med mai 2007 har utlån til finansiering av indeksobligasjoner blitt redusert med hele 41 prosent. På tross av til dels kraftig nedgang i utlån til plasseringer i garanterte spareprodukter, er fortsatt en høy andel av plasseringene lånefinansiert. Ved utgangen av mai 2008 lå denne andelen på hele 77 prosent.

Hva er garanterte spareprodukter?

Bankenes tilbud av garanterte/strukturerte spareprodukter omfatter flere forskjellige produkter. Hovedgrupperingene er indekserte innskudd og indeksobligasjoner, og disse produktene opererer under flere forskjellige navn. Eksempler på slike produkter er bankinnskudd med aksjeavkastning (BMA), banksparing med aksjeavkastning, innskudd med børsavkastning (IMB) og aksjeindeksobligasjoner. Hele eller deler av avkastningen til disse produktene er knyttet til en indeks, ofte en børsnotert aksjekursindeks. Kunden er normalt garantert å få tilbake den nominelle verdien av investeringen og en avkastning knyttet til indeksen hvis denne har en positiv utvikling. Ofte kombineres kjøp av slike produkter med et lån for å finansiere dem.